Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Wielka Brytania: Izba Lordów za restytucją mienia żydowskiego w Polsce

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-02-27

Człon­ko­wie bry­tyj­skiej Izby Lor­dów w trak­cie dzi­siej­szej de­ba­ty nad Ho­lo­kau­stem wska­za­li na Pol­skę jako na naj­więk­sze z eu­ro­pej­skich państw, które do­tych­czas nie ure­gu­lo­wa­ło usta­wo­wo kwe­stii re­sty­tu­cji mie­nia wobec spad­ko­bier­ców ofiar Ho­lo­kau­stu.

LITHUANIA - POLITICS BUSINESSLondynscyZydzi. Fot.PAP.EPAjpg

Wśród państw, w któ­rych po­stęp w ure­gu­lo­wa­niu kwe­stii zwro­tu ży­dow­skich ma­jąt­ków pry­wat­nych spad­ko­bier­com daw­nych wła­ści­cie­li uzna­no za nie­wy­star­cza­ją­cy, wy­mie­nio­no też Ru­mu­nię, Węgry, Chor­wa­cję i Łotwę.

Uczest­ni­cy de­ba­ty nad prio­ry­te­ta­mi bry­tyj­skie­go prze­wod­nic­twa w Mię­dzy­na­ro­do­wym So­ju­szu na rzecz Pa­mię­ci o Ho­lo­kau­ście (IHRA) wy­ra­zi­li na­dzie­ję, że rząd bry­tyj­ski wy­wrze pre­sję na Pol­skę i inne kraje, by nie zwle­ka­ły dłu­żej z tą spra­wą.

– Pre­mier David Ca­me­ron za­sy­gna­li­zo­wał, że jest za­an­ga­żo­wa­ny nie tylko w spra­wy upa­mięt­nie­nia Ho­lo­kau­stu i na­ucza­nia o nim, lecz także w kwe­stię zwro­tu wła­sno­ści. Sądzę, że sir An­drew (An­drew Burns – peł­no­moc­nik bry­tyj­skie­go rządu ds. pro­ble­mów po Ho­lo­kau­ście – red.) pod­nie­sie tę kwe­stię na szcze­blu kon­tak­tów mię­dzy­rzą­do­wych, a także ka­na­ła­mi UE – po­wie­dział lord Ahmad, rzecz­nik rządu ds. biz­ne­su w Izbie Lor­dów.

– Pol­ska po­strze­ga sie­bie jako ofia­rę wojny, co jest praw­dą, ale to samo można po­wie­dzieć o in­nych kra­jach, np. Bel­gii, która ure­gu­lo­wa­ła kwe­stię re­sty­tu­cji. Być może pol­ski rząd oba­wia się, że skoro Żydów było w Pol­sce przed wojną tak wielu (3-3,5 mln – red.), to skala rosz­czeń może być bar­dzo duża – za­uwa­ży­ła ba­ro­nes­sa Deech, z ini­cja­ty­wy któ­rej od­by­ła się de­ba­ta.

We­dług niej pol­ski rząd po­wi­nien wziąć przy­kład z Au­strii i Buł­ga­rii, które po­wo­ła­ły do życia ko­mi­sje ds. ure­gu­lo­wa­nia kwe­stii po­ży­dow­skie­go mie­nia i wy­asy­gno­wa­ły na rzecz za­spo­ko­je­nia rosz­czeń fun­du­sze, na pierw­szym eta­pie po­kry­wa­ją­ce je tylko w czę­ści, ale uzu­peł­nia­ne stop­nio­wo i do­ce­lo­wo po­my­śla­ne jako za­my­ka­ją­ce spra­wę raz na za­wsze.

Ba­ro­nes­sa Deech, któ­rej dziad­ko­wie z obu stron mieli nie­ru­cho­mo­ści i za­kła­dy pro­duk­cyj­ne w Pol­sce, w swoim wy­stą­pie­niu zwró­ci­ła uwagę na zna­cze­nie wy­ko­na­nia De­kla­ra­cji z Te­re­zi­na z 2009 roku pod­pi­sa­nej przez ponad 40 państw w tym Pol­skę, choć nie w czę­ści do­ty­czą­cej wy­tycz­nych i tzw. naj­lep­szych prak­tyk.

Lord Wills za­zna­czył, że zwrot mie­nia „to nie tylko przy­zna­nie, że Żydom wy­rzą­dzo­no krzyw­dę, ale także zwrot ich dzie­dzic­twa”. Lord Bo­ur­ne dodał, że „na Pol­skę na­le­ży wy­wrzeć pre­sję, by wy­wią­za­ła się z praw­nych zo­bo­wią­zań”. Zgod­nie za­pew­nio­no, że lek­cja Ho­lo­kau­stu nie może być za­po­mnia­na i wska­za­no na po­trze­bę czuj­no­ści na prze­ja­wy nie­to­le­ran­cji, ra­si­zmu i an­ty­se­mi­ty­zmu.

Pol­ski MSZ nie ko­men­tu­je spra­wy.

Wiel­ka Bry­ta­nia jest jed­nym z trzech państw za­ło­ży­cie­li so­ju­szu IHRA, utwo­rzo­ne­go w Sztok­hol­mie w 1998 roku. Jej celem jest pro­mo­wa­nie na­ucza­nia o Ho­lo­kau­ście i śle­dze­nie stanu badań w tej dzie­dzi­nie. W ubie­głym ty­go­dniu szef MSZ Wil­liam Hague po­wie­dział, że W. Bry­ta­nia chce być w awan­gar­dzie za­bie­gów ma­ją­cych na celu „do­pil­no­wa­nie, by przy­szłe po­ko­le­nia zro­zu­mia­ły przy­czy­ny Ho­lo­kau­stu i roz­wa­ży­ły jego skut­ki”.

W stycz­niu pre­mier Ca­me­ron po­wo­łał ko­mi­sję z za­da­niem opra­co­wa­nia re­ko­men­da­cji dzia­łań, aby „lek­cja Ho­lo­kau­stu była obec­na w świa­do­mo­ści przy­szłych po­ko­leń i dla nich istot­na”. Ko­mi­sję będą wspie­rać dwie grupy eks­perc­kie.

Pol­skie prawo wy­ma­ga wy­stę­po­wa­nia z in­dy­wi­du­al­nym rosz­cze­niem przed pol­skim sądem. Brak usta­wy re­pry­wa­ty­za­cyj­nej w Pol­sce mimo kilku prób jej uchwa­le­nia, oprócz Żydów kry­ty­ko­wa­li m.​in. spad­ko­bier­cy przed­wo­jen­nych zie­mian.

(jsch;JS)

Źródło: PAP
Za Onet

Komentarzy 25 to “Wielka Brytania: Izba Lordów za restytucją mienia żydowskiego w Polsce”

 1. Valdi said

  Artykułu nie czytałem, ale śmierdzi mi to Jałtańską zdradą!!!! – na korzyść przemysłu holocaust!. Jeśli dalej tak będzie, nie wypłacimy się? – powtórka z historii. Ciekawe, bo mamy przedstawicieli rządowych – wykształconych historyków, naczelny prof. Nałęcz. „Profesorze, zmień historię!!!” – nie bądź taki, Ty wiele możesz?!.

 2. adsenior said

  Panowie Anglicy, gwoli przypomnienia, jeżeli na terenie Anglii żyją żydzi którym należą się jakieś odszkodowania w Polsce, to zgodnie z umową i wpłaconym wam kwotom, wy macie ich spłacić . CO JESZCZE ICH NIE SPŁACILIŚCIE, CZY TEŻ UWAŻACIE, ŻE MAJĄ OTRZYMYWAĆ KOLEJNY RAZ SPŁATĘ??? ps. tego typu umowy, jeszcze rządy w czasach PRL-u zawarły z Zachodem w tym również z USA!

 3. Bocaccio said

  Czy ten pan nie nazywa się naprawdę Dekameron? Bo fantazję ma niezłą.

 4. z Monitorapolskiego said

  AQQ
  27 lutego 2014 at 23:00

  ~skrupulatnypolak – 1 min temu

  za długi trzeba odpowiadać dlatego Polska przejmując pasywa i aktywa II RP powinna

  1 – zwrócić mienie żydom czyli obywatelom państwa Izrael, którzy wykażą się tym obywatelstwem w latach 1939-1945

  2 – zawrócić mienie obywatelom państwa Polskiego którzy utracili to mienie w latach 39-89 którzy nie działali czynnie w strukturach PRL nie kolaborowali z niemieckim okupantem oraz okupantem Sowieckim
  3 – RP winna wystąpić o zaległe odszkodowania od:
  – Niemiec-reparacje i zniszczenia wojenne
  – Francja i Wielka Brytania udział polskich sił zbrojnych w obronie tych państw
  – USA Wielka Brytania i Rosja za porozumienie jałtańskie
  4 – zwrot rezerw złota II RP które zniknęło na terenie państw zachodnich
  5 – od państwa Izrael za wyszkolenie danie podwalin przyszłej armii izraelskiej
  6 – odszkodowanie od państwa Izrael dla rodzin pomordowanych Polaków którzy ratowali Żydów oraz dla rodzin polaków pomordowanych przez żydowskich oprawców z NKWD i UB i SB w latach 45-89 w uwzględnieniu ewentualnych rozliczeń III RP winna uwzględnić koszty jakie ponieśli obywatele II RP w na rzecz ratowania ojczyzny w roku 1939 ze szczególnym uwzględnieniem transferów do banków szwajcarskich oraz braku udziału w strukturach obronnych WP znaczącej grupy obywateli II RP wyznania Mojżeszowego

  ~anatol – 1 min temu

  Zydostwo brytyjskie otrzymało od rządu PRL rekompensatę w wys 3 mld dolarów/ wg dzisiejszych szacunków/ w1954r.Miało to związek z podpisanymi 12 umowami międzynarodowymi przez ówczesne władze komunistyczne./ z USA, Francją i innymi/. Fakty te są przemilczane, z niezrozumiałych przyczyn.
  z interii.

 5. Z Niezależnej said

  Siódme wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji

  Tak zwany Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Donald Tusk

  Pytanie w Trybie Prawa Prasowego

  Siódme wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji

  Ponad rok temu zadałem Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu pytanie w Trybie Prawa Prasowego.
  Wniosłem o uzasadnienie wysłania Yael Bartana jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.
  Łamiąc obowiązujące w Polsce Prawo – Bogdan Zdrojewski odmawiał odpowiedzi na moje pytanie.
  Z czasem zauważyłem, że poświadczając nieprawdę – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – skłamał w odpowiedzi na na interpelację poselską nr 6773 “w sprawie zniesławiającego Polaków filmu izraelskiej reżyserki pt. ˝Zamach˝, który reprezentował Polskę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji”.

  Bogdan Zdrojewski w swojej odpowiedzi dla posła Adama Kwiatkowskiego skłamał że:

  1. Prymitywna awantura dokonana przez tak zwaną “Krytykę Polityczną” i Yael Bartana – jest jakimś “działaniem artystycznym”, a nie prowokacją polityczną.
  2. Awanturniczy film “został wyłoniony w publicznym konkursie ogłaszanym rokrocznie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie obowiązującej od lat procedury”.
  3. “Wyboru dokonało kilkunastoosobowe jury złożone z niezależnych ekspertów, w tym krytyków sztuki, kuratorów wystaw oraz artystów, również uczestników poprzednich edycji biennale, legitymujących się wiedzą, doświadczeniem i znanych ze swej działalności w tym zakresie”.
  4. ” Jury, podejmując decyzję dotyczącą wyboru zwycięskiego projektu, kieruje się kryteriami wartości artystycznych, a nie politycznymi i w takich kategoriach należy go komentować”.

  Z powodu nieustannej odmowy udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytanie, ponawiałem je – rozszerzając o następujące wątki:

  1. Gdzie i kiedy ogłosił Pan konkurs na reprezentację polskiej kultury na 54 Biennale w Wenecji?
  2. Jaki był skład osobowy rzekomego “jury”, które wybrało Yael Bartana – jako reprezentantkę polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji
  3. Co ma wspólnego syjonistyczna prowokacja z kulturą i sztuką?
  4. Dlaczego plując w twarz wszystkim polskim artystom – na reprezentantkę polskiej kultury – zaakceptował Pan kobietę, która nie posiada żadnych kwalifikacji w dziedzinie kultury i sztuki?
  5. Dlaczego od lat wykorzystuje Pan Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do politycznego awanturnictwa?
  6. Dlaczego z pełną premedytacją niszczy Pan kulturę polską i wprowadza do muzeów, oraz galerii – wszelkie przejawy prymitywnych patologii.

  Jedyną odpowiedzią na moje pytanie, było ze strony Zdrojewskiego finansowanie kolejnych – antypolskich prowokacji, służących poniżaniu Narodu Polskiego, a jednocześnie całkowita blokada w instytucjach podległych Zdrojewskiemu, wobec wszelkich przejawów Polskiej Kultury Narodowej.

  Moje działania w walce z patologią w polityce Bogdana Zdrojewskiego, są doskonale znane Gabinetowi Donalda Tuska – bo był na bieżąco informowany o kolejnych moich krokach w obronie Polskiej Kultury.

  Skoro przekazane Donaldowi Tuskowi informacje nie spowodowały zahamowania antypolskiej polityki Zdrojewskiego – to uznaję, że postępowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zgodne ze strategią polityczną Rządu Donalda Tuska.
  I z tego powodu Donalda Tuska czynię od tej pory adresatem mojego pytania.
  Tym bardziej, że wcześniejsze zapytania były przesyłane do gabinetu – tak zwanego Premiera RP – Donalda Tuska.

  Dla porządku przypominam kolejne publikacje w tej sprawie:

  1. Wnoszę o uzasadnienie wysłania Yael Bartana jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. 22 luty 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32121

  2. Ponowne wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. 5 kwiecień 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32176

  3. Trzecie wezwanie o uzasadnienie wysłania obywatelki państwa Izrael – Yael
  Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. 6 maj 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32206

  4. Czwarte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. 27 maj 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32250

  5. Piąte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji 31 październik 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32337

  6. Szóste wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji 19 grudzień 2013
  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32407

  Jestem świadom, że pytanie swoje zadaję człowiekowi, który 25 lat temu stwierdził, że “Polskość to nienormalność” i postawił za wzorzec rzekomej “normalności” – Witolda Gombrowicza – czyniąc temu pisarzowi niewyobrażalną krzywdę!
  Gombrowicz był bowiem przekorną “patyną” wobec wielkiej Kultury Narodu Polskiego i bez źródła – do którego się odwoływał – praktycznie nie istniał.
  Ale czy to zrozumie PROSTAK, który nie wysilił się by poznać polską historię i nasza kulturę?

  W ostatnich dniach obserwowaliśmy dramatyczne wydarzenia na Ukrainie.
  Niezależnie od eksportu rewolucji – jaki miał tam miejsce – tysiące Ukraińców protestowało przeciwko patologii w polityce i okradaniu tego Narodu – przez klasę rządzącą.
  Niewyobrażalna grabież miała tam miejsce podczas przygotowań do Mistrzostw
  Europy w Piłce Nożnej 2012 roku.

  Ale w Polsce dokonano podobnej grabieży środków publicznych, w trakcie budowy stadionów na te same zawody!
  Matactw tych dokonali członkowie obecnie rządzącej Polską – Platformy Obywatelskiej!

  Identyczną technikę grabieży środków publicznych – dokonywaną w niekontrolowanych przez nikogo inwestycjach w dziedzinie kultury, obserwuję od lat w działalności Bogdana Zdrojewskiego.

  I cała polityka inwestycyjna MKiDN ukierunkowana jest na finansowanie zaplecza politycznego Platformy Obywatelskiej.

  O ile ex prezydent Ukrainy – Janukowycz oparł się w swojej polityce na brutalności policji, to Donald Tusk prowadzi swoją haniebną politykę poprzez poniżanie Narodu Polskiego, plugawienie naszej historii w celu spacyfikowania żywotnych sił Narodu Polskiego.
  To stokroć większa zbrodnia wobec własnego Narodu – niż to, czego dokonał Janukowycz.
  Zanim Polacy powstaną i pognają Was jak wściekłe psy!, zanim nocą będziecie uciekać potajemnie….. po raz siódmy zadaję swoje pytanie.
  I będę je ponawiał tak długo – aż na nie odpowiecie, albo znajdziecie się w więzieniu – gdzie Wasze miejsce.

  Po raz siódmy – w Trybie Prawa Prasowego zadaję swoje pytanie – skierowane teraz do Donalda Tuska:

  1. Gdzie i kiedy Bogdan Zdrojewski, albo jego podwładni ogłosili konkurs na reprezentację polskiej kultury na 54 Biennale w Wenecji?
  2. Jaki był skład osobowy rzekomego “jury”, które wybrało Yael Bartana – jako reprezentantkę polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji
  3. Co ma wspólnego syjonistyczna prowokacja z kulturą i sztuką?
  4. Dlaczego plując w twarz wszystkim polskim artystom – na reprezentantkę polskiej kultury – Bogdan Zdrojewski zaakceptował kobietę, która nie posiada żadnych kwalifikacji w dziedzinie kultury i sztuki?
  5. Dlaczego od lat Rząd Donalda Tuska – wykorzystuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do politycznego awanturnictwa?
  6. Dlaczego z pełną premedytacją niszczycie kulturę polską i wprowadzacie do muzeów, oraz galerii – wszelkie przejawy prymitywnych patologii?

  Neostalinowska rewolta Platformy Obywatelskiej została rozpoznana i zdefiniowana.
  Na nic nie zda się Wasza najnowsza próba wolty intelektualnej i stworzenia medialnego przekazu, że walczycie z patologią, której sami jesteście autorami.

  Ja widzę to oszustwo w zarodku i na bieżąco będę je ujawniał.

  Informuję Donalda Tuska, że Bogdan Zdrojewski czyni wszystko – co w jego mocy, by takie pytania – jak powyższe były ponawiane, a środowisko kultury ze wstrętem odwróciło się od Platformy Obywatelskiej.
  Czy Zdrojewski jest “Wallenrodem” w PO, czy jest kosmicznie głupi?
  Zdrojewski ma w nosie Platformę Obywatelską.
  Jego nienawiść do Narodu Polskiego – odebrała mu rozum.
  I dlatego zachowuje się tak haniebnie.
  Ale trudno się temu dziwić – skoro dla Platformy Obywatelskiej “Polskość to nienormalność”.

  Jeżeli szokuje Pana język użyty w powyższym zapytaniu to stwierdzam, że wobec zbrodni dokonanych przez Platformę Obywatelską na Narodzie Polskim, wobec nieustannego plugawienia polskiej kultury – jest to forma w pełni adekwatna i Polacy mają pełne prawo do bardziej zdecydowanych określeń!

  Artysta i teoretyk kultury
  Artur Łoboda
  Fundacja Promocji Kultury
  http://www.fundacja.zaprasza.eu
  27 luty 2014

  Artur Łoboda
  Dodaj komentarz

 6. Lampart said

  Polacy ustepujcie nadal To zobaczycie ze w wlasnym kraju zabronia wam mowic po polsku.

 7. NowyEkran said

  Cameron gra teatr gdyż wie że strony zainteresowane aby otrzyma* forsę z Polski będą próbować kantować wydziały podatkowe ,w Niemczech,w USA,w Polsce..Te ososby zainteresowane otrzymały odszkodowania po 45 tak jak wszyscy przesiedleńcy przykładowo ze Sląska do Niemiec,(BRD,DDR).Otrzymały pieniądze od rządów,administracji tych krajów!!!

  To jest oszustwo karane w tych krajach latami więzienia.

  Każdy prawnik,ze specjalizacją przykładowo w Niemczech,prowadzący takie sprawe wie o tych oszustwach i ostrzega klientów.

  Prasa o tym w Polsce nie pisała ale ja znam kulisy z pewnej organizacji w RFN do której się zwracały „biedne” ofiary w Niemczech, „wysiedlone” z Polski.Próbowały kantować wydziały skarbowe w Niemczech.

  Prawnicy podejmują starań ale informują że prokuratury tych państw na słowo próba oszustwa podatkowego i majątkowego natychmiast reagują.Z automatu,z urzędu.

  Wystarczy po angielsku napisać takie informacje i ostrzec przed …atakiem na Camerona,który wie ale dla teatru politycznego próbuje zdobyć punkty u analfabetów żydowskich w Wielkiej Bryatnanii ,którzy nie znają hebrejskiego.

  Dlaczego takie oczekiwania i takie reakcje?

  Trwa walka pomiędzy syjonistami w Izraelu,którzy muszą wypuszczać morderców dzieci a pseudo żydami w Polsce,Rosji,na Ukrainie,w USA,w Niemczech.Trwa walka o hegemonię i….zniszczenie państwa Izrael,który podpisał międzynarodowe umowy.

  Proszę pisać,informować o próbach oszustwa podatkowego i majątkowego pseudo disaspory podpuszczającej swoich ludzi.

  To samo ma miejsce w Niemczech w której zapadły wyroki bez zawieszenia dla ludzi z Polski z paszportem niemieckim,którzy chcieli podwójnie kasować.Od państwa niemieckiego setki tysięcy Marek czy nawet Euro a potem próbowali(wygrywali) w Polsce.Polskie sądy zamiast zapytań do wydziałów skarbowych grzecznie oddawali majątek w Polsce pomimo że sędziowie wiedzieli że to jest oszustwo na wielką skalę.

  Nie ma przykładowo w Niemczech osób ,które nie otrzymały forsy od administracji w wielkich kwotach na podstawie w wielu przypadkach „fałszywych” dokumentów z Polski,Rumunii.Czech…Rosji.Tam takie pułapki tprawne nie ulegają kasacji.

  Dobrze że autor napisał na ten temat.Ja podałem te informacje jako newsy.Mam inny koncept.

  W USA czy w wielkiej Brytanii wyroki są od 5 lat do 12 lat więzienia,kochanii za takie oszustwa……

  Czy diaspora hebrejska w EU wie o tym?Oczywiście.Oni mają swoje cele,które nie są zgodne z Konstytucją …Izraela,

  Na moich Blogach w ramach Dialogu (życzenia Papieża) bardzo dużo mam informacji o Izraelu prosto z Izraela.
  Z Portali ,które mnie informują i pozwalają mi na przekaz informacji.Po polsku.

  Proszę sobie wyobrazić że Pana dziecko ma odciętą głowę a morderca wychodzi po 3 latach więzienia gdyż administracja USA życzy sobie jak i jej lobbyści z organizacji hebrejskich.Makabra.Krew człowieka zalewa a nóż się automatycznie w kieszeni otwiera.

  Cameron strzela sobie w kolano gdy fakty przeqanalizują sobie prawnicy w UK.

  http://nowyekran.wordpress.com/2014/02/23/niewygloszony-esej-saeba-erekata/

 8. Lubomir said

  Coś ten David Cameron coraz bardziej zaczyna przypominać Davida Gruena, a właściwie jego późniejsze wcielenie – Davida Ben – Guriona. Chyba polityk naoglądał się filmów o wojnach na Biskim Wschodzie. Taki zrobił się agresywny, jakby Polacy pomylili mu się z Palestyńczykami albo innymi, niezbyt lubianymi przez niego ludźmi.

 9. Marek said

  Żydostwo prowadzi świat na skraj kolejnej wojny światowej. Po latach ośmieszania
  Polaków w żydowskich, „światowych” mediach, kiedy to tępa opinia publiczna
  „cywilizowanego świata”, kojarzy zagładę żydów w II-giej WŚ, głównie z działalnością
  Polaków, przyszedł czas na ostateczny rabunek ich mienia oraz rozprawienie się
  z resztkami sił patriotycznych. Napaść na Irak, Afganistan, rewolucje w krajach Maghrebu i w Syrii oraz przygotowywana napaść na Iran są kolejnymi krokami
  układającymi się w logiczną całość. A wszystko zaczęło się w 1913 roku od przejęcia
  kontroli nad szwidel-dolarem, który staje się coraz bardziej bezwartościowym
  i śmierdzącym środkiem płatniczym. Ale car Putin nie da sobie w kaszę dmuchać
  i nie będzie oglądał się na tego rezydenta Usraela Banana i już zajmuje Krym
  i Wschodnią Ukrainę. I co zrobią te „koszerne bohatyry”, pójdą na wojnę z Putinem ?
  A Polska i Ukraina znalazły się między młotem, a kowadłem.
  Z jednej strony agresywni żydzi, a z drugiej Moskale, a w przypadku Polski
  dodatkowo Niemcy czekający z „bratnią pomocą” dla dawnych swoich ziem.
  Zdaje się, że historia nabiera rozpędu.

 10. Ali Baba said

  …~edgar : Czy brytyjski naród złodziei rozliczył się już z mieszkańcami wszystkich podpitych przez siebie państw które regularnie przez wiele lat okradał? Czy Brytyjczycy już zapłacili za zrabowane dobro w tych krajach? Czy Brytyjczycy zwrócili Aborygenom australijskim za zrabowaną im ziemię? To najpierw zacznijcie od siebie zakłamany naród czubów. zwiń
  47 minut temu | ocena: 97% | odpowiedzi: 11

  POWYŻSZE ZNALEZIONE W SIECI…!!!

  JUŻ WASZ CHURCHILL TUŻ PRZED WYBUCHEM WOJNY DARŁ JAPĘ…TO BĘDZIE NASZA ANGIELSKA WOJNA…
  BO CHODZIŁO O WZROST ZAGROŻENIA DLA ANGIELSKICH RYNKÓW ZBYTU..!!! TU JEST PIES POGRZEBANY…
  I DLATEGO WŁAŚNIE PANIE CAMERON …MORDA W KUBEŁ..!!
  PS TO CO WYŻEJ…wysłałem do ambasady UK…niech czytają..!!

 11. Piotr said

  Najpilniejszym zadaniem dla Izby Lordów w sprawach polskich byłoby wyrażenie woli zadośćuczynienia Polsce i Narodowi Polskiemu przez Wielką Brytanię za udział tego państwa w zniewoleniu Polski po wojnie, za tajemny kontrakt premiera W. Brytanii Churchilla ze zbrodniarzem Josifem Wissarionowiczem w sprawie okupacji Polski przez Związek Sowiecki – w ramach powojennego podziału świata. Okupowana z woli Stalina, Churchilla i Roosevelta Polska poniosła ogromne straty cywilizacyjnie, nie mogła też skorzystać z wielkiego międzynarodowego programu Plan Marshalla, który odbudował zbrodnicze, winne śmierci milionów ludzi Niemcy!

  Jeśli chodzi o sprawy żydowskie, to jakiekolwiek „zalecenia” Izby Lordów dla suwerennego Państwa Polskiego oznaczają karygodną ingerencję parlamentu obcego państwa w wewnętrzne sprawy sojuszniczego (NATO) kraju!

  Nie ma żadnych przeszkód, by znani z imienia i nazwiska Żydzi mogli dziedziczyć utracone majątki swoich przodków, jeśli oczywiście dowiodą, że mają do tego jakiekolwiek prawo. Jakakolwiek „hurtowa”, wielomiliardowa odprawa polska na konta bliżej nieokreślonych „fundacji” byłaby rażącym naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego.

  Jeśli obywatel danego państwa umiera bezpotomnie lub jeśli spadkobierców odnaleźć nie można, wyłącznym spadkobiercą jest państwo, którego był obywatelem – w tym wypadku Rzeczpospolita Polska. Jeśli jakiś przybłęda z Rumunii czy z Odessy uważa, że Polska powinna mu zapłacić za mienie polskich, zamordowanych przez Niemców obywateli, to znaczy, że jest albo rasistą uważającym, że nie obowiązuje go prawo, lecz jakieś mroczne „więzy krwi” [!] – albo pospolitym oszustem, próbującym wyłudzić pieniądze. Do spółki z Izbą Lordów…

 12. Antek said

  Polakom należa się odszkodowania za wynieszemnie narodu i gospodarki , za ofiary poniesione za ukrywanie 300 tys. żydów w czasie terroru i nędzy okupacyjnej.

 13. Lubomir said

  Kto to zasiada w tej Izbie Lordów, kiedy lordowski tytuł został nadany nawet jednemu z globalnych ideologów pederastii – śpiewającemu Johnowi Eltonowi. Ojciec Swięty JPII kategorycznie odrzucił propozycję występów tego demoralizatora na Watykanie.

 14. Miro said

  KUNDLE , KUNDLE I JESZCZE RAZ KUNDLE . JAKIM IGNORANTEM TRZEBA BYC ,ZEBY TYLKO POMYSLEC O WYDANIU TAKIEGO OSWIADCZENIA, A CO DOPIERO JE WYDAC,,,,, TUTAJ POLE DO POPISU MA SIKORSKI . JUZ RAZ POWIEDZIAL ,ZE POLSKA TE SPRAWY UREGULOWALA Z USA W LATACH 60 ALBO POZNIEJ . Polska jest osaczana ze wszystkich stron . Armia zostala zlikwidowana, przemysl zbrojeniowy zlikwidowany , gospodarka zniszczona, teraz przyjdzie kolej na przejecie Polski , ktorej nie ma juz kto bronic .

 15. z sieci said

  ~vidoiqe :
  Spadkobiercy ofiar holocaustu; zarówno prawdziwi, jak i RZEKOMI skutecznie odbierają z pomocą notariuszy i sądów, które nic nie kumają „przynależne” im mienie. Natomiast przypomnieć należy, że ten tzw. Londyn to wziął już od Polski odszkodowanie za mienie znacjonalizowane w Polsce po wojnie, a należące do obywateli wszystkich krajów znajdujących się pod berłem króla angielskiego, a więc także tych z Izraela, gdzie do 1948 r. rządzili Anglicy. Rozumiem, że król angielski się z nimi nie rozliczył i królowa z lordami chciałby jeszcze raz te pieniądze od nas dostać. Myślę, ze powinniśmy w końcu zażądać od królowej i lordów odszkodowania za niedotrzymanie traktatów sojuszniczych w 1939 i w efekcie totalne rozpieprzenie naszego państwa

 16. aga said

  AD.11

  Rozsądny i rzeczowy wpis. Warto podrzucić ambasadzie bryt. w w-wce.
  Dorzuciłabym jeszcze niewywiązanie się Anglików z umów obronnych sprzed II w.ś.

 17. Joe said

  Zaczem Izba Lordow zaczela debatowac o mieniu zydowskim pozostalym w Polsce…Powinna podjac decyzje o tym kto doprowadzil Europe na skraj katastrofy wojennej….Otworzyc archiwa Polakom…Historykom dotyczacym zamachu jakiego Anglicy dokonali wspolnie z Zydami w Giblartarze na Wielkiego Polaka i przywodce Narodu generala Sikorskiego…
  W tym kierunku powinna pracowac dyplomacja gdyby Polska byla Polska.

 18. Jacek said

  ad Piotr

  bardzo dobrze. Oczywiscie takie rgumenty nie beda wyartykulowane przez „nasz rzad” w W-wie.

  Co do Camerona, to dawno juz postulowalem aby Polacy czytali jego biografie. Jak widac nie tak dawno temu wybral on sobie polskich imigrantow jako chlopcow do bicia nie przez przypadek. To byl zaplanowany element antypolskiej nagonki.

 19. Jacek said

  PS

  odnosnie tytulu, nie ma takiego kraju jak wielka brytania jest uk (zjednoczone krolestwo), nie ulega watpliwoci z kim zjednoczone. Jast to wiec talmudolandia brytyjska. Tyle zostalo z brytsow.

 20. kot said

  Czy Polska ma jeszcze jakiekolwiek zobowiązania reprywatyzacyjne wobec obywateli innych państw? Jan Bogutyn, prezes Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA, b. wiceminister finansów Jako obywatel jestem zbulwersowany ostatnio podnoszonymi roszczeniami. Uważam, że nie powinniśmy mieć już żadnych zobowiązań, bo w świetle porozumień z okresu mojej pracy w Ministerstwie Finansów ten problem został uregulowany za czasów PRL. Jeszcze na początku lat 60. w sposób prawie idealny rząd polski wynegocjował rozliczenie za majątek, który został znacjonalizowany, a należał do obywateli innych krajów, w tym Amerykanów. Pamiętam pewnego adwokata, który przyjechał do ministerstwa w imieniu klienta z Nowego Jorku i właśnie jemu pokazaliśmy dokument poświadczający, że Polska rozliczyła się z USA w tej sprawie. Dokument ze strony amerykańskiej podpisał prezydent John F. Kennedy, a ze strony polskiej premier Józef Cyrankiewicz. Wynikało z niego, że Polska przekazała Amerykanom 40 mln dol. na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich. To porozumienie było ratyfikowane przez Kongres USA i polski Sejm. Rząd USA przejął tym samym wszelkie zobowiązania, jakie mogły jeszcze się pojawić ze strony jego obywateli. Adwokatowi, który nawet nie wiedział o tym porozumieniu, wskazałem właściwy adres składania roszczeń – Departament Stanu w Waszyngtonie. Dziwię się, że o tym nie pamiętają ani w USA, ani w Polsce, pewnie sprawiła to wymiana kadr w resortach, jednak dokumenty, choć zakurzone, powinny być dostępne. Czy porozumienia międzynarodowe podpisywane przez JFK są już nieważne? To, co obecnie czytam o wznawianych roszczeniach z zagranicy, wydaje mi się skandalem. Dlaczego mamy płacić dwa razy za coś, co już zostało zapłacone? Przecież byłaby to próba wyłudzenia nienależnego majątku, wręcz rozbój w biały dzień. Polska miała podpisane takie porozumienia z 14 państwami.

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-w-brytania-izba-lordow-za-restytucja-mienia-zydowskiego-w-po,nId,1113672?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 21. Subiekt L. z "Lalki" B. Prusa dawnej Adam said

  O ile ja znam Żydów to wystarczy walnąć pięścią w stół, tupnąć i krzyknąć. A Żyd zaraz powie o co chodzi ja na razie nic
  nie chce możemy ponegocjować.

 22. Lach said

  Jeżeli o roszczeniach mowa to należały wystawić rachunek aliantom-pozorantom, za niedotrzymanie zobowiązania sojuszniczego w roku 1939 r. Robota dla prawników – jak znalazł.

  I oczywiście czas najwyższy rozliczyć agresorów za eksterminację Polaków w latach 1939 – 1958. A i sam „przemysł roszczeniowy” za nieuzasadnione przywłaszczanie sobie odszkodowania za dodatkowe 3 mln eksterminowanych (Polaków) na terytorium Polski pod okupacją agresorów, przez dziesiątki lat.

  A żydowskich roszczeniowców majątkowych trzeba pozwać za mataczenia i próbę wyłudzenia. . Ajajajaj to będzie się działo. (Doprowadzą do przedawnienia?)
  No i tych rodzimych, niby gospodarzy.

  A tak przy okazji na Cyprze to te tylko 150 mld PLN jeszcze są? Czy już tylko/aż 100 tyś w €. Wiadomo?

 23. NC said

  „Ba­ro­nes­sa Deech, któ­rej dziad­ko­wie z obu stron mieli nie­ru­cho­mo­ści i za­kła­dy pro­duk­cyj­ne w Pol­sce…”

  Gdyby baronessa Deech miała jakieś dowody, to dawno by swój podziadkowy majątek odzyskała, z czego wynika, że albo nie ma dowodów, albo te fabryczki mydła były hen na obecnej Litwie czy Ukrainie, ale baronessa Deech zapewne pamięta, że mamełe mówiła o Polsce, i tak jej zostało w pamięci…

  Izba Lordów, nie ma co…

 24. Valdi said

  Luuudzie, co wy piszecie?, wystarczy porządny polski rząd, i nie byłoby tych dywagacji!!!. Wiem…, że trudno o takiego, bo Polacy to zakamuflowani żydzi, lub jak pisze S.Michałkiewicz…., pożyteczni idioci. Skłaniam się do tej drugiej wersji, bo jak to możliwe, że garstka robi w trąbę większość. „Koń trojański” w Polsce, ciągle stoi i jest dokarmiany.

 25. Powiadam Wam ze tym postulatem szykuje sie nam Polakom i Polsce taki los jak U Krainie….? Kosci zostaly rzucone ? Teraz kolej na Polske i rozpad na czesci po raz kolejny?
  Z Panem Bogiem!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: