Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Krzysztof Cierpisz: Zamach stanu PKW

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-27

Po 25 latach kradzieży, mordów rytualnych i rabunkowych, teologii antychrysta, masowego ogłupiania dzieci i młodzieży, po seryjnych oszustwach wyborczych, goje nagle pytają o rezultaty wyborów samorządowych.  Goje czują się oszukane i nawet to artykułują – zrobiło się niebezpiecznie! Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

Mirosław Kokoszkiewicz: Kiedy prawda nas w końcu wyzwoli?

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

W tym miesiącu mijają 62 lata od jednego z największych i najbardziej spektakularnych sukcesów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jakim była likwidacja tak zwanego V Zarządu Zrzeszenia WiN. Komunistycznej bezpiece w operacjach o kryptonimach „Muzeum” i „Cezar” udało się stworzyć tak zwany nowy V Zarząd WiN kierowany w 100% przez agentów UB, na którego czele stanął funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa o pseudonimie „Kos”, Józef Kowalski. Bezpieka nie tylko zadała potężny cios polskiemu podziemiu niepodległościowemu, ale poznała także kanały przerzutowe z zachodu co pozwoliło przejmować przysyłanych drogą morską i zrzucanych z samolotów agentów, przechwytywać broń, radiostacje oraz sztabki złota o łącznej wartości 5 milionów dolarów. Mało tego, to UB wysyłało na zachód emisariuszy, kurierów oraz kandydatów na przeszkolenie dywersyjno-wywiadowcze. W wyniku likwidacji stworzonego przez  bezpiekę V  Zarządu WiN do więzienia trafiło pand 100 osób z niepodległościowego podziemia i posypały się liczne wyroki śmierci. Szczegóły akcji utrzymywane były w tajemnicy do końca lat osiemdziesiątych, a uczestniczący w operacji i żyjący do dziś ubecy oraz przewerbowani członkowie AK, oraz WiN pobierają wysokie emerytury, albo paradują w aureolach bohaterskich „Żołnierzy Niezłomnych”.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 9 Comments »

PKW w II turze skorzysta z tego samego systemu informatycznego

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

PKW po­twier­dzi­ła, że w dru­giej turze użyje sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go, po­mi­mo in­for­ma­cji o po­wta­rza­ją­cych się błę­dach – Sko­rzy­sta­my z tego sys­te­mu, z pew­ny­mi za­bez­pie­cze­nia­mi – gdyby nie za­dzia­łał, po kon­sul­ta­cjach z in­for­ma­ty­kiem z ko­mi­sji, bę­dzie można przejść na sys­tem li­cze­nia ręcz­ne­go – taką in­for­ma­cję podał Ste­fan Ja­wor­ski, prze­wod­ni­czą­cy PKW. Wcze­śniej re­por­ter RMF FM do­no­sił o tym, że wszyst­kie gminy bio­rą­ce udział w te­stach sys­te­mu ob­słu­gu­ją­ce­go drugą turę wy­bo­rów, zgło­si­ły ten sam błąd. Wy­druk nie zga­dza się ze wzo­rem pro­to­ko­łu.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

ARTur Żukow

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

ARTur Żukow-prezydet
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 5 Comments »

„Mówił dziad do obrazu”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

Fragment wypowiedzi Grzegorza Brauna dla Polskiego Radia w przerwie rozprawy 25.11.2014 w warszawskim sądzie

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. W miarę budowy.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

W latach konsekwentnego wdrażania słusznych haseł, nie rozumiem Twoich – jakby nienadążających za czasami- rozterek.

Czyżbyś zapomniał, iż walka zaostrza się w miarę budowy postępowego i ponad granicami ustroju (tow. J. Stalin)?!

Czyżbyś nie pamiętał ponadczasowego zaparcia ludzi honoru i kasy, iż „wadzy raz zdobytej nie oddamy!” (tow. W. Gomułka)?  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 7 Comments »

Coraz więcej Niemców boi się ekspansji islamu

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

Z naj­now­szych son­da­ży wy­ni­ka, że 42 pro­cent miesz­kań­ców Nie­miec oba­wia się zbyt­nie­go roz­prze­strze­nie­nia się is­la­mu w spo­łe­czeń­stwie RFN.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 6 Comments »

Mapa Ukrów przyjaciół Kaczyńskich, Sakiewiczów, Sklepowiczów, Wildsteinów, Kukizów, Michników, Kowalów, … majdanowskiej swołoczy

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26


banderivets.org.ua

Powiązany z Prawym Sektorem portal zamieszcza mapę z Ukrainą aż po Kraków, Warszawę [+FOTO]

Mapa ilustruje artykuł na portalu o wiele mówiącej nazwie „Banderowiec”.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 14 Comments »

Anna Kuraś: Zagrożenia życia duchowego

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

Konferencja p. Anny Kuraś na temat współczesnych zagrożeń duchowych i walki duchowej.

Po popełnieniu przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego ludzkość popadła w niewolę grzechu i Szatana. Od tego momentu toczy się nieustanna walka o człowieka i panowanie nad światem, w której wszyscy uczestniczymy. Zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy poznamy naszego wroga i metody jego działania. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Ukraiński generał: Ukrainą rządzą syjonistyczni żydzi i masoneria

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-26

Na podst. nagrania wideo: Ukrainian General reveals the Jewish control of Ukraine. (7:10)
Nagranie pochodzi jeszcze z 7 marca 2014, zostało dokonane w Simferopolu. jest to wypowiedź generała-pułkownika Jana Kazemirowicza.

Oświadczam tym, którzy będą to oglądać, że Turczynow, Jaceniuk, Tiahnybok i inni im podobni, oświadczam otwarcie i wiem, że to jest fakt. Że są oni sponsorowanymi agentami CIA z USA. Co więcej, Jaceniuk jest pierwszym zastępcą szefa masonerii na Ukrainie. A głową masonerii jest, jeśli o tym nie wiecie, Pinczuk. Kuzyn Kuczmy.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

Frondzie już dziękujemy!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

Zgłoszenie do tytułu „Hieny Roku”, rezygnacja z publikacji na portalu, wymówienie umowy na sprzedaż książek – to reakcja na ostatnie publikacje portalu Fronda.pl, które nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem, a bardziej z propagandą  „prasy partyjnej z epoki Władysława Gomułki”.

Frondzie już dziękujemy!

Zgłaszam portal Fronda.pl do tytułu Hieny Roku

Wpis pod wyżej wymienionym tytułem ukazał się 21 listopada na Onecie na blogu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. „Hiena Roku” to tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich „dziennikarzowi, który wyróżnił się szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej”. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

Putin grozi Francji. Ultimatum Rosji. Napięta sytuacja.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

Putin grozi
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 2 Comments »

USA i UE zorganizują i sfinansują zamach stanu na Węgrzech

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

USA i UE zorganizują i sfinansują zamach stanu na Węgrzech.

To nie science-fiction, ale przewidywania ekspertów zaniepokojonych ostatnimi wydarzeniami w tym kraju, gdzie rządzący Fidesz z premierem Viktorem Orbanem na czele odmówił dołączenia do sankcji wobec Rosji, określanych przez niektórych mianem nowej Zimnej Wojny, a jednocześnie doprowadził do starcia Węgier z obcym kapitałem.
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 9 Comments »

Niemiecki portal o współczesnych niewolnikach w Polsce

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

„Na całym świecie jest około 30 milionów współczesnych niewolników” – informuje portal Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

W Unii Europejskiej najwięcej niewolników jest w Polsce (71 900 osób), na Węgrzech (35 600) i w Rumunii (22 600) – tak podaje australijska organizacja Walk Free Foundation.  Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

Polska się odrodzi

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

Zawsze i wszędzie to samo: dopóki demagogii stanie, dopóty Polski nie będzie! To moja dewiza! Kazałbym sobie na hełmie wyryć, kazałbym sobie i na pałaszu! Ale zważ, jaka opatrzna łaska Boża nad nami. Gdyby w lutym burza poczęta była przeszła aż do lodów północy, gdyby od razu na całej ziemi polskie nastąpiło powstanie, ach! O, Władysławie, już byśmy dotąd byli w nicości! Ogłoszona rzeczpospolita przez naszą drobną szlachtę, która sobie wyobraziła, że jest demokracją, a która demagogią jest, już by była wyrżnięta wszędzie przez chłopów, dowodzonych przez niedobitki królów i książąt europejskich. Polski by i śladu już nie było – oto dopiero byłby się zdarzył ostateczny rozbiór: rozbiór chemiczny cząstek narodu! Ale Bóg chce Polski, żąda Polski, wymaga po nas Polski, tak jak się jej domagamy od Niego, wymaga zaś jej przez czyny zacne, porządne, wielkie, nasze, bo to prawem wiekuistym Boga, że inaczej stanąć ona nie może! więc do czasu doświadczenia różne spuszcza na nas. Dozwala krajowi skosztować po trosze owoców Centralizacji i przypatrzyć się rozkładowi społecznemu Europy. Stawia nas w położeniu spartańskich dzieci, którym efory pokazywały pijanych ilotów. Cząstkowe plagi też spuszcza na nas i prób nam dopuszcza pewnych próbowanie, i tak się musi stać, że kiedy Europa dojdzie do największego nierozumu, my do rozumu przyjdziem i będziem jedynym porządnym narodem na ruinach świata!
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

W sercu Kościoła

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

zdjęcie

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, biblistą, laureatem Nagrody Ratzingera 2014, rozmawia Małgorzata Bochenek

Księże Profesorze, serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tak prestiżowej nagrody, jaką jest Nagroda Ratzingera. Czym ona jest dla Księdza Profesora osobiście?

– Dziękuję. To najbardziej znacząca nagroda w Kościele katolickim dotycząca teologii. Nagroda ta pochodzi z samego serca Kościoła. Nie jest przyznawana przez jakieś przypadkowe gremium czy takie, które ukonstytuowało się gdzieś na obrzeżach Kościoła. Jest to nagroda, która wyraża, odzwierciedla teologię ugruntowaną w Piśmie Świętym i Tradycji. Teologia jest wiarą szukającą zrozumienia. Nagroda ta potwierdza, że teologiczne poszukiwania, czyli refleksja nad wiarą, mają głęboki sens i są prowadzone we właściwym kierunku.

Podkreślając radość z przyznania nagrody, mówił Ksiądz Profesor, że jest ona wielkim zobowiązaniem. Do czego mobilizuje?

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 4 Comments »

Stanisław Michalkiewicz o wyborach samorządowych 21.11.2014 „Polski punkt widzenia”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-25

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 10 Comments »

Akcja narodowców na ”marszu równości” w Poznaniu

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-24

Jako że ulicami naszego miasta po raz kolejny miał przejść Marsz Osób Kochających Inaczej (MOKI), nie mogło zabraknąć w takiej imprezie działaczy MW Poznań.
Z roku na rok manifestantów było coraz mniej, w tym wg. naszych wyliczeń ok. 350 uczestników w tym 300 policjantów ze swoimi pupilami oraz kawaleria na koniach. Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 27 Comments »

Arkadiusz Gacparski

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-24

gacparskimarszwp
Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 3 Comments »

„Isten áldja Hungary”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-11-24

Posel Jobbiku Adam Mirkoczki w węgierskim parlamencie o Marszu Niepodległości (18.11.2014)

Czytaj resztę wpisu »

Posted in Wiadomości | 12 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 198 obserwujących.