Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla uzdolnionych dzieci

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-04-14

50 tys. do­la­rów ka­na­dyj­skich prze­zna­czy w tym roku na sty­pen­dia dla uzdol­nio­nych ar­ty­stycz­nie dzie­ci z nie­za­moż­nych ro­dzin Fun­da­cja Po­lish Or­phans Cha­ri­ty, pro­wa­dzo­na przez Po­lo­nię ka­na­dyj­ską. O pomoc mogą ubie­gać się ucznio­wie z woj. ma­zo­wiec­kie­go, Ra­do­mia oraz Ka­to­wic.

Sty­pen­dia zo­sta­ną przy­zna­ne po raz ósmy. – Ideą przed­się­wzię­cia jest, by jak naj­wię­cej sty­pen­diów tra­fi­ło do dzie­ci osie­ro­co­nych, które chcą roz­wi­jać swoje ta­len­ty ar­ty­stycz­ne – po­wie­dział w so­bo­tę na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Ra­do­miu czło­nek za­rzą­du Fun­da­cji Po­lish Or­phans Cha­ri­ty Krzysz­tof Ga­jew­ski.

W tym roku Fun­da­cja Po­lish Or­phans Cha­ri­ty prze­zna­czy­ła na sty­pen­dia dla pol­skich dzie­ci 50 tys. do­la­rów ka­na­dyj­skich; po 20 tys. do­la­rów roz­dzie­lo­nych zo­sta­nie na pomoc dla uczniów z Ra­do­mia oraz z po­zo­sta­łych miej­sco­wo­ści Ma­zow­sza, a 10 tys. do­la­rów – dla dzie­ci i mło­dzie­ży z Ka­to­wic. Jedno sty­pen­dium wy­no­si ty­siąc do­la­rów (ok. 2800 zł).

O wspar­cie sty­pen­dial­ne mogą ubie­gać się ucznio­wie wszyst­kich typów szkół. We­dług fun­da­to­rów może ono być wy­ko­rzy­sta­ne przez ucznia na cele zwią­za­ne z jego roz­wo­jem ar­ty­stycz­nym, np. na zakup in­stru­men­tu mu­zycz­ne­go, lap­to­pa, rze­czy po­trzeb­nych do pracy twór­czej, wy­da­nie ka­ta­lo­gu, zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­sta­wy czy opła­ce­nie udzia­łu w ple­ne­rze lub warsz­ta­tach ar­ty­stycz­nych.

Ucznio­wie z Ra­do­mia mogą skła­dać wnio­ski do końca czerw­ca w ra­dom­skim ma­gi­stra­cie, dzie­ci i mło­dzież z po­zo­sta­łych miej­sco­wo­ści na Ma­zow­szu – w Klu­bie Kul­tu­ry Anin w War­sza­wie, a z Ka­to­wic – w urzę­dzie mia­sta.

Fun­da­cja Po­lish Or­phans Cha­ri­ty prze­zna­czy­ła do tej pory na sty­pen­dia dla pol­skich dzie­ci 300 tys. do­la­rów ka­na­dyj­skich.

Fun­da­cja dzia­ła w Ka­na­dzie od 2000 roku. Od ośmiu lat or­ga­ni­zu­je w Ka­na­dzie bale cha­ry­ta­tyw­ne, z któ­rych część pie­nię­dzy prze­zna­cza­na jest na pomoc dzie­ciom na całym świe­cie.

Fun­da­cja bu­du­je też w Pol­sce place zabaw oraz wspie­ra dzia­łal­ność szpi­ta­li. Pomoc z fun­da­cji otrzy­mu­ją rów­nież dzie­ci z Czech, Sło­wa­cji i Ukra­iny.

PAP

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: