Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X

Posted by redakcjawp w dniu 2009-01-31

Ekskomuniki biskupów konsekrowanych przez JE abpa Marcelego Lefebvre’a 30 czerwca 1988 r., zadeklarowane przez Kongregację Biskupów 1 lipca tego samego roku — ekskomuniki, których ważność zawsze kwestionowaliśmy — zostały wycofane dekretem wydanym na polecenie papieża Benedykta XVI i ogłoszonym przez tę samą kongregację 21 stycznia 2009 r.

Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten gest, z którego korzyść odniesie nie tylko samo Bractwo Św. Piusa X, ale i cały Kościół. Pragniemy coraz skuteczniej pomagać papieżowi w przezwyciężaniu bezprecedensowego kryzysu wstrząsającego katolickim światem, kryzysu, który Jan Paweł II określił jako stan „milczącej apostazji”.

Wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu oraz tym wszystkim, którzy dopomogli mu w wykonaniu tego odważnego gestu, z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, iż dekret z 21 stycznia br. mówi o konieczności „rozmów” ze Stolicą Apostolską — rozmów, które umożliwią Bractwu Św. Piusa X wyjaśnienie fundamentalnych kwestii doktrynalnych, które uważa ono za przyczynę obecnych problemów Kościoła.

Mamy niezłomną nadzieję, że w tej nowej atmosferze będziemy wkrótce świadkami uznania praw katolickiej Tradycji.

Menzingen, 24 stycznia 2009


Komunikat ten cytujemy celem zapobieżenia przekłamaniom, jakie już pojawiają się w pseudokatolickiej prasie, bezkarnie nadużywającej tego określenia i szerzącej błędy, co ułatwione jest przez atmosferze Kościoła Posoborowego.
Widzimy wyraźnie, iż Bractwu nie chodziło tylko o całkowitą legalizację swego statusu, ale o zapewnienie wszystkim wiernym na całym swiecie dostępu do skarbów Tradycji, z Mszą Św. Trydencką na czele.
Jest w komunikacie mowa o wdzięczności wobec Papieża, ale nie ma mowy o jakimkolwiek “kajaniu się i przepraszaniu za błędy”, przeciwnie, jest gotowość pójścia z pomocą przy przezwyciężaniu kryzysu, w jakim znalazł się Kościół. Bo kryzys nie ustał z chwilą zniesienia niesłusznej ekskomuniki.

Nawiasem mowiąc nie oczekujemy od hierarchów Kościoła posoborowego żadnych przeprosin za kalumnie, jakimi obrzucali tradycjonalistów przez 20 lat – za owych “schizmatyków”, “heretyków”, za kłamstwa o rzucaniu klątw na papieży – ani za to, że łatwiej było wynająć kościół luteranom, buddystom czy hinduistom, niż tradycjonalistom celem odprawienia nabożeństwa.

Komentarzy 12 to “Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X”

 1. Polska Mniejszość Narodowa said

  Chyba decyzja papieża jest nieważna, bo nie uznał jej ani Bogdan „Borusewicz”, ani B’nai Brith, ani nawet naczelny rabin Warszawy.

 2. o Q said

  SEKRET Z LA SALETTE ORĘDZIE MATKI BOŻEJ,> LA SALETTE, r. 1864> > zwane także> SEKRETEM Z LA SALETTE> > (Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany
  15 listopada 1879 r. z „Imprimatur” biskupa diecezji Lecce /Włochy)> > Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą: możesz to podać do
  publicznej wiadomości w roku 1858. Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu
  zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, księża stali
  się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad
  ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i
  złym życiem !
  krzyżują na nowo mego Syna! Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i
  przyzywają pomstę, i oto pomsta czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by
  błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma
  już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla
  świata.> > Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było.> > Biada
  mieszkańcom ziemi! Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec
  spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.> > Przełożeni, przewodnicy Ludu
  Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich umysły; stali się oni
  tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym ogonem na zatracenie.
  Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między panującymi we wszystkich
  społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą znosili udręki fizyczne i
  moralne: Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą następować jedne po
  drugich prze!
  z ponad 35 lat.> > Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wy
  darzeń. Trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga
  i kiedy się będzie piło z kielicha gniewu Bożego.> > Niech namiestnik mego Syna,
  Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku 1859, lecz niech będzie mocny
  i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z nim.> > Niech nie ufa
  Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i cesarzem,
  szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle wzbijać
  się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do uznania
  jego wielkości.> > Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana
  nad pany; również ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich
  stron, kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną
  wypędzeni, będą zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.> > Wielu porzuci wiarę, a
  liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii, będzie wiel!
  ka; między nimi znajdą się i biskupi. Niech papież strzeże się tych, którzy będą
  czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy najbardziej zdumiewające zjawiska będą
  się wydarzać na ziemi i w powietrzu. W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba
  demonów, zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób
  poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski,
  te osoby przejmą się duchem złych aniołów; wiele domów zakonnych całkowicie straci
  wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.> > Złe książki zaleją świat i duchy
  ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co
  dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w
  służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet
  duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry duch Ewangelii, który jest
  duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Będzie się wskrzeszać zmarłych
  i sprawiedliw!
  ych (to znaczy, że ci zmarli będą przyjmować postać dusz sprawiedliwyc
  h, które żyły na ziemi, aby tym lepiej zwodzić ludzi; ci pozornie wskrzeszeni
  zmarli, którzy nie będą niczym innym, jak tylko demonami pod ich postacią, będą
  głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa, będą
  negować istnienie Nieba, także istnienie piekła. Wszystkie te dusze będą się
  ukazywać jako zjednoczone ze swymi ciałami). Na każdym miejscu> będą się działy
  zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca
  świat.> > Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem
  bogactw, dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.> > Namiestnik mego Syna
  będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany
  wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził
  straszliwy kryzys.> > Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał
  kierować się własnym widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się
  lekceważyć władze cywilne i kościeln!
  e. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.> > Będzie się widziało
  tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości ojczyzny i bez
  miłości rodziny.> > Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby
  przyjąć jego ofiarę. Źli będą po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają
  mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.> >
  Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł – a mianowicie obalenia i
  unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla
  materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków. W 1865 rokuujawnią się haniebne sprawy na miejscach i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru,
  ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi
  oddanych grzechowi, gdyż nieład i !
  zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.> > Fr
  ancja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła
  ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna
  powszechna, która będzie straszliwa.> > Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o
  Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli
  będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie będą się zabijać i masakrować
  nawzajem nawet po domach. Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają
  sklepienie nieba. Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich
  miast zostanie zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało,
  że wszystko jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało
  tylko szczęk broni i bluźnierstwa. Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy,
  uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i cały lud Boży będzie błagał o
  przebaczenie i miło!
  sierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w
  akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych,
  rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle
  prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i
  ziemia stanie się jakby> pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi.
  Ludzie będą służyć Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie
  miłość. Nowi władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny,
  pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie
  głoszona wszędzie i ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje
  jedność między sługami Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.> > Ten
  pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych
  urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich
  kar, które spadają !
  na ziemię.> > Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąp
  i do walki z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele
  krwi i będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.> > Ziemia
  zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które
  srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez
  dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi władcami
  świata.> > Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy
  pokój; nie będzie się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą
  sobie pozwalać na wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci
  wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które
  mi są najdroższe. Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę
  walczyć wraz z nimi, aż dojdą do pełni wieku.> > Natura domaga się pomsty na
  ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną
  zbr!
  odniami.> > Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa
  Chrystusa, a wewnątrz adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu
  nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie
  są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców.> > W tym właśnie
  czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej dziewicy,
  pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem
  nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał
  bluźnierstwami, będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał
  przerażające okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami.
  Będzie on miał braci, którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak
  synami zła. W wieku 12 lat staną się znani z wielkich zwycięstw jakie odniosą;
  wkrótce każdy z nich obejmie dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.>
  > Przemienią się pory roku, ziemia!
  zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą regularność swych ruch
  ów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym światłem, woda i ogień
  spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trzęsienia ziemi, które
  będą pochłaniać góry i miasta.> > Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą
  Antychrysta.> > Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na
  ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak
  będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie
  głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!> > Zwracam się
  z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w
  Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych naśladowców
  Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich prawdziwych
  czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego boskiego
  Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją moim
  duchem; wzywam wresz!
  cie apostołów czasów ostatnich , wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli
  pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu,
  w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu i
  nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło światu. Idźcie i
  ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara
  była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach nieszczęśliwych.> Niech
  wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa! Walczcie, dzieci
  światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec ostateczny!> >
  Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha
  Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele
  dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich rzeczy i
  potępią diaboliczne błędy Antychrysta!> > Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe
  wojny i nędza,!
  pomory i zaraźliwe choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt,
  pioruny, które będą wstrząsać miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje.
  Będą się rozlegać głosy w powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci
  a śmierć przysporzy im jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.> > Któż
  mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Krwią, łzami i modlitwami
  wiernych Bóg da się przejednać. Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański
  Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie
  przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali boskiej czci prawdziwemu
  Chrystusowi żyjącemu wśród nich.> > Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko
  wiara żyć będzie!> > Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto
  Bestia ze swymi poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą
  w powietrze, aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała
  Archanioła, runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie
  znajdować!
  w nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie
  wtrącona, na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła.
  Wtedy woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i
  wszystko zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie
  chwałę. Tekst orędzia publikujemy za: Arnaud de Lassus, „Sekret Matki Bożej z
  La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie Objawienia się Matki Bożej Melanii
  Calvat i Maksymilianowi Giraud”, WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I,
  Komorów 1997.

 3. @ W tych bardzo poważnych okolicznościach przyrody dla ratowania Demokracji w Kosciele EuroBiskup Józef Życiński z Lublina zwany Filozofem powinien obwołać się Papieżem, dyscyplinarnie zwolnić Papieża Benedykta z pracy nakładając nań ekskomunike, ogłosic Stan Wojenny w Kosciele Powszechnym i zaprowadzac Młodą Chrześcijańską Demokracje

 4. Antek said

  Jest jasne liczą się tylko ofiary żydowskie, reszta to tylko nawóz.

 5. Ryziel said

  Kosciół katolicki musi wrócić do korzeni reformy soboru watykanskiego II to wymysl szatana

 6. wet3 said

  Brawo Lefebvrysci – tak trzymac! Mam gleboka nadzieje, ze dzieki Wam ciezko choty KK wreszcie uzdrowi sie.

 7. wet3 said

  Blad przepuscilem. Oczywiscie mialo byc „chory”, a nie „choty”.

 8. Kol said

  Nalezy zaczac uczyc sie laciny.

 9. ula said

  Nie bez kozery w komunikacie Przelozony Bractwa SW.Piusa X zacytowal JPII. Znaczy, ze to nie JPII wina za nalozona ekskomunike.

 10. lesiu said

  Cieszę się z takiej decyzji Papieża i jestem pewien, że będzie ona naprawdę wielką korzyścią dla całego Kościoła. I jeszcze jedno. Śmieszy mnie fakt, że niektórzy duchowni wypowiadają się tak jakby holocaust został uznany za dogmat naszej wiary a nie za fakt historyczny. Każdy może mieć o holocauście własne zdanie, z którym można bądź nie się zgadzać, ale mówienie holocauście jak o dogmacie to już przesada. A tak niestety wielu się wypowiada tzw. katolików. Bractwo Piusa X wzbogaca Kościół o Świętą Tradycję, której wciąż brakuje.

 11. Kaziu Kozoduj said

  Kol. Lesiu podważa zasady „Dialogu Żydowsko-Katolickiego”, którego podstawą jest uznawanie wszystkiego, co raczą wypierdzieć Żydzi, za dogmat wiary katolickiej.

 12. Joe said

  Wiadomo ze po zamachu,masoni w kosciele robili co chcieli.A my w dzisiejszych realiach mamy zachowywac sie tak aby dobro kosciola bylo chronione,wlasnie postawa nas wszyskich.Cynizm,medrkowanie w stylu pejsatych”medrcow” prowadza do nikad.
  Poszukujmy realnych rozwiazan i zacznijmy sie solidaryzowac z tymi co juz maja jakies rezultaty,chocby Irlandczykami.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: