Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Zawiadomienie o możliwości popełnienia zbrodni ZAMACHU STANU

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2010-09-17

niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przez Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego – aktualnego Prezydenta RP a byłego Marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego – Ministra Spraw Zagranicznych RP w rządzie Donalda Tuska, Bogdana Klicha – Ministra Obrony Narodowej RP w rządzie Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego – Szefa Kancelarii Premiera RP w rządzie Donalda Tuska zbrodni ZAMACHU STANU określonej w art. 128 Kodeksu karnego

————————————————————————

Polski wątek zbrodni smoleńskiej: Zawiadomienie

Łażący_Łazarz, 19 września, 2010 – 15:29

Warszawa, 2010-09-13

Nadawca:  (imię, nazwisko, adres)

Odbiorca:

Prokuratura Rejonowa

Warszawa Śródmieście

ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa

                                 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Realizując społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu zawarty w art. 304 § l k.p.k. oraz realizując obowiązek prawny zawarty w art. 240 § l k.k. który stanowi:

„Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189a § 1, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przez Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego – aktualnego Prezydenta RP a byłego Marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego – Ministra Spraw Zagranicznych RP w rządzie Donalda Tuska, Bogdana Klicha – Ministra Obrony Narodowej RP w rządzie Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego – Szefa Kancelarii Premiera RP w rządzie Donalda Tuska zbrodni ZAMACHU STANU określonej w art. 128 Kodeksu karnego,

[Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]

 

a także, przestępstwa zdrady dyplomatycznej określonego w art. 129 kk,

[Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10].

przestępstwa szpiegostwa zawartego w art. 130 § 1 i zbrodni szpiegostwa zawartej w art. 130 § 2 Kodeksu Karnego,

[Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.]

zbrodni zamachu na życie Prezydenta RP zawartej w art. 134 Kodeksu karnego,

[Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.]

przestępstwa przygotowywania do zamachu przeciwko obronności Rzeczpospolitej Polskiej spenalizowanego w art. 140 kk,

[Art. 140. § 1. Kto, w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]

przestępstwa sabotażu działań ochronnych, o którym mowa w art. 172 kk,

[Art. 172. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]

przestępstwa sprowadzenia katastrofy lotniczej i sprowadzenia zagrożenia katastrofy lotniczej określone odpowiednio w art. 173 i 174 kk oraz udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym skodyfikowanego w art. 258 kk..

Art. 258. (§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wnoszę o wszczęcie śledztwa w tej sprawie oraz o ściganie wymienionych osób.

Osobom tym zarzucam także mataczenie w kwestii śledztwa mającego na celu ustalenie sprawców tzw Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10.04.2010 r. w której to zginęło 96 osób, w tym Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo wnoszę także o ustalenie, czy w mataczeniu i zastraszaniu mogących świadków zeznawać przeciwko Tuskowi, Arabskiemu, Komorowskiemu, Klichowi lub Sikorskiemu (grożąc procesami cywilnymi i karnymi o zniesławienie) nie barał także udziału Poseł Janusz Palikot przyjaciel Bronisława Komorowskiego i podwładny Donalda Tuska.

Jeżeli część z tych zarzutów jest już badana przy okazji tzw. śledztwa dotyczącego Katastrofy Smoleńskiej, działając jako Obywatel Polski, pokrzywdzony przez śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na którego miałem zamiar głosować w następnych wyborach i którego wspierałem, wnoszę – ze względu na zasadę ekonomiki śledztwa – o wyłącznie postępowania przeciwko wymienionym osobom i dotyczącego podejrzenia popełnienia przez nich ww. przestępstw do postępowania odrębnego, jako nie uzależnionego od pomocy prawnej strony rosyjskiej.


Uzasadnienie

 

W dniu wczorajszym zapoznałem się z Memoriałem pt. „Polityczne tło katastrofy smoleńskiej” przygotowanego na zgromadzenie obywatelskie w dniu 10 września 2010 r., zawierającym szczegółowy opis przygotowań, działań i zaniechań podjętych przez Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego, Radosława Sikorskiego, Bronisława Komorowskiego i Bogdana Klicha w których konsekwencji doszło do Katastrofy Smoleńskiej i którzy są także sprawcami sabotowania i uniemożliwienia prowadzenia skutecznego śledztwa w tej sprawie przez Prokuraturę Polską.

Memoriał znajduje się na stronie internetowej http://gazetapolska.pl/pub/02_SRODEK_01-48.pdf

Przekazana w tym dokumencie dogłębna analiza działań sprawców oparta na powszechnie dostępnej dokumentacji, korespondencji i enuncjacjach jest bardzo przekonywująca i zawiera następującą konkluzję:

Nie doszłoby do smoleńskiej tragedii, gdyby nie dwojaka polityka prowadzona przez premiera Donalda Tuska i jego środowisko: systematyczne marginalizowanie oraz propagandowe dyskredytowanie i zniesławianie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego a jednocześnie populistyczne oszczędzanie na bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie.

Nie doszłoby do tej tragedii, gdyby w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej udała się na jej miejsce jedna polska delegacja z prezydentem Rzeczypospolitej na czele i z udziałem premiera polskiego rządu, gdyby ten ostatni nie prowadził przedtem wspólnie z czynnikami rosyjskimi gry wykorzystującej narodową rocznicę przeciwko głowie własnego państwa.

Jako praworządny obywatel Polski, mając na uwadze dobro publiczne, oraz obowiązek nałożony przezart. 240 § l k.k. nałożony pod rygorem odpowiedzialności karnej na każdego, kto o większości wymienionych przestępstw się dowiedział i uznał tą wiadomość za wysoce wiarygodną czuję się zobowiązany do złożenia niniejszego zawiadomienia, celem zbadania zawartych w tym dokumencie informacji dotyczących okoliczności popełnienia jednej z największych zbrodni w historii Polski. Oraz celem podjęcia śledztwa, czy udziału w tej zbrodni nie można przypisać najwyższym urzędnikom i reprezentantom Rzeczpospolitej Polskiej i czy nie zostały popełnione przy tej okazji także inne wymienione przestępstwa.

W szczególności:

 1. Zbrodnia zamachu stanu popełnione przez wymienione osoby polegające na podjęciu przygotowań i realizacji działań (oraz zaniechań) zmierzających do opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w trybie nadzwyczajnym i wstąpienia w jego obowiązki Marszałka Sejmu bez zachowania trybu zawartego w art. 131 ust 1 Konstytucji.Bronisław Komorowski ok godz. 10.00 w dniu 10.04.2010 przejął obowiązki Głowy Państwa na powołując się na art. 131 ust. 2 pkt 1) mimo, iż w tym samym czasie Rzecznik MSZ na konferencji prasowej mówił o tym, że prawdopodobnie 3 osoby przeżyły i są ranne, i że ta informacja będzie dopiero sprawdzana.W chwili, gdy Komorowski przejmował obowiązki Prezydenta RP nie było można mówić o śmierci Prezydenta ( w rozumieniu polskiego prawa) gdyż nie odnaleziono wtedy jeszcze jego ciała, nie dokonano identyfikacji i nie stwierdzono zgonu (co można było zrobić dopiero po rozpoznaniu ciała przez brata – a brat doleciał wieczorem) – wobec powyższego Prezydent RP do czasu wystawienia świadectwa zgonu lub sądownego uznania za zmarłego, mógł być wtedy, co najwyżej uznany za zaginionego* (zgodnie z art. 10 ust 3 Ustawy o Aktach Stanu Cywilnego i art. 30 Kodeksu Cywilnego). A zaginiecie Prezydenta nie upoważnia Marszałka Sejmu do takich działań do czasu potwierdzenia tego stanu przez Trybunał Konstytucyjny. Działanie to więc łamało porządek konstytucyjny, a błyskawiczna na nie zgoda Premiera Donalda Tuska i wymienionych jego podwładnych każe domniemywać, że takie działanie było wcześniej planowane jako umożliwiające przejęcie całkowitej władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską.
 2. Przestępstwo zdrady dyplomatycznej – działanie Donalda Tuska, upoważnionego przez niego do rozmów międzynarodowych Tomasza Arabskiego oraz Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych wskazują na współpracę tych osób z Rządem Rosyjskim przeciwko Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest Głową Państwa Polskiego, reprezentuje Majestat Rzeczpospolitej,jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, oraz gwarantem ciągłości polskiej władzy państwowej. W powyższym przestępstwie także prawdopodobnie brał udział Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski – reprezentujący polską władzę ustawodawczą. Na współpracę tych osób z rządem innego państwa przeciwko Polskiej Rzeczpospolitej wskazuje szereg korespondencji, mijanie się z prawdą przez Premiera, który kłamał opinii publicznej i Prezydentowi RP odnośnie tematu, stanu i zaawansowania rozmów toczonych z Premierem Rosji Władimirem Putinem, a także ciąg przyczynowo-skutkowy zmierzający do wspólnego z władzami Rosji wykluczenia Prezydenta RP ze wspólnych obchodów uroczystości katyńskich w dniu (7.04.2010 lub 10.04.2010 r.) i spowodowanie jego osobny wylot samolotem do Smoleńska na uroczystości w dniu 10.04.2010 kłamliwie przedstawiony przez rząd Donalda Tuska (min. R. Sikorskiego oraz Min. B. Klicha) jako wizyta prywatna.
 3. W związku z podejrzeniem o przestępstwo szpiegostwa,wnoszę o zbadanie czy Bronisław Komorowski nie współpracował przy okazji działań związanych z Katastrofą Smoleńską (w okresie realizacji zdrady dyplomatycznej, zamachu stanu lub mataczenia w śledztwie) z byłymi funkcjonariuszami WSI lub innymi osobami, powiązanymi z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, lub cywilnym, oraz czy nie zarówno Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Tomasz Arabski i Radosław Sikorski nie byli przez rosyjski (bądź niemiecki) wywiad inspirowani i czy nie przekazywali mu informacji mających doprowadzić do śmierci Prezydenta RP i towarzyszących mu osób, przejęcia całej władzy przez jedną formację polityczną lub do uzależnienia energetycznego Polski od Rosji.
 4. Zbrodnia zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej –Wnoszę o zbadanie, czy dokumenty i analizy zawarte w wymienionym Memoriale są zgodne z prawdą i czy nie wskazują na udział wymienionych podejrzanych w spisku przeciwko życiu Prezydenta Lacha Kaczyńskiego. Zgodnie z komentarzem do art. 134 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), autorów: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, (Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.) przestępstwo zamachu na życie Prezydenta zamieszczone zostało w rozdziale grupującym „Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”, jego celem jest, bowiem ochrona życia i majestatu Prezydenta RP, jako „najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. Z uwagi na pominięcie w jurydycznym opisie przestępstwa zamachu na Prezydenta RP znamienia „gwałtowny” odnoszonego do pojęcia zamachu, należy stwierdzić, iż obecnie brak jest podstaw do ograniczania pojęcia zamachu jedynie do zachowań polegających na użyciu przemocy. Zamachem w rozumieniu art. 134 może być zatem każde zachowanie godzące w dobro, jakim jest życie Prezydenta RP, a więc także takie, które nie polega na użyciu przemocy, lecz przejawia się w zastosowaniu innego sposobu lub środka mogącego prowadzić do naruszenia tego dobra prawnego. Mam podejrzenie ,że wymienione osoby poprzez działania i zaniechania dopuściły się tej zbrodni, dokonując „wystawienia” ofiary zabójcom bezpośrednim. Wskazuje na to także ich późniejsze postępowanie jako osób, które na śmierci Prezydenta najbardziej skorzystały osobiście i politycznie, oraz które współdziałały w uniemożliwianiu prowadzenia skutecznego śledztwa prokuraturze.
 5. Przestępstwo zamachu przeciwko obronności Polski –podobnie jak w przypadku zamachu na Prezydenta RP z faktów zestawionych w Memoriale wynika, że wymienione osoby mogły w przygotowywaniu zamachu na samolot rządowy należący do Polskich Sił Zbrojnych i na Szefów Polskich Sił Zbrojnych znajdujących się na jego pokładzie poprzez działania i zaniechania Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej, który doprowadził do złamania wszelkich procedur bezpieczeństwa, a także, wyraził zgodę na przelot wszystkich generałów jednym samolotem. Jak wynika z analizy korespondencji oraz publicznych wypowiedzi, miał on na to przyzwolenie Donalda Tuska oraz Radosława Sikorskiego. Należy zauważyć, że zgodnie z komentarzem Zbigniewa Ćwiąkalskiego (Zakamycze 2006, Komentarz do art. 140 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.)przedmiotem bezpośredniego działania przy tym przestępstwie będą zawsze ludzie lub mienie. Ustawodawca chce podkreślić jednak, że chodzi o pewną zbiorowość, na którą składają się zarówno ludzie, jak i mienie („jednostka Sił Zbrojnych”), ale także o indywidualne przedmioty i osoby („obiekt”, „urządzenie”, „śmierć człowieka”, „ciężki uszczerbek na zdrowiu”). „Niszczenie” lub „uszkodzenie” polegać może również na zaniechaniu. Jeżeli bowiem do obowiązków sprawcy należało konserwowanie obiektu albo urządzenia o znaczeniu obronnym, ten zaś w celu popełnienia przestępstwa zaniechał wykonania odpowiednich czynności, popełni on przestępstwo przez zaniechanie. Dlatego proszę o zbadanie, czy należyte serwisowanie i sprawdzenie przed wylotem samolotu TU-154 (tego, który się rozbił w dniu 10.04.2010) było przedmiotem zainteresowania Bogdana Klicha i czy został przekazany przez niego Generałom rozkaz przeniesienia się z innego samolotu do samolotu rządowego, którym leciał Prezydent RP Lech Kaczyński.
 6. Sabotaż działań ochronnychprzez wymienione osoby wydaje się wysoce prawdopodobny, gdyż podejrzani komunikowali opinii publicznej – niezgodnie z prawdą – iż lot Prezydenta RP do Smoleńska był prywatny i nie zasługuje na zabezpieczenie rządowe. Fakty ujawnione w Memoriale, oraz szereg innych o których już wie opinia publiczna wskazują, że Donald Tusk, Radosław Sikorski, Bogdan Klich i Tomasz Arabski niemożliwili zapobieżenie katastrofy gdyż nie wyznaczyli temu lotowi należytego zabezpieczenia wojskowego, kontrwywiadowczego, meteorologicznego i dyplomatycznego, nie dokonali nawet sprawdzenia stanu lotniska oraz wieży kontrolnej w Smoleńsku oraz zrezygnowali, z rosyjskiego nawigatora.
 7. Wyżej wymienione działania wypełniają także znamiona sprowadzenia zagrożenia i doprowadzenia do katastrofy lotniczej. Zgodnie z doktryna, zachowanie sprawcy (sprawców) tych przestępstw polegać wprawdzie może na intencjonalnym ataku na dobro prawne, co jednak w praktyce nie jest sytuacją zbyt częstą. Zdecydowanie częściej zdarza się, że znamiona sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy realizowane są nieumyślnie, co wiąże się z naruszeniem reguły ostrożnego postępowania z dobrem prawnym, w szczególności z naruszeniem szerokiego spektrum reguł zachowania chroniących bezpieczeństwo w komunikacji publicznej (G. Bogdan, Zakamycze 2006 Komentarz do art. 174 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze, 2006, wyd. II.)
 8. Wnoszę o sprawdzenie, czy działanie tych osób wspólnie i w porozumieniu, z wykorzystaniem Polskich Sił Zbrojnych celem doprowadzenia do realizacji szeregu zbrodni i partykularnych interesów, nie było udziałem w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, działającej wtedy i do tej pory pod osłoną Premiera RP Donalda Tuska I Bronisława Komorowskiego obecnego Prezydenta RP (a wcześniej Marszałka Sejmu RP) i czy zamiarem tej grupy nie była, i nie jest, także fizyczna likwidacja Jarosława Kaczyńskiego, szefa największej partii opozycyjnej i oraz brata zabitego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wnoszę o sprawdzenie zasadności moich podejrzeń, wszczęcie śledztwa w wymienionej sprawie, ustalenie innych dokumentów w sprawie, zbadanie dowodów, ciagu przyczynowo skutkowego i przesłuchanie podejrzanych oraz świadków.

Załącznik 1: wydruk Memoriału

Łażący Łazarz

[mój komentarz: wszyscy, których przekonują argumenty zawarte w Memoriale, lub inne znajdujące się w Internecie, bądź w prasie mogą skorzystać z tego wzoru, realizując swoja powinność wynikającą z art. 240 §1 kk i 304 §1 kpk]
Łażący_Łazarz – blog

Za: http://niepoprawni.pl/blog/164/polski-watek-zbrodni-smolenskiej-zawiadomienie

—————————————————–

Zobacz także: Gruppenführer KAT

Reklamy

Komentarzy 48 to “Zawiadomienie o możliwości popełnienia zbrodni ZAMACHU STANU”

 1. janina daca said

  DZIĘKUJĘ!

 2. Lubomir said

  Złagodniał ten polski Kodeks Karny. Pewnie i dla Franza Kutschery czy Rudolfa Hoessa {tego specjalisty od KL Auschwitz} nie byłoby obecnie w Polsce kary śmierci. Może i to przehumanizowanie KK zachęca degeneratów do popełniania kolejnych zbrodni przeciwko Polsce i Polakom. A jakby tak zezwierzęconych zbrodniarzy wywozić do Teksasu, w ramach partnerstwa Polska – NATO i tam oddawać ich do dyspozycji zakładów penitencjarnych np z własnymi krzesłami elektrycznymi?.

 3. contrrev said

  Ludzie, przecież to wezwanie o wszczęcie śledztwa to jakaś kompromitująca kpina. Co ma polityka prowadzona przez premiera do katastrofy? NIC. Walka polityczna to norma. Równie dobrze można pisać, że gdyby nie produkowano samolotów typu Tupolew, to do tragedii by nie doszło, a więc winne są osoby odpowiedzialne za produkcję tego samolotu. Nigdy nie popierałem PO, ale to zawiadomienie przeczy WSZELKIM zasadom logiki i zdrowego rozsądku. Nie wspominając już o tym, że prokuratura jest od rządu niezależna, więc rząd nie za bardzo ma możliwość utrudniania jej pracy.

 4. Polar said

  Ad. Contrrev
  Przeczytałem z zaciekawieniem i gębę mam nadal otwartą…

 5. Julka said

  Contrrev
  Wpis pod nr 3 jest pozbawiony WSZELKICH zasad logiki i zdrowego rozsądku (co ma zawiadomienie o przestępstwie albo samo przestępstwo do logiki i rozsądku???)Pisze się, aby pisać-jak nie wiadomo o co chodzi, to w tym wypadku chodzi o intencje. W tym ostatnim zdaniu to o co chodzi?
  „Nigdy nie popierałem PO” ale już (hihihi) popieram.

 6. ciociababcia said

  Contrrev – a co widzisz złego w dochodzeniu? Przygotowanie do lotu było nieprofesjonalne, państwo nie zdało egzaminu, bo nie uchroniło Głowy Państwa i jego najważniejszych Obywateli. Czy wyonrażasz sobie, że takie państwo uchroni zwykłych obywateli? Czas na dochodzenie.

 7. Polaczek said

  Contrrev,
  to doniesienie to tylko przedsmak lawiny doniesień nie tylko do naszej prokuratury ale
  przedsmak lawiny pozwów do TE.
  Rząd ma to do prokuratury, że ustawił śledztwo tak aby nie doszło do jego wyjaśnienia.
  Ustawienie było zrealizowane celowo i nie trzeba na to dowodów. Tylko pajac nie widzi takiego związku. Ten rząd poniesie wszelkie konsekwencje zacierania dowodów.

 8. contrrev said

  @Julka
  „co ma zawiadomienie o przestępstwie albo samo przestępstwo do logiki i rozsądku??”
  Zawiadomienie – nic. Ten fragment, jak najbardziej:

  „Nie doszłoby do smoleńskiej tragedii, gdyby nie dwojaka polityka prowadzona przez premiera Donalda Tuska i jego środowisko: systematyczne marginalizowanie oraz propagandowe dyskredytowanie i zniesławianie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego a jednocześnie populistyczne oszczędzanie na bezpieczeństwie najważniejszych osób w państwie.

  Nie doszłoby do tej tragedii, gdyby w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej udała się na jej miejsce jedna polska delegacja z prezydentem Rzeczypospolitej na czele i z udziałem premiera polskiego rządu, gdyby ten ostatni nie prowadził przedtem wspólnie z czynnikami rosyjskimi gry wykorzystującej narodową rocznicę przeciwko głowie własnego państwa.”

  Jest zupełnie bez sensu. Stanowi dowód ślepego fanatyzmu, a nie zamachu. Zawsze potępiałem medialną nagonkę na PiS, ale po przeczytaniu czegoś takiego przestaje się dziwić, że o elektoracie PiSu panuje takie, a nie inne wyobrażenie.

  „ale już (hihihi) popieram.”
  Nie. Nigdy nie popierałem i nie mam zamiaru popierać lewicowych lub populistycznych klik, ale krytykować też trzeba potrafić, a nie rzucać bzdurne zawiadomienia o przestępstwie, nie mając NIC na poparcie swoich słów.

 9. WP. said

  Z sieci: Gdzie są nasi dziennikarze?dlaczego nikt o to nie pyta? – Wygląda na to, że „duchy generałów” widoczne na filmikach po ich śmierci nikogo nie zainteresowały. Przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Dorzucam więc „duchy” dziennikarzy. Poniższy opis stanowi mały urywek ścieżki dźwiękowej filmu znalezionego przez jednego z czytelników (jeszcze) mojego bloga pod linkiem http://www.youtube.com/watch?v=mZrAswyj8d4
  ———————————–
  4.20,588 – 4.23,998 Batera zabili – Batera zabili – Batera zabili
  4.23,263 – 4.28,947 mogli od razu skrzydła odwrócić – odwrócimy skrzydła później
  4.24.378 – 4.29,116 Prezydenta zabili, teraz i nas zabiją sk..syny j…ane
  4.24,738 – 4.31,987 uciekajmy stąd bo oni nas sk…syny wszystkich zabiją na dokładkę do tego biednego ostatniego prezydenta wolnej Rzeczypospolitej
  4.26,988 – 4.30,721 jak będzie trzeba to ich zabijcie i tyle, to się pokryje w kraju po trochu
  4.27,258 – 4.31,817 gotuje się – gadajcie z nimi ostro – pistoletami? – jak będzie trzeba to pistoletami
  4.30,721 zabili Batera, sp…dalamy – Mirka Orzechowskiego też zabili sk…syny
  4.31,819 – 4.35,170 masz ch..ju PiS-owski – o mój miły Jezu – Boże, co oni robią
  4.35,148 – 4.36,617 dwiestie piatdziesiat (ros) – eche (mruknięcie potwierdzające)
  4.35,020 – 4.36,729 jest tam szansa? – nie ma
  4.36,334 – 4.42,989 dwieście pięćdziesiąt – rozumiem po rosyjsku
  4.36,075 – 4.37,949 pilnujcie (akcent ros) – trzeba ich wytłuc wszystkich bo będzie afera jeszcze przed wyborami
  4.36.426 – 4.40.002 sk..syny zabijają wszystkich dziennikarzy którzy dla PiS-u są przychylni
  0.36,857 – 1.42,298 Jezus Maria już po nas – koniec z wami ch..je PiS-owskie – masz k..wo
  4.37,650 – 4.39,677 komputer, patrz, zupełnie nowiutki
  4.38,203 – 4.43,213 głosy my liczymy i nie będzie żadnej afery bo oni nie dotrą do Polski – nie mają prawa dotrzeć
  4.38,650 – 4.43,022 co powiesz k ..wo PiS-owska – zabijecie mnie i co z tego będziecie mieli
  4.39,145 – 4,40,875 masz k ..wo PiS-owska
  4.40,982 – 4.46,502 tego Mietka to szkoda – dobry był dziennikarz, ale co z tego jak PiS-owski był i trzeba było go rozwalić
  4.42,774 – 4.46,949 oni nas zabiją wszystkich – no pewnie że was zabijemy
  4.42,862 – 4.46,495 tego do dołu, resztę do lodówki, na później to podzielimy
  4.46,344 – 4.52,544 zakurim (ros) – no pewno że zapalimy – cicho głupi ch..ju, znowu po polsku gadasz, kiedy ty się oduczysz tak szpanować
  4.46,736 – 1.50,670 potwory – co potwory k..wo PiS-owska – masz potwory ch..ju
  4.51,643 – 4.53,294 masz k…wo PiS-owska
  4.51,980 – 4.55,189 potwory powiedział PiS-owski sk…wysyn j..bany
  1.53,228 – 1.57.973 jak dostanie kulkę to się oduczy – proszę cię Mirek, nie zabijaj mnie – masz (strzał)
  4.53,256 – 4.55,000 uciekają sk…syny
  4.54,030 – 4.56,856 bierz tego – o rany, już po nas – Jezus Maria
  4.54.628 – 4.57,946 mamy szpaler, nie przejdziecie k..wy PiS-owskie nigdzie //
  ———————————–
  Inne ważne informacje dotychczas znalezione na ścieżce dźwiękowej:
  – w grupie dziennikarzy znajdował się dziennikarz telewizji Włoskiej. Nie wiem jak ostatecznie postąpiono, ale planowano wypuszczenie go i zabicie w drodze powrotnej do kraju (wypadek – panowie od śrubek mieli „zrobić” jego auto).
  – mówiono o planie zabicia W. Frasyniuka w charakterze „męczennika” PO.
  Wspomniany przeze mnie wcześniej temat odwrócenia skrzydeł samolotu wstępuje na ścieżce kilkakrotnie w różnych miejscach
  ————————————-
  Do krytyków: Przed dokonaniem tu wpisu proszę dobrze sprawdzić kto w zastępstwie Batera zwolnił się z pracy i kto w zastępstwie Orzechowskiego prowadzi jego blog.
  * ungen – blog
  Etykietowanie:
  * Katastrofa Smoleńsk dziennikarze demokracja
  5 komentarzy
  avatar użytkownika Lena
  1. Witam,
  Lena, czw., 16/09/2010 – 00:48
  No właśnie… to akurat zastanawia mnie od dłuższego czasu…
  Wiktor Bater widziany był ostatnio na pogrzebie Krzysztofa Knyża. Podobno płakał jak dziecko.
  Potem słuch o nim zaginął…
  Gdzie są rodziny, znajomi śp. Krzysztofa Knyża.?
  Jak można milczeć w takiej sprawie?
  Gdzie jest Bater, jeśli zaginał, gdzie jego bliscy, znajomi? aż tak są przerażeni?
  Jaki to ma sens? w końcu kiedyś i tak pożrą ich wyrzuty sumienia i wylądują u czubków…
  avatar użytkownika ungen
  2. @ Lena
  ungen, czw., 16/09/2010 – 11:55
  Mam wątpliwości co do uczestnictwa Wiktora Batera w pogrzebie Krzysztofa Knyża.
  Według mnie nie mógł w nim uczestniczyć, ponieważ… nie żył w tym czasie.
  Czy istnieje materiał filmowy lub fotki z tego pogrzebu?
  „Informacja” że płakał może być tanim chwytem psychologicznym służącym uwiarygodnieniu jego obecności.
  Uważam że jesteśmy widzami misternego, prowadzonego z dużym nakładem środków spektaklu medialnego. Utrzymywaniem tajemnicy.
  Ale już niedługo w-g moich przewidywań sytuacja zaogni się na tyle, że obecnie zadawane
  pytania staną się mniej ważne, drugoplanowe – a śmierć osób publicznych stanie się „bardziej normalna” …
  Wtedy będą mogli wyciągnąć ciała z lodówek i nikt nie połączy ich śmierci z datą 10.04.2010.
  Chciałbym się mylić!!!
  p.s.
  Muszę przyznać że podanie nazwiska Mirka Orzechowskiego w tekście odsłuchu było z mojej strony aktem odwagi/braku rozwagi.
  Może tu chodzić o Jarka Olechowskiego.
  Obydwa imiona i nazwiska w szumie brzmią bardzo podobnie. Łatwo pomylić…
  pozdrawiam
  avatar użytkownika moher2010
  3. dowódca załogi Tu-154 kapitan Arkadiusz Protasiuk
  moher2010, czw., 16/09/2010 – 12:28
  Czy oficer podający kwiaty Tuskowi w Smoleńsku to nie przypadkiem dowódca załogi Tu-154 kapitan Arkadiusz Protasiuk? Układ ust, dołek na brodzie , dolna szczęka są podobne.
  avatar użytkownika ungen
  4. @ moher2010
  ungen, czw., 16/09/2010 – 12:54
  Kapitan Protasiuk zginął kilkanaście godzin wcześniej – nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
  Jego ciało najprawdopodobniej nie wróciło do Polski – a na 100% zostało zmasakrowane przez przepuszczenie przez „wirówkę”
  http://www.sendspace.com/folder/7q2wzg
  podfolder: Protasiuka wywaliło.
  Przyznam że nie zajmowałem się szczegółowo analizą twarzy generałów, licząc na zaangażowanie innych….
  Z odsłuchu ścieżki relacji TVN (jest o kilka sekund dłuższa od relacji RT) wiem że osoby podchodzące do trzygwiazdkowego wysokiego generała występującego w samej końcówce filmu chcą go zabić a widoczny na filmie (chyba) reporter pyta, czego oni od niego chcą.
  W czasie trwania filmu – poza zasięgiem kamer – zabito jednego generała o nie ustalonym
  nazwisku. Podejrzewam też że na filmie widoczny jest też gen. Gągor.
  Najlepiej byłoby upewnić się kontaktując się z WIARYGODNYMI osobami które znały tych oficerów osobiście. Ale kto to zrobi?
  edycja komentarza: ungen # czw., 16/09/2010 – 13:00.
  avatar użytkownika ungen
  5. @ moher2010
  ungen, czw., 16/09/2010 – 14:25
  W odpowiedzi na Twoje pytanie:
  http://blogmedia24.pl/node/35771#comment-119175
  Ten filmik jest zawarty czasowo w „filmiku drugiego Rosjanina”.
  (edit) Po namyśle – mogło to być też nieco później.
  Na filmiku występuje co najmniej 5 wystrzałów z pistoletu.
  Aż dziwne, jak spokojnie ofiary i kaci mogą rozmawiać przy egzekucji…. (po polsku)
  Mniej więcej w połowie filmiku zabity zostaje gen. Błasik – wymieniony z nazwiska.
  edycja komentarza: ungen # czw., 16/09/2010 – 14:30.

 10. ad. wpisu nr 3 said

  …oni są wszędzie;)

 11. Guła said

  Dobre Contrrev

  Powyższe prawdopodobnie jest efektem walki politycznej prowadzonej przez pomienionych z wykorzystaniem zajmowanych stanowisk państwowych.

  Przywrócić urzędom i urzędnikom ich właściwą rolę. Walki politycznej zachciało się rządowi zamiast pełnić obowiązki, a naród gore.

  Doskonałe powiadomienie ŁŁ

 12. pepeg said

  @contrev napisal:
  „że prokuratura jest od rządu niezależna, więc rząd nie za bardzo ma możliwość utrudniania jej pracy.”

  Pan w to wierzy? to gratuluje samopoczucia. Albo mozliwe ze wczoraj przylecial z jakiejs innej planety.

 13. mars said

  AD:Contrrev.
  Wydaje mi się, że masz klapki na oczach i nie dostrzegasz problemu zaplanowanej z zimną krwią zbrodni na polskiej władzy z prezydentem na czele.
  Zapomniałeś kto przed rokiem mówił, że „będzie jakiś przelot i sprawa się wyjaśni”, a to „dorrznięcie vatachy” albo „co to za zamach”- chodzi o wizytę Prezydenta L.Kaczyńskiego w Gruzji.
  Człowieku obudż się!

 14. contrrev said

  Ad. 13.
  Mars, czy To rozumiesz co to w ogóle znaczy oskarżać kogoś o ZAMACH? Na takie rzeczy trzeba mieć dowody, tylko ktoś oderwany od rzeczywistości będzie dowodził zamachu na podstawie cytatów sprzed paru lat albo „propagandowej polityki premiera”. Tym bardziej, że PO takim zamachem zaszkodziłoby sobie (tzn. dzięki Wam, internetowym specjalistom, z PiSu robi się oszołomów, więc w sumie jest to PO na rękę…), bo prezes Jarosław Kaczyński, na fali sentymentu, zdobył w wyborach prezydenckich znacznie większe poparcie niż zdobyłby jego brat, gdyby nie zginął w katastrofie.

 15. Lubomir said

  Re: Contrrev. Ty jesteś analfabetą, intelektualnym impotentem czy może jednym z zamachowców, że tak niby to niczego nie rozumiesz?.

 16. guła said

  ” bo prezes Jarosław Kaczyński, na fali sentymentu, zdobył w wyborach prezydenckich znacznie większe poparcie niż zdobyłby jego brat, gdyby nie zginął w katastrofie.”

  Skąd to przekonanie. Po trzyletnich rządach PO?

  Oczywista bzdura z łamów gw.

 17. Anna Cecyl said

  Dziękuję!

 18. Kibic z dala said

  Ciekawe jakich aterialow uzyto do zmielenia maszyny i zawartosci

 19. contrrev said

  @Lubomir
  „Re: Contrrev. Ty jesteś analfabetą, intelektualnym impotentem czy może jednym z zamachowców, że tak niby to niczego nie rozumiesz?.”
  Tak, jestem zamachowcem. Rozpracowałeś mnie. Zawiadom prokuraturę, przyznałem się, masz dowód!

  @Gula
  „Skąd to przekonanie. Po trzyletnich rządach PO?”
  Tak. Poparcie PO nie spadało przez ten czas, natomiast poparcie dla PiS… leciało w dół. Wg sondażu Homo Homini z końcówki 2009 roku, w wyborach prezydenckich śp.Lech Kaczyński mógł liczyć na niecałe 24%, a premier Tusk na ponad 33%. 10% różnicy to bardzo dużo.
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sondaz-prezydencki-Tusk-Lech-Kaczynski-i,wid,11546267,wiadomosc_prasa.html?ticaid=1ae5e

  Przecież PiS przegrywa wszystkie możliwe wybory. Powrót tej partii do władzy jest niemożliwy i nie zanosi się, by jakakolwiek siła polityczna mogła zagrozić PO – z czego wcale nie jestem zadowolony. Takie są po prostu realia.

 20. contrrev said

  Zapomniałbym. Dzisiaj PO rządzi jeszcze dłużej, zachowuje się tak bezczelnie wobec swojego elektoratu, jak chyba jeszcze żadna partia się nie zachowywała (vide przedwyborcze okłamywanie ludzi co do fantastycznej kondycji III RP, kładzenie nacisku na obniżkę podatków, a po wyborach pierwsze co robią, to podatki podnoszą) i wg ostatniego sondażu ma aż… 52% poparcia. Łudzenie się, że po 3 latach rządów Platformy PiS ma jakieś szanse to pobożne życzenia. Jak „dobrze” pójdzie to po następnych wyborach parlamentarnych w ogóle nie będą musieli zawiązywać koalicji, bo sami uzyskają większość.

 21. Zamachowiec said

  Belkot, tzn tresc pisana jezykiem milosci zostaka usunieta. redakcja

 22. AAA said

  Belkot, tzn tresc pisana jezykiem milosci zostaka usunieta. redakcja

 23. lifematrix said

  Czy nie uważacie Państwo, że przedwczesnym jest składanie takiego zawiadomienia do prokuratury, kiedy śledztwo ws. katastrofy nie zostało zakończone? Istnieje prawdopodobieństwo, że był to wypadek.

  Sprawę bada prokuratura. Jeśli doszło do naruszenia prawa, jak mowa we wpisie na blogu, to ta sama prokuratura musiałaby wszcząć postępowanie przeciw konkretnym osobom.

  Może nie warto wyprzedzać faktów, oskarżać i podważać zaufania do osób, które obecnie rządzą krajem i reprezentują go na zewnątrz? Szkodzi to nie tylko wizerunkowi naszego kraju, ale także odwraca uwagę od innych spraw, którymi rząd powinien się zająć – zadłużenie państwa, służba zdrowia, system emerytalny, etc.

 24. Julka said

  ad/ Contrrev
  Nawiązując do wpisów 3 i 8 -zawiadamiający o przestępstwie nie ma obowiązku zbierać dowodów dla prokuratury, a że prezydent był ciągle zniesławiany, to fakt jak i to, że „wyciekła”lista osób wybierających się w ostatnią podróż do Smoleńska. Ktoś złamał tajemnicę /nie wiem jakiej rangi/ale to fakt. Ja bym do tego zawiadomienia dołączyła chronologicznie dokumenty opublikowane przez ŁŁazarza w artykule „Gruppenfurer kat” z krótkim ich opisem wskazujących na logiczny ciąg przygotowań do zaistniałego skutku. To oczywiste, że gdyby to była jedna delegacja prezydenckorządowa, to jużci środki bezpieczeństwa byłyby inne. Ale komuś bardzo zależało, aby delegację z Polski podzielić na dwie tury, a drugą zmarginalizować do prywatnej wycieczki prezydenta.
  „Nie wspominając już, że prokuratura jest niezależna od rządu, więc rząd nie za bardzo ma możliwość utrudniania jej pracy”.
  Kompletne nieporozumienie. Według ustawy o prokuraturze, Prokurator Generalny składa rządowi sprawozdania ze swojej działalności, które Prezes Rady Ministrów /inaczej herr Tusk/może przyjąć, odrzucić, żądać uzupełnienia.Premier może żądać od Prok.Gen.wyjaśnień i informacji na każdy temat, w tym na temat konkretnej sprawy. W prokuraturze obowiązuje podległość służbowa, wytyczne i zalecenia są obowiązujace, prok.nadrzędny może przejąć nawet sprawę podrzędnego. Prok.gen. może być pociągnięty do odpowiedzialności służbowej, a ukarany naganą na wniosek rządu odwołany przez sejm. Możliwości utrudniania życia Prokuratorowi herr Tusk ma całą gamę włącznie z wywaleniemgo na zbity pysk. Niechże więc przestanie Pan manipulować, bo nie każdemu chce się sprawdzać wierutne dyrdymały.

 25. Julka said

  ad/23
  Ależ nic nie odwraca naszej uwagi od przekrętów thuskowego rządu. Uwagę mamy jak najbardziej podzielną. Efekty tych rządów uderzą po czterech literach ćwierćintelygentów wykRZtałconych i chwytających prawdy objawione w wybiórczej i innych „faktach”, biedni ludzie dalej będą wiązać koniec z końcem -bo podatki będą wyższe m.in.dla nich.
  A z fizyki to jaką Pan miał ocenę?

 26. Julka said

  I jeszcze dorzucę coś na temat wizerunku na zewnątrz naszego kraju. Otóż zewnątrz patrzą na reakcje Polaków (wyrażane m.in. w wyborach)na madfioskie niszczenie ich ojczyzny. Reakcji raczej zero, a rządy k-wskie /kiedyś ruski polityk, chyba Żirinowski wyraził się o Polce, że jest k-wą/ Każdy nierząd ma swoje przyczyny, przede wszystkim moralną degrengoladę.
  Nawet Aniela M. wyrwała szybko Komoruskiemu ręke przy powitaniu, i wypada tylko wyrazić zrozumienie dla tej reakcji. Wybiórcza powie lemingom, że spotkał się z Merkel i było to jak najbardziej owocne. Niech się więc pan nie wysila.

 27. Lubomir said

  Re: Julka. Chyba całkiem żle świadczy o nas Polakach to, że np godzimy się na opluwanie Polski przez niedorobionego Michnika. A jego szmatławiec, stworzony za ukradzione ‚Polskiej Solidarności’ pieniądze, bije rekordy popularności.

 28. Julka said

  Lubomir
  Szmatławca mu dali spiskowcy znad okrągłego stołu za darmo. Miał przygotować pierwsze „demokratyczne” wybory stąd nazwa. I tak zostało.

 29. emi said

  Drodzy Państwo! Widzę, że większość z Was, miast na „Zawiadomieniu o możliwości popełnienia zbrodni zamachu stanu” skierowanemu przez ŁŁ do Prokuratury przeciwko osobom piastującym najwyższe urzędy w Państwie Polskim, skupiła swoją uwagę na bezwstydnej, antypolskiej wypowiedzi jakiegoś przydoopnika Dońki Tuskłego, który jest TU w określonym celu: oderwać waszą uwagę o tego, co doniosłe i bardzo ważne i przykuć ją do tego, co złe, nędzne i nieprawdziwe.
  Pozdrawiam.

 30. Mirek said

  Skąd macie takiego sprawnego cenzora?
  ————————————————————————
  Trenowalismy od dziecka. Lewack-komusza mende wyczuje przez monitor. Tow. …

 31. WP. said

  PYTANIA O TELEFONY OFIAR SMOLEŃSKA – Małgorzata Wassermann chce, by prokuratura wyjaśniła, kto i kiedy włączył telefon jej ojca na terenie Rosji. Córka Zbigniewa Wassermanna, który zginął w katastrofie Tu-154, zwraca uwagę, że tuż po katastrofie wiele osób próbowało się do niego dodzwonić. Komórka była wyłączona, jednak komunikat o tym podawany był w języku rosyjskim. Dzieje się tak, tylko w jednym przypadku – telefon loguje się do sieci wyłącznie wtedy, gdy jest włączony. Gdy wyruszamy za granicę i mamy wyłączony telefon operator zapamiętuje ostatnie miejsce logowania, czyli w tym przypadku nasz kraj. Z chwilą zalogowania się do innego operatora, czyli włączenia telefonu, usłyszymy komunikat w innym języku – mówi radiu RMF FM Janusz Kamiński, były redaktor naczelny miesięcznika „Mobile Internet”. Małgorzata Wasserman podkreśla, że jej ojciec zawsze wyłączał telefon na pokładzie samolotu. „Nie tylko mój ojciec miał włączony telefon na terenie państwa rosyjskiego. To mogłoby wskazywać na to, że w samolocie nastąpiła taka sytuacja, coś takiego się wydarzyło, że kilkanaście osób postanowiło natychmiast włączyć telefony. Niestety, nie wiemy dlaczego” – dodaje. Córka Zbigniewa Wassermanna złożyła już wniosek, w którym zwraca się m.in. o to, by operator podał informacje, kiedy telefon wyłączono w Polsce i kiedy dokładnie włączono go na ternie Federacji Rosyjskiej.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————-To ciekawe ! bo można by dojść gdzie był telefon w chwili próby dzwonienia ! i wtedy byśmy wiedzieli czy przypadkiem nie gdzieś oddalonym o setki kilometrów od Smoleńska miejscu, co mogłoby potwierdzić lub zaprzeczyć wnioskom ze strony zamach.eu – To byśmy wiedzieli czy Rosjanie podłożyli samolot bliźniak i go wysadzili w Smoleńsku lub tez katastrofa miała inny czas niż podają efesbowskie media. Przypominam eksperyment TVN-u. Kilka dni temu w TVN-owskim programie „Superwizjer” pokazano eksperyment wykonany na Kijowskim Uniwersytecie Lotniczym, przez tamtejszych specjalistów, którzy Tupolewa 154-M znają dobrze i mają jego symulator. Na tym symulatorze ustawiono warunki identyczne, jakie panowały wedle raportów 10 kwietnia na smoleńskim lotnisku, i w każdej próbie piloci „siadali” bez problemu, nawet przy założeniu widoczności zero. Tymczasem informacji o eksperymencie na symulatorze próżno szukać nawet na stronach stacji. Program poszedł raz, około północy, bez żadnej reklamy i bez żadnego follow-upu. Kamień w wodę. Ciekawe? Może wyjść na to, że samolot rządowy z Prezydentem na pokładzie, wylądował awaryjnie, dopiero potem rosyjscy terroryści z FSB i GRU przesłuchali polskich generałów, część polskiej delegacji zabili na miejscu, część być może jeszcze żyje w jakimś gułagu na Syberii. – http://tinyurl.com/3afe299 – Teraz jest jasne, kto zabił operatora TVN Krzysztofa Knyża, który nagrał nagłe pojawienie się mgły http://tinyurl.com/37ga6nt i dlaczego zginął w wypadku samochodowym polski profesor archeologii Marek Dulinicz, który miał badać teren katastrofy.http://tinyurl.com/2v bsg8k –

 32. Lubomir said

  Prawdziwych przyjaciół ponoć poznaje się w biedzie. A tu po ‚smoleńskiej biedzie’ cisza w ‚Brukseli militarnej’ i cisza w ‚Brukseli ekonomicznej’. Jakieś kurtuazyjne gesty ze strony NATO i Parlamentu Kontynentalnego, kondolencje i tablica pamiątkowa. A gdzie np dane z monitoringu satelitarnego NATO z rosyjskiej przestrzeni powietrznej?. I pomyśleć, że w tym czasie polskie maszyny stacjonowały niedalego Smoleńska, w litewskich Szawlach, wykonując swoje obowiązki w ramach Powietrznej Policji NATO. Można byłoby być przekonanym, że Głowę Państwa Polskiego konwojują do miejsca lądowania dwa myśliwce wojskowe Polskich Sił Powietrznych. A tu odstawiono taką lipę…albo dokonano profesjonalnego sabotażu pod osłoną obcego lub obcych wywiadów. Kondominium rosyjsko-niemieckie zawiązuje się przecież nie tylko medialnie. To realpolitik.

 33. tonimaler said

  To całe zawiadomienie do prokuratury i ta cala ścieżka dzwiękowa to jakieś chore psychodeliczne wypociny paranoika.
  Opamiętajcie sie ludzie na emigracji, bo łykacie wszystko bezkrytycznie co Wam wciśnie Rydzyk i Macierewicz oraz Kaczyński.
  Lech Kaczyński był słabym prezydentem i to wiedzą najlepiej ci co żyją w Polsce a nie Wy, gdzies w świecie. I dlatego nie miał żadnych szans na reelekcję i dlatego tak zwlekał z ogłoszeniem o starcie w wyborach.

 34. pepeg said

  @Tonimaler
  „Lech Kaczyński był słabym prezydentem i to wiedzą najlepiej ci co żyją w Polsce a nie Wy, gdzies w świecie. I dlatego nie miał żadnych szans na reelekcję i dlatego tak zwlekał z ogłoszeniem o starcie w wyborach.”
  a co ma piernik do wiatraka? potencjalne szanse ś.p. prezydenta L. Kaczyńskiego w wyborach mają się nijak do tragedii w Smoleńsku, tak samo jak pańska ocena że był słabym prezydentem. Trzeba dogłebnie wyjaśnić to co się wydarzyło w Smolensku bez względu czy to sie to podoba promoskiewskim wyjcom. Miejsce zamieszkania nie ma tu nic do rzeczy i stwierdzenia typu: ‚opamietajcie sie’ sa tylko dowodem pańskiej bezgranicznej lewackiej bezczelnosci.

 35. Guła said

  Contrrev o jakich wyborach mówisz, które to niby PiS przegrywał. Do parlamentu?
  Do parlamentu to nie były wybory to była żenada. PiS jeszcze widział i wierzył w POPiS więc na siłę …przegrał, dwie i pół godziny po czasie 🙂 Powtórzę żenada, nie wybory.

  Prezydenckie?

  „Prezydent został wybrany przez pomyłkę” i każdy wie co to znaczy.
  PO katastrofie nie mogło być innego wyniku wyborów. Wyobraź sobie następstwa.

  Mamy wybory do samorządów gdzie każdy pracuje na własny wynik albo nie…co jest jak najbardziej możliwe. Podkładać mogą się jedni przez drugich.

  Służba 🙂

  Sprawdzianem będą wybory do parlamentu w których wziąć powinien udział „śpiący elektorat”. I ilość głosów utopionych w partyjkach nie będzie miała znaczenia.

 36. Guła said

  Aha

  Wybacz że pomijam wyniki sondażowe 🙂

 37. tonimaler said

  @Pepeg
  Radził bym mniej słuchac Radia Maryja i TV TRWAM a więcej używać własnego rozumu!
  Uważam, że przyczyny katastrofy zostaną wyjasnione przez niezależną prokuraturę. A o tym, że śp. Lech Kaczyński był słabym prezydentem sądzi większość Polaków. Dziwne są mi również Wasze rosyjskie fobie – czyż nie żyjemy już od dawna w wolnym i demokratycznym kraju?

  Ponadto zaskakuje mnie Wasz sposób wyrażania opinii – jest on iście katolicki, a język przepojony jest miłością do bliżniego.

  Szczęść Boże rodacy emigranci

 38. Ant said

  @ Tonimaler

  Parafrazując, radziłbym posłuchać Radia Maryja i TV TRWAM a może zacznie Waść używać własnego rozumu!

  No i polecam odrobinę logiki. Skoro „żyjemy już od dawna w wolnym i demokratycznym kraju” mamy prawo do „rosyjskich fobii” …a dokładniej nieufności wobec Rosjan. Określenie „rosyjskie fobie” dowodzi ponadto, że coś się Panu miesza – skoro fobię rzekomo mają Polacy to może być to tylko fobia polska.

 39. tonimaler said

  @ Contrrev, Dziękuję. Jedyny rozsądny wyważony głos w tym towarzystwie. Reszta widzi to co Rydzyk i PiS, wierzy w to co Rydzyk i PiS i mówi to co Rydzyk i PiS.

 40. takijeden44 said

  @tonimaler
  znowu pan to samo powtarza. Czy az tak trudno zrozumiec nie trzeba sluchac Radia Maryja aby miec watpliwosci co do oficjalnej, politycznie poprawnej wersji ‚katastrofy’?
  jeszcze raz powtorze za ‚Pepegiem’ co ma piernik do wiatraka opinia ze Lech Kaczynski byl slabym prezydentem? NIC!!! absolutnie nic.
  PRL tez oficjalnie byl wolnym i demokratycznym krajem… wiec argument jest slaby i wywodzi sie raczej z GZP LWP lub SB.
  A po za tym to mi wolno miec fobie jakie mi sie podoba i panu nic do tego. Proste?
  Ja na przyklad nie jestem PiS-owcem, nie jestem Pełowcem, interesuje mnie tylko dobro Polski mimo że nie mieszkam juz dosc długo w Polsce. Mam do tego prawo i wkurza mnie fakt ze kazdego kto zadaje szczegółowe pytania na temat katastrofy smolenskiej od razy nazywa sie PiS-iorem, moherem itd. Jest na poziomie PRL-owskiego: wy z wami obywatelu nie bedziemy dyskutowac bo Wy obywatelu słuchacie Wolnej Europy i w ogole ustrój wam sie nie podoba!’
  Moze lepiej bedzie jak sie pan bedzie wypowiadal na Onecie lub innej Gazecie gdzie az kapie od nienawisci prezentowanej przez postepowych, oswieconych ‚tolerancjuszy’

 41. takijeden44 said

  Cytaty z Gazety: tolerancyjni, swiatli kretyni w koszulkach z Che Guevara’ą, chorzy z nienawisci
  #
  Gdzie tych 300 ludzi chodzi sr…? Przecież to starzy ludzie co chwila muszą gdzieś oddać mocz itp. Usunąć WCety i pozamykać wszystkie w promieniu kilometra Problem zostanie rozwiązany. Z moczem nie można walczyć!
  #
  Gdyby nie parapolicyjne formacje chroniące Naszego Jedynego Prezasa, czy mógłby liczyć na obronę przechoddnia? Sru i leży poczwara- erkę poproszę za godzinę- mawia kondominium antykaczorowe.
  #

  powyzsze to tylko przyklad pierwszy z brzegu, nie trzeba sie wysilac aby znalesc jeszcze ‚lepsze’ przykłady. ‚A to Polska właśnie!’? … już nie, to azjatycka dzicz.

 42. Ant said

  @ Tonimaler

  No cóż, przy Panu wyraźnie można dostrzec, że często stanowczo przeceniamy „samodzielne myślenie”.
  Czy Pan teraz „myśląc” spocił się na całym ciele?
  Proszę się tak nie trudzić bo zaczynamy współczuć – zapewne szerokie myślenie albo odległe porównania, kojarzą się Panu z bieganiem.

  Śledząc Pana wpisy można dostrzec, że ma Pan raczej ambicje prowokatora…

 43. Ant said

  PS
  „szerokie myślenie”- powinno być „szerokie horyzonty”

 44. Politically Incorrect said

  Proponuje nie dyskutowac z tym Tonimaler. On nawet nie potrafil wymyslec sensownego nickname.
  Tylko Zydzi nienawidza O.Rydzyka.

 45. Ant said

  Dla pana Tonimalera zdecydowałem się jednak na uzupełnienie ponieważ dla niego refleksja może okazać się zbyt dużym wysiłkiem. Szkoda jednak chłopa bo też człowiek
  Skoro o. Rydzyk utożsamia się z Polakami oraz polskim i chrześcijańskim systemem wartości, nie ma nic dziwnego, że wielu tu ludzi myśli i postrzega problemy podobnie. Wrzucanie do jednego worka j. Kaczyńskiego dowodzi jedynie… hm… wspomnianej wcześniej trudności, gdyż wielokrotnie różnica zdań z Kaczyńskimi (w wielu kwestiach) była bardzo widoczna.
  Nie trudź się więc Waść aż tak bardzo bo w anemię popadniesz.

 46. Guła said

  #44

  Dobre 🙂

 47. Ant said

  Bardzo polecam link do wywiadu, który na You Tube został skasowany.
  W tym wywiadzie pojawił się opis zdumiewającego zdarzenia…:
  http://www.radiownet.pl/radio/wpis/8830/

 48. PNP said

  Orędzie w TVP INFO przed katastrofą TU 154

  Drugie Klamstwo Katynskie – Jan Pietrzak.avi

  https://wirtualnapolonia.com/2010/06/08/gruppenfuhrer-kat/

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=2&t=8179

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: