Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Miażdżąca wygrana Orbana.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-04-06

Węgry: Fidesz wygrywa wybory parlamentarne 

Fi­desz, kon­ser­wa­tyw­na par­tia pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na, wy­gra­ła nie­dziel­ne wy­bo­ry par­la­men­tar­ne na Wę­grzech, wy­prze­dza­jąc opo­zy­cyj­ną le­wi­cę – wy­ni­ka z pierw­szych son­da­ży wy­bor­czych, tzw. exit polls.

Viktor OrbanViktor OrbanFoto: Reuters

Fi­desz uzy­skał 48 proc. gło­sów, le­wi­co­wa ko­ali­cja – 27 proc., a skraj­nie pra­wi­co­wy Job­bik – 18 proc.

Węgrzy zagłosowali

Wy­bo­ry na Wę­grzech roz­po­czę­ły się rano. Z son­da­ży wy­ni­ka­ło, że pra­wi­co­wa par­tia Fi­desz pre­mie­ra Wik­to­ra Or­ba­na jest zde­cy­do­wa­nym fa­wo­ry­tem.

Ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej po­ka­zu­ją, że na Fi­desz za­mie­rza­ło gło­so­wać 36 proc. wy­bor­ców, a na opo­zy­cyj­ną le­wi­co­wą ko­ali­cję wokół Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP) 18 proc. Skraj­nie pra­wi­co­wy Ruch na rzecz Lep­szych Wę­gier (Job­bik) ma po­par­cie 15 proc.

Ana­li­ty­cy wska­zu­ją, że głów­ny­mi suk­ce­sa­mi par­tii rzą­dzą­cej była ob­niż­ka cen ener­gii dla go­spo­darstw do­mo­wych o 20 proc. od po­cząt­ku 2013 r. i zmniej­sze­nie de­fi­cy­tu fi­nan­sów pu­blicz­nych do 3 proc. PKB, choć głów­nie w dro­dze na­ło­że­nia no­wych po­dat­ków, dzię­ki czemu Węgry wy­szły z unij­nej pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu i mają naj­niż­szy de­fi­cyt bu­dże­to­wy od 10 lat. Mimo to, Orban i jego ugru­po­wa­nie było kry­ty­ko­wa­ne na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej za po­pa­da­nie w kon­flik­ty z ban­ka­mi i znacz­ną czę­ścią dzia­ła­ją­cych na Wę­grzech za­gra­nicz­nych spół­ek. Kry­ty­cy Or­ba­na twier­dzą też, że w ciągu ubie­głych czte­rech lat na Wę­grzech do­szło do za­chwia­nia rów­no­wa­gi mię­dzy upraw­nie­nia­mi po­szcze­gól­nych in­sty­tu­cji pań­stwo­wych i osła­bie­nia nie­za­leż­no­ści me­diów.

Opo­zy­cyj­na le­wi­co­wa ko­ali­cja, któ­rej prze­wo­dzi so­cja­li­sta At­ti­la Me­ster­ha­zy, obie­cu­je ob­ni­że­nie cen pod­sta­wo­wych ar­ty­ku­łów żyw­no­ścio­wych, pod­wyż­kę płac mi­ni­mal­nych i spra­wie­dliw­szy po­da­tek od do­cho­dów, ale jej po­pu­lar­ność w ostat­nim cza­sie spa­dła. Przy­czy­ni­ła się do tego nie­jed­no­rod­ność so­ju­szu, obej­mu­ją­ce­go kilka par­tii, oraz umiesz­cze­nie na li­stach wy­bor­czych osób, ko­ja­rzo­nych w spo­łecz­nej świa­do­mo­ści z do­pro­wa­dze­niem Wę­gier na kra­wędź za­ła­ma­nia fi­nan­so­we­go w 2008 roku, w tym ów­cze­sne­go pre­mie­ra Fe­ren­ca Gy­urc­sa­nya.

PAP

Komentarzy 8 to “Miażdżąca wygrana Orbana.”

 1. WĘGRZY okazali się mięć swój LOGOS,a Victor Orban większość przekonał do integracji wokół ETHOSU.

 2. Subiekt L. z "Lalki" B. Prusa dawnej Adam said

  Orban, Orban – SUPER STAR.

 3. Zdziwiony said

  I pomyśleć, oni nie mają swojego „Rydzyka”, a chyba dlatego.

 4. Jacek said

  Wegrzy zaczeli zyc wlasnym zyciem. Przy okazji gdzies zgubili 8 % glosow.

 5. aga said

  ad.3
  Tak, w Polsce nie ma szans na taki zdrowy zwrot w polityce dopóki o. Rydzyk mąci ludziom w głowach syjonistyczna i ultra zażydzona w sensie cywilizacji Konecznego Pisem a z drugiej strony wyszkoleni „siła spokoju” Niemcy i volksdeutsche z Peło rów2noważa tych pierwszych .

  Coraz bardziej patrzę na wyborców RM jak na polityczną sektę. Oni podobnie jak jehowici ,zdają się nie widzieć błędów i wypaczeń z przeszłości swoich „duchowych przywódców”.
  Czy to nie o. Rydzyk kiedyś kazał im głosować na Wałęsę, a potem na Krzaklewskiego?
  czy to nie o. Rydzyk zamyka oczy na to jak PiS głosował w sprawach istotnych dla narodu polskiego? Ale wtedy kiedy rządził oczywiście a; nie wtedy kiedy jest w komfortowej łopozycji…

 6. aga said

  ad.3
  Dopóki wskazana przez pana osoba duchowna mąci ludziom w głowach nie ma szans abysmy stali się drugimi Węgrami.

 7. Lach said

  Część głosów przeszła na Jobbik a część na koalicję lewaków. Ale zmniejszając ilość darmozjadów w ławach poselskich (i to znacznie) osiągają samowystarczalność. Jednym głosem.

 8. aga said

  To,ze taka partia jak Jobbik jest w Parlamencie Węgier świadczy o tym,ze Orban jest autentycznym suwerenem a nie przydupasem Sanhedrynu z węg. odpowiednika Fundacji Sorosa.
  Kaczyński czy Tusek na miejscu Orbana już by parę razy przeprosiliby tzw. środowiska żydowskie za to, ze Węgrzy wybrali w 20% ‚faszystów’.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: