Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchodzi dwudziestolecie

Posted by redakcjawp w dniu 2009-04-21

21 marca w Żytomierzu miały miejsce uroczystości z okazji 20-lecia działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie… Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowej katedrze. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył Kanclerz kurii żytomiersko-kijowskiej ks. proboszcz Józef Lipiecki obecny był również ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz.

Od czasu swego powstania ŻOZPU aktywnie współpracuje z Kościołem rzymskokatolickim w sprawach odrodzenia polskości, upowszechnienia wiary i zwrotu świątyń parafianom. Dobitnie potwierdza to również fakt, iż po II Kongresie Polaków Ukrainy do Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie został wybrany Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej Jan Purwiński. W okolicznościowy przesłaniu do zgromadzonych na uroczystościach Jego Ekscelencja wspomniał o trudnych początkowych latach 90. i o wspólnej współpracy: „przez dwie kadencji byłem członkiem Zarządu Głównego i w dalszym ciągu czuję się z nią w pewnym stopniu związanym”, oraz złożył „najserdeczniejsze życzenia, aby działalność Związku Polaków na Ukrainie w dalszym ciągu kierując się zasadami moralnymi Kościoła katolickiego przyczyniła się do rozwijania i propagpwania kultury i tradycji religijno-patriotycznych narodu polskiego”. Na zakończenie swojego listu Hierarcha udzielił uczestnikom obchodów pasterskiego błogosławieństwa.

W uroczystościach wziął udział Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasz Janik. Obecni byli także przedstawiciele regionalnych ośrodków Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, miejscowych mediów oraz Programu 3 TV Polonia Wrocław na czele z panią redaktor Grażyną Orłowską-Sondej.

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz „Drużby”, gdzie spoczywa pierwszy Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie – poeta, dziennikarz i działacz społeczny – Walenty Grabowski. W hołdzie dla jego osoby i działalności na mogile złożono kwiaty.

Pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku w gmachu obwodowej administracji państwowej w Żytomierzu odbyła się naukowo-praktyczna konferencja pt. „Wkład Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w odrodzenie ruchu polonijnego na Żytomierszczyznie w latach 1989-2009”.

Uczestników konferencji powitali: Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasz Janik, Sekretarz Żytomierskiej Rady Miejskiej Anatol Kaleński, Zastępca Burmistrza m. Berdyczowa Iwan Demuś, Prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Kostecki. Naczelnik Urzędu spraw polityki wewnętrznej i łączności ze społecznością obwodowej administracji państwowej Mikołaj Siurawczyk złożył życzenia oraz w imieniu Żytomierskiej Obwodowej Rady pana W. Francuza wręczył dyplom uznania za wieloletnią działalność na rzecz odrodzenia polskiej kultury oraz oświaty dla pani prezes ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur.

Z okazji jubileuszowych obchodów na adres p. Prezes swoje listy gratulacyjne nadesłali: Ambasador RP w Ukrainie Jacek Kluczkowski, Pan Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie Maciej Płażyński, Pan Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski, Pan Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński oraz Pan Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyński.

Konferencja miała za zadanie ukazać różnorodności działań podejmowanych przez ŻOZPU w minionych dwudziestu latach dla odrodzenia języka, tradycji i kultury polskiej na Żytomierszczyznie. Osiągnięcia w tych dziedzinach zobrazowała zebranym relacja filmowa pod tytułem „20 lat w służbie Polakom na Żytomierszczyznie”. Autorem filmu jest Olga Kolesowa, redaktor polskojęzycznej audycji telewizyjnej „Słowo Polskie”.

W swoich wystąpieniach referujący podjęli się próby przeanalizowania rozmaitych aspektów działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w latach 1989-2009. Jako pierwsza wystąpiła Elwira Gilewicz (w latach 2004-2006 wykonywała obowiązki kierownicze ŻOZPU, Uniwersytet Warszawski) skupiła się ona na problemach, jakie istniały na początku formowania się ŻOZPU i późniejszej działalności Związku. Dr Wiktoria Zagórska-Antoniuk przeanalizowała działalność organizacji polonijnych w świetle aktów prawnych. Ks. dr Jacek Jan Pawłowicz ukazał rolę Kościoła katolickiego w podtrzymywaniu polskości na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Mgr Wiktoria Wachowska omówiła działalność oświatową Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Dr Włódzimierz Jerszow ukazał działalność ŻOZPU w świetle promocji twórczości naukowej i translatorskiej. Dr Irena Kopoć podzieliła się uwagami na temat wkładu Polaków w rozwój kultury Żytomierszczyzny w ostatnim dwudziestoleciu. Swietłana Greś mówiła o rozwoju ruchu młodzieżowego w ramach ŻOZPU. Larysa Wermińska opowiedziała o Polakach Berdyczowa i ich 20-stu latach w ruchu polonijnym. Franciszek Popławski nawiązał do współpracy ŻOZPU i FOPU.

Na zakończenie tej części konferencji Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur ogłosiła werdykt jurorów Ogólnoukraińskiego Konkursu Literackiego imienia Walentego Grabowskiego, w którym wzięło udział 16 uczestników i 21 prac. W osobnym referacie pani Prezes wyakcentowała obecne problemy i perspektywy działalności ŻOZPU.

Uczestniczący w konferencji naukowcy, działacze, członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie poddali dyskusji kilka ważnych i aktualnych kwestii, a mianowicie: zdjęcie z anteny audycji telewizyjnej „Słowo Polskie” w żytomierskiej obwodowej telewizji państwowej (uczestnicy konferencji wystosowali odpowiednie pismo do Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki); przedstawiono postulat wniesienia do miejskiego rejestru miejsc pamięci tablicy pamiątkowej poświęconej Walentemu Grabowskiemu na budynku, w którym mieszkał; konieczność założenia szkoły polskiej w Żytomierzu; współdziałanie z organami władzy wykonawczej.

Ważnym pokłosiem konferencji są praktyczne postulaty pod adresem działaczy ŻOZPU i kierowników zespołów amatorskich w sprawie zbierania i fachowego zabezpieczania wszelakiej dokumentacji ukazującej ich działalność, gdyż jedynie tego typu dokumenty stanowią wiarygodną podstawę dalszego opracowania naukowego ich dorobku oraz pisania historii ŻOZPU. Na przykład: zdjęcia powinny być datowane, wskazane miejsce, w którym zdjęcie zrobiono, podpisane imieniem i nazwiskiem (względnie funkcje) osoby występującej na zdjęciu. Wspomnienia winny być spisane, datowane i autoryzowane imieniem i nazwiskiem oraz podpisem własnoręcznym autora. Wycinki z czasopism muszą być opatrzone datą ze wskazaniem tytułu, numeru i strony danego czasopisma lub gazety.

W imieniu ŻOZPU kіeruję słowa wdzięczności za dwudziestoletni wysiłek i pracę, pomoc i ofiarność do wszystkich, którzy wspierają działalność ŻOZPU i służy oporą w trudnych chwilach.

Wiktoria Laskowska-Szczur
Żytomierz

Jedna odpowiedź do “Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchodzi dwudziestolecie”

  1. Przyjme do mojego domu osobe samotna,zapewnie urzymanie,oddzielny pokoj z wygodami.Kontakt tel.48-77-547-4398

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: