Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

„Dorzynanie watah” przez min. Sikorskiego a „eliminacjonizm”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2011-10-05

— czyli wiara, że polityczny oponent jest „rakiem na ciele i musi być wycięty”

.

Człowiek wyzuty z indywidualności i sumienia, z mentalnością szpiega, z duszą kata, zostaje uznany za ideał człowieka i wzór dla czasów naszych, a propagandzie nowego ideału ogół społeczeństwa naszego przypatruje się z życzliwą neutralnością.

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
[i]
— T.S. Eliot

Eliminacjonizm jest podstawową przyczyną wszystkich masowych morderstw

W wydanej w 2009 roku książce „Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity”[ii] (Gorsze niż wojna: Ludobójstwo, eliminacjonizm oraz ciągły atak na wartości ludzkości) naukowiec amerykański zajmujący się naukami politycznymi Daniel Jonah Goldhagen argumentuje, że eliminacjonizm jest podstawową przyczyną wszystkich masowych morderstw dokonanych w XX oraz w XXI wieku.

Słowo „eliminationism” (eliminacjonizm) Goldhagen stworzył w 1996 roku — w swojej poprzedniej książce „Chętni kaci Hitlera”[iii].

Zdaniem Goldhagena „eliminacjonizm” oznacza wiarę, że czyjś polityczny oponent jest „rakiem na ciele politycznym i musi być wycięty — za pomocą odseparowania od społeczeństwa poprzez cenzurę lub wręcz przez eksterminację, w celu zachowania czystości narodu”.[iv]

Jako przykłady masowych zbrodni wynikajacych z eliminacjonizmu Goldhagen podaje m.in.: wojenne gwałty w Darfurze (2003–2010), samobójcze ataki islamskich terrorystów, ludobójstwo w Rwandzie (1994), czystki etniczne oraz ludobójstwo w czasie wojny jugosłowiańskiej (1991–1995), komunistyczne ludobójstwo w Kambodży (1975–1979, marsze śmierci z obozu koncentracyjnego w Auschwitz (1944–1945), a także zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagassaki (1945). [v]

Zgodnie z powyższą definicją, także politykę dokonywania masowych zbrodni[vi] w imię teorii marksistowskich: (1) komunistycznej nienawiści do określonej „klasy wyzyskiwaczy” społecznych oraz/i narodowości[vii] lub (2) socjalistycznej nienawiści Hitlera do „niższych” ras[viii] — można określić jako „eliminacjonizm”.

Z wiary, że oponent „rakiem na ciele politycznym [lub narodowym — przyp. Andy] i musi być wycięty” — wynikały więc masowe mordy dokonywane na dziesiątkach milionów ludzi przez komunistyczno-sowieckich i socjalistyczno-hitlerowskich zbrodniarzy oraz wielu innych masowych morderców na świecie.

Dlaczego nasza era widziała tyle masowych morderstw?

„Dlaczego nasza era tak znacznego rozwoju technologicznego, ekonomicznego oraz niewątpliwego rozwoju moralnego — widziała tyle masowych morderstw?”[ix] — pyta Goldhagen w swojej książce… I usiłuje znaleźć odpowiedź na to pytanie analizując zarówno przyczyny, jak i motywy leżące u podstaw działań zbrodniarzy prowadzących politykę eksterminacyjną i kierujących się eliminacjonizmem — jakie doprowadziły do tego katastrofalnego stanu jaki mamy. Zdaniem Goldhagena częste posługiwanie się eliminacjonizmem wynika z „polityki niekaralności wobec tych przetępców, co powoduje, że korzyści przeważają nad kosztami”.

Temat masowych morderstw popełnianych w czasie wojny podjął także m.in. brytyjski historyk Michael Burleigh w książce „Moral Combat: Good and Evil in World War II”[x] (Moralna Walka: Dobro i zło w czasie II wojny światowej). Po najeździe hitlerowskich Niemiec na Francję, w czerwcu1940 roku — Churchill stwierdził w Parlamencie brytyjskim, że podstawowym zadaniem polityki Wielkiej Brytanii jest:”Prowadzenie wojny przeciwko potwornej tyranii, tyranii jakiej nigdy nie można byłoby pokonać w jej czarnym katalogu ilości okrutnych przestępstw przeciwko ludzkości.”[xi] Tymczasem, już niedługo sprzymierzeńcem Wielkiej Brytanii w walce z socjalistycznymi, hitlerowskimi Niemcami — stała się nie mniej potworna tyrania w postaci komunistycznego, stalinowskiego Związku Sowieckiego…

Dlatego historyk Michael Burleigh w swojej książce nie oszczędza ani Hitlera, ani Stalina, czy japońskiego cesarza/boga — żadnej osoby czy instytucji z tych, które spowodowały te wszystkie niewypowiedzialne cierpienia, jakie stały się udziałem Polaków, Żydów, Cyganów, osób upośledzonych, czy kogokolwiek innego, kto stanął pomiędzy tymi potworami i ich ambicjami.

Rozwiązania skutecznie powstrzymające politykę eliminacjonizmu

Z uwagi na ten katastrofalny stan stosunków międzynarodowych, Goldhagen stwierdza, że „musimy stworzyć odpowiednie rozwiązania, jakie szybko i „skutecznie powstrzymają politykę eliminacjonizmu”[xii].

O polityce powstrzymywania przez ONZ lokalnych wojen w czasie których występuje eliminacjonizm pisze także William Shawcross w książce „Deliver Us from Evil: Peacekeepers, Warlords and a World of Endless Conflict”[xiii] (Wyzwól nas od zła: Siły pokojowe i watażkowie oraz świat niekończących się konfliktów). Zdaniem Shawcrossa siły pokojowe często stwierdzają, że na miejscu ich działań „nie ma pokoju do utrzymania, a nadzieje na to co mogą zrobić są zbyt duże”. „W bardziej religijnych czasach był Bóg, którego mogliśmy prosić o wyzwolenie od zła” — podsumowuje Shawcross. „Obecnie wzywamy nasze własne organizacje, by to zrobiły. A to często jest jak prośby o dokonanie cudów”.

Rewolucje i wojny domowe są największym złem

Zmarły w 1949 roku mistyk Georgij Gurdżijew uważał wojny za główne zło na Ziemi oraz przyczynę najgorszych ludzkich nieszczęść. Podkreślał on przy tym fakt, że rewolucje i wojny domowe niszczą wiele wybitnych osób o wyższym poziomie świadomości. Temat wojen i rewolucji poruszany jest w”Opowieściach Belzebuba” Gurdżijewa wiele razy. Za każdym razem przedstawia on taki sam obraz bezsensu ludzkich nieszczęść i zniszczeń oraz ogromne okrucieństwo powodujących te zniszczenia ludzi — którzy są niegodni nazwania ich”ludźmi”.

Gurdżijew uważał, że w czasie rewolucji społeczeństwa podzielone są na ogół na dwa obozy i są pod wpływem szczególnej psychozy — bowiem ich rozum traci normalne cechy i staje się bestialski wskutek walki i ciągłego zabijania. W takiej sytuacji ludzie o wyższym poziomie świadomości zawsze stają się niewinnymi ofiarami rewolucji. Ludzie ci będąc wewnętrznie wolni nie identyfikują się, jak inni, z populistycznymi hasłami, z ideologią stronnictw rewolucyjnych. Nie mogą oni podzielać atrakcji, entuzjazmu i sentymentów rewolucyjnych mas. W normalnych czasach, ci wybitni ludzie są zawsze życzliwi w stosunku do innych i cieszą się uznaniem każdego, ale w czasie rewolucji, ponieważ nie popierają żadnej ze stron, stają się podejrzanymi o sprzyjanie stronie przeciwnej lub po prostu są usuwani ponieważ są inni.[xiv]

Wszyscy mówimy tym samym językiem — a nie możemy zapobiec przemocy

Choć William F. Allman w swojej książce „Stone Age Present” (Epoka kamienna jest obecna) argumentuje, że „Z punktu widzenia ewolucji my wszyscy mówimy tym samym językiem”[xv] — to jednak ciągle nie możemy zapobiec psychopatycznemu językowi przemocy używanemu przez zdegenerowanych oprawców posługujących się eliminacjonizmem wobec przeciwników, czy oponentów.

Maureen Henry w książce „The Intoxication of Power: An Analysis of Civil Religion in Relation to Ideology”[xvi] (Intoksykacja władzą: Analiza cywilnej religii w relacji do ideologii) pokreśla, że „ideologia komunistyczna jest w zasadzie zsekularyzowaną w mniejszym czy większym stopniu wersją chrześcijaństwa”.

Zatruci swoją wieloletnią tyrańską władzą w państwie sowieckim, w którym marksizm-leninizm był obowiązującą religią[xvii] — psychopatyczni, komunistyczni gerontokraci z Kremla przygotowywujący mordercze plany ataków atomowych na zachodnią Europę oraz militarne podbicie calej Europy — jednocześnie w Programie na XX Zjazd KPZS zapowiadali, że:

„Kiedy ludzie sowieccy będą się cieszyli błogosławieństwem komunizmu, kolejne setki milionów ludzi na ziemi powie: ‘Jesteśmy za komunizmem’. Nie poprzez wojnę z innymi krajami, lecz wskutek przykładu lepiej zorganizowanego społeczeństwa (…), stworzenia wszystkich warunków dla szczęścia oraz dobrobytu człowieka.”[xviii]

O takich jak oni komunistycznych zbrodniarzach i ideologicznych szaleńcach nie majacych żadnej moralności, już w 1920 roku Jan Parandowski pisał :

„Bolszewicy byli zupełnie innego pokroju. Sekciarstwo i fanatyzm lub wrodzona dzikość pozwalały im zapomnieć o wszelkich względach [wobec] ludzkości. To są ludzie dogmatu socjalnego, który ich zaślepia i uzbraja w siłę, energię, okrucieństwo. Albowiem nie ma nic niebezpieczniejszego ponad to, gdy pewna idea ogólna i szeroka wciśnie się do mózgu małego i ciasnego. Rozsadza go, zapełnia sobą zupełnie, nie tamowana ani wyrobionymi pojęciami, ani wiedzą, ani rozumem. Staje się idée fixe, szaleństwem. Powstaje nowy typ człowieka – bolszewik – który życie ludzkie mało waży, albowiem widzi przed sobą tylko spełniający się raj ziemski.”[xix]

Kiedy psychopaci zdobywają władzę stają się skłonni do uznania siebie za kryterium normalności

Może dzieje się to dlatego, jak pisze psycholog Andrzej Łobaczewski w swojej „Ponerologii politycznej”[xx], ponieważ: „W każdym kraju świata osobnicy psychopatyczni i część innych dewiantów tworzą ponerogennie aktywną siatkę porozumień, po części wyobcowaną z więzi społecznej normalnych ludzi”. Jest to antynarodowa i antyspołeczna władza tworząca swój własny „światek o swoistych prawach i obyczajach”, władza „odkrywająca swoje odmienne sposoby działania i walki o byt”.

Jedną z podstawowych metod działania takich psychopatów posiadających władzę w jakimkolwiek kraju jest właśnieeliminacjonizm — czyli usiłowanie eliminacji wszystkich przeciwników. Jak stwierdzaŁobaczewski w swojej pracy, wynika to także i z tego, że:”Kiedy psychopaci zdobywają władzę i dobrobyt stają się skłonni do uznania siebie za kryterium normalności, a tym samym ludzi normalnych za wadliwych.”

„Społeczeństwo podzielono na proletariat, który miał być panem sytuacji, i na coś nieokreślonego”

W „Bolszewizm i bolszewicy w Rosji”Jan Parandowski pisał także, iż”Społeczeństwo podzielono na proletariat, który miał być panem sytuacji, i na coś nieokreślonego, co w bogatej i przedziwnej terminologii bolszewickiej dostawało co dzień nowe nazwy. Była to burżuazja, którą stosownie do okoliczności nazywano: „białą gwardią”,‘dusicielami’,‘eksploatatorami’. (…) Ci wszyscy byli wydziedziczeni, prawdziwi pariasi, pozbawieni praw i czci. ”

„Bywały chwile”, stwierdził Parandowski, „kiedy rząd wołał po prostu:‘Róbcie sobie z nimi, co chcecie’. Można ich było grabić i zabijać, i być pewnym, że żaden trybunał rewolucyjny tego nie poczyta za zbrodnię.”

Eliminacjonizm PO —Sikorski wzywa do „dorzynania moherów” z PiS

A skoro za wezwaniem min. Sikorskiego nastąpił eliminacji i “dorzynania moherów” z PiS, czegożaden rewolucyjny trybunał z PO nie poczyta za zbrodnię, — czyli to sowieckie „Róbcie sobie z nimi, co chcecie” — to prymitywna postsowiecka i narkotyczno-alkoholowa miękka do ugniecenia glina „ukształconych” z miasta — odpowiednio od lat formowana przez speców PO[xxi] od siania nienawiści, bierze się za broń palną, pistolety i noże.

Bierze tę broń także i po to, żeby wreszcie zabić tego wroga, o którym codziennie trąbią tej postsowieckiej i PO-wskiej glinie postbolszewickie mass media — oraz by wreszcie uwolnić się od napierającego ją z zewsząd tsunami tej medialnej, wręcz bolszewickiej nienawiści do samodzielnie myślących i patriotycznych Polaków…

Czyli tego tsunami nienawiści napierającego z postsowieckich mediów bez przerwy, tak jak jado-plujca Niesiołowski codziennie w tych mediach bryluje zapluwając się swoim jadem i swoją bolszewicką wręcz nienawiścią… Zawsze przy tym łżąc, tak jak z tymi ośmioma kulami wymierzonymi w jego obłudną pierś PO-wskiego męczennika jego własnej hipokryzji i zakłamania… A także i PO-wskiego załgania…

Homo peerelus — człowiek wyzuty z indywidualności i sumienia, z mentalnością szpiega, z duszą kata

Marian Zdziechowski, krytyk totalitaryzmów faszystowskich i komunistycznych — znany filozof, publicysta i profesor oraz rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie —w swojej książce „W obliczu końca”[xxii] z 1937 roku napisał:

„Człowiek wyzuty z indywidualności i sumienia, z mentalnością szpiega, z duszą kata, a poddany dyscyplinie katorgi zostaje uznany, zgodnie z ewangelią sowiecką, za ideał człowieka i wzór dla czasów naszych, a propagandzie nowego ideału w rozmaitych postaciach, stosownie do miejsca i środowiska, ogół społeczeństwa naszego przypatruje się z życzliwą neutralnością.”

Jeżeli uznamy, że w w państwie Tuska groźbą zastraszania, swoistej współczesnej katorgi jest wkroczenie ABW o świcie za parę stron w sieci krytycznych dla prezydenta, czy groźba uraty pracy za moheryzm — to mamy idealny obraz postsowieckiego człowieka z miasta „ukształconego” przez lata nienawistnej propagandy PO wymierzonej w dużą część patriotycznego społeczeństwa.

Jest to czarny obraz człowieka, już postbolszewika, nie mającego ani indywidualności ani sumienia i bez litości i atakującego słabszych — o jakim niezależni polscy historycy piszą jako o homo peerelusie.


[i] „Czas obecny i czas przeszły / Oba są chyba obecne w czasie przyszłym / A przyszłość zawarta w czasie przeszłym”, T.S. Eliot w „Burnt Norton” (1935), tłumaczenie — Andy.

[ii] Książka ta została wydana przez wydawnictwo PublicAffairs, w 2009 roku.

[iii] Zob.: „Sąsiedzi, czy ‘chętni kaci’ Hitlera”, http://salski.nowyekran.pl/post/20026,sasiedzi-czy-chetni-kaci-hitlera.

[iv] Eliminationism is the belief that one’s political opponents are „a cancer on the body politic that must be excised — either by separation from the public at large, through censorship or by outright extermination — in order to protect the purity of the nation.” Zob.:  http://en.wikipedia.org/wiki/Eliminationism.

[vi] Zob.: „170 mln osób wynosi liczba ofiar komunistycznych despotów”, http://salski.nowyekran.pl/post/6447,170-mln-osob-wynosi-liczba-ofiar-komunistycznych-despotow.

[vii] Komunizm jest oparty przede wszystkim na nienawiści do innych ludzi oraz wszelkich religii, szerząc swoją religię marksizmu-leninizmu. Ponadto,zdaniem katolickich krytyków z XIX i XX wieku, komunizm głosił idee fałszywego wyzwolenia człowieka oraz fałszywej sprawiedliwości, równości i braterstwa w pracy — przepajając naukę oraz działalność swych swoich wyznawców fałszywym mistycyzmem. Komunizm znosił także wolność jednostki jako zasadę moralnego działania człowieka, odzierając człowieka z tego wszystkiego, co stanowi o godności osoby ludzkiej, nie przyznając człowiekowi-osobie w społeczności kolektywnej należnych jej praw przyrodzonych i uznając człowieka-osobę jedynie za nic nie znaczące kółko w sowieckim mechanizmie zbiorowym.Zob.:Bogdan Szlachta”Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej”,  http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=17#_ftn41.

[viii] Na początku 1941 roku Heinrich Himmler zwołał w zamku SS w Wewelsburgu spotkanie z grupą 12 SS-Gruppenführerów. Na spotkaniu tym Himmler zapowiedział, że celem kampanii rosyjskiej jest zredukowanie lokalnej populacji o około 30 milionów osób w celu zapewnienia terenów dla osadników niemieckich. W czasie innego przemówienia do żołnierzy jednostek Waffen-SS w lipcu 1941 Himmler stwierdził, że: „Po drugiej stronie stoi populacja licząca 180 milionów, mieszanka ras, których nazwy są nie do wymówienia — a których twarze wyglądają tak, że można ich zastrzelić bez żalu czy współczucia”. Zob.: „Einsatzgruppen — policyjne oddziały morderców”,  http://salski.nowyekran.pl/post/20638,ss-einsatzgruppen-policyjne-oddzialy-niemieckich-mordercow.

[ix] „Why has our age of such technological, economic, and undeniable moral progress seen so much mass slaughter?”. Cytat za: http://www.pbs.org/wnet/worse-than-war/stories-essays/understanding-genocides/human-beings-and-mass-slaughter/25.

[x] Wydana przez wydawnictwo Harper w marcu 2011 rpku.

[xi] Winston Chirchill: „To wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime.”

[xii] W 2005 powstała w USA organizacja Genocide Intervention Network w celu mobilizacji wyborców pragnących powstrzymać najgorsze okrucieństwa na naszym globie. Zob.:  http://www.genocideintervention.net.

[xiii] Książka wydana przez Diane Pub Co w kwietniu 2000 roku.

[xiv] Cytowane za: „Przyczny wojen i rewolucji według Gurdżijewa”,  http://www.centrumrozwojuheurystyki.pl/?p=1803.

[xv] „From an evolutionary point of view, we all speak the same language”, zob.: William F. Allman „Stone Age Present: How Evolution Has Shaped Modern Life — From Sex, Violence and Language to Emotions, Morals and Communities” (Epoka kamienna jest obecna: Jak ewolucja kształtowała życie współczesnego człowieka — od seksu, przemocy i języka do emocji, moralności i społeczeństwa). Simon & Shuster Inc, New York 1994, s. 168.

[xvi] „The Intoxication of Power: An Analysis of Civil Religion in Relation to Ideology”, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht: Holland 1979, s. IX. Seria Sovietica, publications and monographs of the Institute of Soviet Studies founded by J.M. Bochenski, Volume 43.

[xvii] O tym, że zwalczający religię marksistowski komunizm — sam jest religią — pisał m.in, Mikołaj Bierdiajew, rosyjski filozof wolności. Zob.: http://salski.nowyekran.pl/post/21150,zwalczajacy-religie-komunizm-sam-jest-religia-dla-wszystkich-lewackich-bandytow.

[xviii] „When the Soviet people will enjoy the blessing of Communism, new hundres of milions of people on earth will say: ‘We are for Communism’. It is not through war with other countries, but by the example of a more perfect organization of society (…), the creation of all conditions for the happiness and well-being of a man.” Cytat za: „The Intoxication of Power: An Analysis of Civil Religion in Relation to Ideology”, s. IX.

[xx] Zob.: „Kiedy psychopaci zdobywają władzę i dobrobyt — stają się skłonni do uznania siebie za kryterium normalności”, http://salski.nowyekran.pl/post/27013,kiedy-psychopaci-zdobywaja-wladze-i-dobrobyt-staja-sie-sklonni-do-uznania-siebie-za-kryterium-normalnosci.

[xxi] Organizatorem popieranej przez PO antykatolickiej „Akcji krzyż” na Krakowskim Przedmieściu był agent WSI, kryminalista i szantażysta — Zbigniew S. ps. „Niemiec” skazany za gwałt i napad z bronią w ręku na 9 lat więzienia. Zob.: „‘Akcja Krzyż’ wprost z bolszewickiej WSI a siła państwa”,  http://blogmedia24.pl/node/34777.

[xxii] Zob. „W obliczu końca”. Wydanie uzupełnione. Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2011.

Serendipity

Andy-aandy – Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący…
 Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą każdego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos

Komentarzy 12 do “„Dorzynanie watah” przez min. Sikorskiego a „eliminacjonizm””

 1. Wiesław P. said

  W Internecie pojawiła się informacja, że żydówka Helena Łuczywo- Chaber jest …ciotką posła Pawła Kowala [rozłamowca PiS], przywódcy PJN oraz że wsparła kongres założycielski PJN!!! Paweł Kowal od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, sympatyk Bandery i gloryfikator OUN-UPA w Polsce!!!!???., za co otrzymał Ukraiński order „Za Zasługi” trzeciego stopnia!!!!. Jako polski???!!! eurodeputowany skrytykował rezolucję PE z 25.02.2010 potępiającą odznaczenie Bandery tytułem Bohatera Ukrainy. I to jest przedstawiciel Polski? czy Ukrainy? w jewroparlamencie. Tfu!!! http://czerwonykiel.blogspot.com/2011/10/czerwone-dynastie-helena-uczywo-cz14.html
  Źródło: http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=chaber

 2. Mieczyslaw said

  ”…Jest to czarny obraz człowieka, już postbolszewika, nie mającego ani indywidualności ani sumienia i bez litości i atakującego słabszych…”

  Dodalbym – czlowieka wychowanego w ideologii nowej lewicy ”szkoly frankfurckiej”.
  Podkreslam ”…atakującego słabszych…” (np.radek) i dodam jeszcze ze: taka ”watacha kundli” rzadzi teraz Polska i ja dorzyna z jej glownym ”ideologiem” tusekiem na czele.

 3. Zb. Ziemiański said

  „Rewolucje i wojny domowe są największym złem”

  Powyższy podtytuł jest o tyle słuszny o ile możliwe jest inne rozwiązanie.

  To ja wolę stwierdzenie św. Augustyna z Hippony, które mówi:

  „Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby za cenę końca świata”

 4. niemota said

  Polacy co tu polemizowac .Nad czym ze jakis tam pseudo polityk od siudmej bolesci powiedzial ze trzeba dorznac watache.Ja rozumie to odwrotnie.On daje do zrozumienia ze to ich trzeba wyrznac..Ludzie oni sa zdrajcy .Naco my czekamy,Co na cud z
  nieba …Jestesmy narodem totalnie spacyfikowanym i praktycznie niestac nas na zryw…Oni niemaja zadnego moralnego prawa
  rzadzic tym narodem.Powstanmy w koncu…

 5. Poza dozynaniem watach w Polsce odbywa sie intensywne i pelne sukcesow dozynanie spoleczenstwa i gospodarki. Proponuje zajrzec pod podany nizej adres URL, przeczytac tekst uwaznie, wydrukowac i oprawic w czarne ramki z mysla o pozostawieniu potomnym.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,125354,title,Dlug-publiczny-i-bezrobocie—-glowne-watki-debaty-TVP,wid,13866797,wiadomosc.html

  Wyglada ze TVP gdzie tocza sie „debaty” traktuje Polakow wspolnie z d-batujacymi jak idiotow – opisujac prace za 300 zlotych miesiecznie jako najwiekszy sukces PO-tuskow.

  Mnie zemdlilo.
  Miroslaw Krupinski

 6. Zapomnialem o najwazniejszym – znakomity i znakomicie ujety tekst/temat. Dziekuje. I ciekaw jestem ilu Czytelnikow przeczyta go od a do z. Powinni wszyscy. I wszyscy powinni powracac do niego myslami w wolnych chwilach.

  Miroslaw Krupinski

 7. Mieczyslaw said

  ”…W studiu TVP pojawili się minister finansów Jacek Rostowski (PO), minister prac Jolanta Fedak (PSL), prezes PJN Paweł Kowal, szef Ruchu Palikota Janusz Palikot, lider Polskiej Partii Pracy Sierpień ’80 oraz Jerzy Wenderlich (SLD). W debacie udziału nie wziął reprezentant PiS…”’

  Mnie tez zemdlilo.
  TVP to juz otwarcie medium PO.

 8. Mieczyslaw said

  Ach. Zapomnialem dodac, ze strona internetowa Wirtualna Polska smierdzi mi czosnkiem.

 9. ciociababcia said

  Mamy szansę, z której musimy skorzystać – chociaż nie będzie to łatwe!

  Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. Józef Piłsudski

  Przyjaciele ! Dzień wyborów zbliża się nieubłagalnie. To już w najbliższą niedzielę 9 października. Pragnę w tym numerze Biuletynu zaprezentować dwa artykuły. Pierwszy to artykuł Pana Aleksandra Ściosa “Alternatywne widma przyszłości” a drugi to przedruk z “Naszego Dziennika” artykuł “Siedem procent rosyjskiej prawdy” ukazujący zakłamanie jakie sieje rząd Donalda Tuska. Te artykuły pokażą Państwu jak postąpić w niedzielę. By nie musieli Państwo wstydzić się kolejne 4 lata, gdy znów zapanuje mafia PO !!!

  Numer Specjalny Biuletynu Wolność i Suwerenność – Przedwyborczy
  Numer do pobrania poniżej:

  Click to access Numer_Specjalny_-_kolor.pdf

  Click to access Numer_Specjalny_-_czarno-bialy.pdf

  Z A P R A S Z A M Y

  List z Paryża
  Jadwiga Chmielowska, 6 października, 2011
  Ja i moj kolega zostalismy przez Konsula (nie ma on takiego prawa usuwac sam wybranych 29 wrzesnia2011 roku przewodniczacych komisji wyborczych w Paryzu ) poinformowani, ze zostalismy usunieci z Komisji w Paryzu.
  http://www.niepoprawni.pl/blog/208/list-z-paryza#comment-219242

 10. Wszystko wskazuje na to ze po ponownie sfalszowanych przez PO wyborach, na co sie zanosi, bedziemy mieli w Polsce powtorke Poznanskiego Czerwca 56. Na razie generalne proby Poznanskiego Czerwca prowadza Amerykanie i Grecy. Na osiedlu Jaroty w Olsztynie Rada Osiedla od jakiegos czasu prowadzi akcje rozdawania darmowego chleba najbiednejszym i sygnalizuje ze ta „ilosc chleba otrzymywana na ten cel od piekarzy to kropla w morzu potrzeb”.

  A nad Swiatem unosi sie widmo Czaucescu – bo wszystko wskazuje na to ze i Europejczycy i Amerykanie sa na poczatku niewinnego procesu szukania winnych…

  Miroslaw Krupinski

 11. Jacek said

  Niestety jest to chodzenie wokol tematu bez ostatecznej identyfikacji zrodla „eliminacjonizmu”, tzn ludobojstwa w takiej czy innej postaci. Tzn rozmydlanie, w jakim celu, czy z jakiego powodu?

  No wiec wystarczy zwrocic uwage na to gdzie „eliminacjonizm” kwitnie, jest „religia panstwowa”, no tak w israelu. Gdzie tez buduje sie pomniki „eliminacjonistycznej” krasnej armii, w israelu.

  Kto moze jedynie konkurowac z hitlerem jezeli chodzi „rasowo czysta” forme „eliminacjonizmu”, wg ich wlasnych oswiadczen – talmudyczni zydzi (zycie jednego zyda ma wartosc nieskonczona, dlatego nie mozna na przyklad porownywac ludobojstw na innych narodach z „holokaustem” – jest to swietokractwo). I ta „zdrowa” konkurencja z hitlerem ma wyraz w syjonizmie.

  Nalezy popatrzec na to kto wymyslal i propagowal (i nadal propaguje) „eliminacjonistyczne” ideologie komunizmu (lacznie z socjalizmem) i kapitalizmu, a takze w istocie „eliminajonistyczna” ideologie liberalizmu (nie mylic z rzeczywista liberalnoscia) – zydzi. A gdzie jest zrodlo tych „natchnien” oczywiscie w talmudzie.

  No wiec nie dajmy sobie zamydlic oczu „naukowymi” nazwami („eliminacjonizm”) i „naukowymi” wytlumaczeniami. Sa one takimi samymi „rewelacjami” (tzn „obajwieniami”) jak komunizm, kapitalizm, liberalizm, globalizm i syjonizm.

 12. Łzy Sołtysa said

  Łzy Sołtysa już się nie leją
  gdy „przeniczny” jabcok
  czosnkowych nadzieją

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: