Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Polska się wyludnia w zastraszającym tempie

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2014-10-20

Pol­ska wy­lud­nia się w alar­mu­ją­cym tem­pie. We­dług naj­now­szych da­nych Eu­ro­sta­tu obec­nie w na­szym kraju żyje po­ni­żej 36,5 mln ludzi.

Cie­ka­wą kwe­stią, o któ­rej pisze Bar­tosz Mar­czuk, jest roz­bież­ność po­mię­dzy da­ny­mi Eu­ro­sta­tu i GUS. We­dług da­nych Eu­ro­sta­tu w Pol­sce miesz­ka o 2 mln osób mniej, niż po­da­je Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny. W do­dat­ku we­dług naj­now­szej pro­gno­zy na­sze­go urzę­du licz­ba Po­la­ków miała spaść po­ni­żej 36,5 mln do­pie­ro w 2035 roku.

Zda­niem eks­per­tów to in­for­ma­cje Eu­ro­sta­tu są bar­dziej rze­tel­ne. Dla­cze­go? GUS w swo­ich ob­li­cze­niach nie uwzględ­nia emi­gran­tów, któ­rzy opu­ści­li nasz kraj. A było ich około dwóch mi­lio­nów.

„De­mo­gra­ficz­na wizja kraju, jaka wy­ła­nia się z naj­now­szej pro­gno­zy, nie jest za­sko­cze­niem. Czeka nas dal­szy stop­nio­wy uby­tek licz­by lud­no­ści i zna­czą­ce zmia­ny struk­tu­ry we­dług wieku” – można prze­czy­tać w naj­now­szej pro­gno­zie lud­no­ści na lata 2014–2050 spo­rzą­dzo­nej przez Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny.

We­dług ob­li­czeń GUS w 2050 roku w na­szym kraju bę­dzie miesz­kać 33,9 mln ludzi. To o 4,6 mln mniej niż obec­nie. Ga­ze­ta pisze, iż aby zdać sobie spra­wę z ogro­mu ubyt­ku, trze­ba sobie wy­obra­zić, że z mapy Pol­ski znik­nie sześć naj­więk­szych miast – War­sza­wa, Kra­ków, Łódź, Wro­cław, Po­znań i Gdańsk.

Co gor­sza, na­le­ży pa­mię­tać, że pro­gno­za GUS jest spo­rzą­dzo­na bez uwzględ­nia­nia licz­by emi­gran­tów. Gdy zatem do­da­my ko­lej­ne dwa mi­lio­ny Po­la­ków, to okaże się, że w naj­bliż­szych la­tach nad Wisłą bę­dzie żyło mniej niz obec­nie aż 7 mi­lio­nów na­szych ro­da­ków.

Ale to nie ko­niec złych wia­do­mo­ści. Pol­ska bę­dzie się sta­rza­ła w za­stra­sza­ją­cym tem­pie. „Osoby w wieku 65 lat i wię­cej będą sta­no­wi­ły w 2050 r. pra­wie 1/3 po­pu­la­cji, a ich licz­ba wzro­śnie o 5,4 mln w po­rów­na­niu z 2013 r. Z kolei ko­bie­ty w wieku roz­rod­czym w 2050 r. będą sta­no­wi­ły je­dy­nie 62 proc. stanu z roku wej­ścio­we­go” – wy­li­cza GUS.

Opracowanie Onet.pl na podstawie: Rzeczpospolita

Komentarzy 25 do “Polska się wyludnia w zastraszającym tempie”

 1. Antek Zdankiewicz said

  To jedyny „sukces” antypolskiej mafii

 2. solkraken said

  niezgodność danych GUS z faktami, powszechne oszukiwanie US i innych instytucji (w tym euWP – armii pseudo-polskiej) to NEGACJA PAŃSTWA przez Naród Polski :((( ów POtwór jest nie do zniesienia dla milionów Polaków czym przyczynia się do niechęci bycia Polakiem W OGÓLE u wielu :(((

 3. Alina said

  http://niezalezna.pl/60444-niemieccy-kibice-na-wycieczce-w-polsce-zwiedzali-polskie-obozy-zaglady

 4. nowyekran said

  Popisowa władza wraz z jej przepisami prawnymi w Polsce korzysta z przywilejów okupanta.Podziwiam właściciela portalu wirtualnapolonia.com za odwagę cywilną.Pracownicy ZUS w Warszawie mają jeszcze bardziej dramatyczne informacje:21 milionów w Polsce jest ubezpieczonych.Milczą gdyż boją się o swoje rodziny i lkwidację oportunistów czy krytyków w Polsce.Krytykujesz?Tracisz pracę.Stawiasz problemy a masz rodzinę i dzieci?Banicja lub odbieranie dzieci w Polsce.Media od lewicy do prawicy w Polsce manipulują i kłamią o sytuacji w Polsce.Przekazujcie na swoich portalach informacje aby wzmocnić i ostrzegać Młode Wilki czyli pokolenie urodzone po 80 roku.Pozdrawiam autora portalu i artykułu.

 5. AV said

  Praca nad stworzeniem Judeopolonii trwa w najlepsze…

 6. Bua said

  Po co powtarzacie oczywistą bzdurę
  „polskie-obozy-zagłady”.
  Należy konsekwentnie przedstawiać rozmieszczenie tych obozów na mapach z zaznaczonymi ówczesnymi granicami Rzeszy (1939-1945). Wyraźnie na nich widać że obozy zagłady, jakie budowali Niemcy, rozmieszczone były w Rzeszy oraz na okupowanych przez Hitlera terenach.
  Auschwitz był w Niemczech (!), ponieważ Oświęcim został włączony w roku 1939 do Rzeszy.
  Polski w tym czasie nie było!
  Auschwitz ignoranci nazywają polskim obozem, a nikt nie nazywa obozu w Mauthausen austriackim obozem zagłady –
  Mauthausen-Gusen concentration camp was a large group of German concentration camps that was built around the villages of Mauthausen and Gusen in Upper Austria. Its history ran from the time of the Anschluss in 1938 to the beginning of May 1945. By the summer of 1940, Mauthausen had become one of the largest labour camp complexes in the German-controlled part of Europe.

 7. Guła said

  Urzędasy w Polsce to jedna z najliczniejszych „branż” – która na dodatek niczego nie wnosi, prócz kłód, a wręcz odwrotnie ino ssie. Ponad sześćset tysięcy etatów których średnią płacę wywindowano na ponad sześć tysięcy. A więc o dwa tysiące przewyższającą średnią krajową. Zwaną przemysłową. Tych pieniędzy tak naprawdę nie ma, ani w ZUSie, ani w US, ani w NFZ.

  Pomyśleć ze Gomułka zatrudniał 60 tyś urzędników, a Gierek 90 tysięcy.

  Ale za to ferajna jest pomysłowa, ostatnio przeznaczyła sobie 1,5 mld (miliarda) PLN na szkolenia dla bezrobotnych młodych i tych urodzonych po 80 też.

  Nie dla trzydziestu tysięcy po pięćdziesiąt tysięcy na pierwszy w życiu rozruch działalności, ale właśnie na wykłady jak taką działalność powinno się rozpoczynać.

  Szykują nam 6 (czytaj 7) dniowy tydzień pracy, a za soboty i niedziele mają płacić tym razem pieniędzmi a nie dniami wolnymi, za które nawet nie sposób było ubezpieczyć się.

  A te wynagrodzenie płacone pieniędzmi, to też psu na budę? Najpewniej.

  Na temat:
  Wyjechało za chlebem ponad cztery miliony osób, a nie dwa miliony. Ale to już sygnalizowałem. Dawno.

 8. Podpiszmy protest by się uratować! said

  Strategia rządu w walce z nowotworami – Jerzy Zięba – 2.07.2014

 9. Guła said

  ad 7 Ale za to w OFE składki tych urzędasów to jak najbardziej czysty, lśniący gold. Tyle tyko ze z jednokierunkowym kursem. Nie mylić z wartością gwarantowaną państwowymi obligacjami. Znaczy hipotecznym długiem.

 10. Guła said

  Aha
  Który da się już dzisiaj przeliczyć na podatek jaki przyjdzie płacić …młodym wilkom.

 11. Alina said

  http://blogpress.pl/node/20051

 12. Stary warszawiak said

  Nie udało się żydo-rządzącym podzielić Polski jak Jugosławii czy Czechosłowacji.
  Nie udało się odciągnąć Polaków od kościoła i patriotyzmu.
  To zmusza się ich do opuszczania kraju jak kiedyś pisał Henryk Sienkiewicz „ZA CHLEBEM”.

 13. Sceptyk said

  do „Starego Warszawiaka”
  Urodzilem sie w szpitalu na Solcu, ale bardzo rzadko deklaruje sie jako sie jako
  Warszawiak, chociaz tego faktu nie ukrywam. Wielu Polakow, tu w Kanadzie podobno mowi, „jestem z Warszawy” jak gdyby w Polsce bylo tylko jedno miasto
  Warszawa. Nie chce pomnozyc ich grona. Ale na oczywisty blad „Starego Warszawiaka reaguje, chciaz nie spodziewam sie zadnej chwaly. Jugoslawia to byl zwiazek kilku roznych nacji uzywajacych roznych jezykow. Jugosawia rozleciala sie naturalnie. Takie warunki nie isnieja w Polsce.

 14. grafen said

  Ktoś przed kilku laty powiedział z trybuny sejmowej,
  że Polska powinna mieć nie więcej niż 20 milionów mieszkańców.Przez kilka lat,bardzo się o to starał.No i mamy już w naszym kraju kilka milionów Polaków mniej.Za taką pracę, przyznawana jest nie byle jaka nagroda.

 15. panMarek said

  No i co z tego wynika?
  Winne jest znowu PO? Nie! To nie oni są winni tylko te miliony tumanów, co ich wybrały, myśląc przy tym, że postępują bardzo mądrze. Za rok kolejne miliony tumanów wybiorą PiS który już rządził i miał nawet super premiera Kazia o rozumku jak Kubuś Puchatek.

  Czy jest na to jakieś lekarstwo? Może i jest ale namówienie kogokolwiek do głosowania na KNP/JKM jest praktycznie niemożliwe (niektórzy reagują agresją na sam dźwięk głosek JKM).

  Po latach moich drobnych działań i obserwacji w tej materii powiem tak:

  wg moich spostrzeżeń, „korwiniści” posiadają IQ grubo powyżej 100 (potwierdzone oficjalnymi badaniami) i stąd jest ich tak mało. Co ciekawe to mają z tego powodu w swoim otoczeniu poważne problemy. Szczególnie wśród robotników. Wśród chłopów mają całkowity brak zrozumienia zaś inteligencja tradycyjnie boi się własnego cienia. Nawiązanie jakiegokolwiek porozumienia z ww. jest niemożliwe!

  Co więcej, to i reszta narodu, kwestii prawdziwej wolności też po prawdzie nie potrzebuje. Kwestie wolności (i inne ważne sprawy) są dla tych upośledzonych osobników zupełnie niezrozumiałe i jakby ukryte.
  Powiem więcej, wolność dla tych co nienawidzą KNP nie przedstawia żadnej wartości. Są oni jak zwierzęta udomowione. Micha + szołowizna w TV w zupełności ich zadowala. Są to ludzie sowieccy. Może nie wszyscy, nie do końca, ale sowieccy. Sprawa jest praktycznie stracona chyba, że wydarzy się cud. Szczęść Boże Wszystkim wolnościowcom

  Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

 16. Alina said

 17. Lubomir said

  Chwilami można odnieść wrażenie, że Europę zalewa jakiś neohitleryzm. Biologiczne wymieranie nie odnosi się wyłącznie do Polski i Polaków. Ten sam problem widać na Litwie, w Czechach i m.in. na Węgrzech. Lansowana jest aborcja i eutanazja. Idee pro life coraz trudniej zdobywają dla siebie przestrzeń. Ustanawiane są kolejne rekordy bezrobocia wśród młodych mieszkańców państw europejskich, także Polski. Bez stabilizacji zawodowej i finansowej, tylko desperaci decydują się na zakładanie rodziny i posiadanie dzieci. Czy ojcowie-założyciele jednoczącej się Europy, chcieli wyłącznie rozrostu rasy niemieckiej w Europie?. Niemiecki autokratyzm dąży najwyraźniej do tego właśnie. Kreuje swój Ueberstaat, swoje superpaństwo, z niemieckimi supermenami i super-dochodami. Reszta to jakiś nieformalny, jakiś czarny rynek. Na jakichś śmieciowych warunkach.

 18. Stary warszawiak said

  Ad 13.
  Pan Sceptyk.
  Oczywiście, że Jugosławia składała się z wielu narodowości. Ale Tito potrafił, te narodowości
  scalić i w okresie tzw PRL-u my Polacy zazdrościliśmy jugolom, że u nich jest tak fajnie. I wszystko
  robiliśmy, ażeby bodajże spędzić tam kawałek urlopu.
  Ale właśnie obecnie rządzącym chodzi o to ażeby większe państwa maksymalnie podzielić.
  Bo małymi łatwiej rządzić. Polskę też nadal się usiłuje podzielić. Przykłady: Ruch Autonomii
  Śląska, próby utworzenia Ruchu Autonomii Mazur, państwo kaszubskie, niezależni górale.
  Ja podpisuję się „stary warszawiak” – ponieważ moi obaj dziadkowie prawie całe swe życie
  mieszkali w Warszawie. Oczywiście rodzice też – (chociaż matkę straciłem w Warszawie w czasie
  okupacji niemieckiej mając 9 lat). A ja przeżyłem w Warszawie II wojnę światową, powstanie
  warszawskie, okres stalinowski i żyję i umrę raczej tylko w tym mieście.

 19. Ryvan said

  @ 15
  Wiem, że każdego może ponieść ale pozwolę sobie zadać pytanie, gdzie w tym wpisie tkwi element konstruktywnego przekazu? Wspomniane miliony tylko częściowo zasługują na pański epitet. Istnieje druga grupa, grupa która sądzi, że jest w pewnym sensie elitą intelektualną i jak pan to ujął posiada wyższy wsp. I Q. Czy nie sądzi pan, że grupa ta jest współwłaścicielem epitetu? Ta grupa nie podała tłumowi alternatywy wyboru. Jako lekarstwo na zbaranienie zaleca pan głosowanie na KNP/JKM i jednocześnie stwierdza, że: „… namówienie kogokolwiek do głosowania na KNP/JKM jest praktycznie niemożliwe..”. Znaczy to, że argummenty przedstawiane namawianym nie przemawiają.
  Sądzę, że zorientował się pan iż nawet na WP czy innych forach trudno kogoś namówić. Trudność namówienia tłumu można zrozumieć, bo nie posiada pan środków przekazu, ale trudność namówienia bezpośrednich dyskutantów tu i teraz, każe wysnuć wnioski, że argumenty są niewystarczająco przekonywujące. Oczywiście myślę o dyskusji merytorycznej bez łączenia z epitetami. Powtarzany argument : „…. wg moich spostrzeżeń, „korwiniści” posiadają IQ grubo powyżej 100 …” nie może być zaliczony do zachęcających bo napisany ręką „korwinisty” i każdy kto ma odrobinę logiki zinterpretuje to właśnie na niekorzyść KNP.
  Pisząc to mam pewne wyrzuty sumienia bo ta ostatnia naturalna alternatywa, to RN i KNP. Niestety ciągle istnieje wiele niewyjaśnionych kwestii związanych z tymi ugrupowaniami i nie dziwię się, że wyniki wyborcze są właśnie takie a nie inne.
  Tym wpisem zapraszam do dyskusji zwolenników w/w ugrupowań i chętnie wezmę w niej udział.. – a czas jest ostatni.

 20. Kapsel said

  Prawda wychodzi na jaw – oto jak mści się ślepe popieranie ludzi nie tylko na to nie zasługujących, ale wręcz podejrzanych.

  Bardzo ważny, przełomowy tekst, proszę o jak największe nagłośnienie.

  Kijowskiej masakry dokonali ludzie Majdanu – wynika z analizy kanadyjskiego naukowca.

  Dr Iwan Kaczanowski, ukraiński politolog pracujący na Uniwersytecie w Ottawie, poddał analizie wszelkie publicznie dostępne dowody w sprawie masakry około 100 osób w Kijowie 20 lutego 2014r. Zdaniem Kaczanowskiego wykonana analiza prowadzi do wniosku, że masakra dokonana 20 lutego 2014 roku została zorganizowana przez jakąś grupę wywodzącą się z kijowskiego Majdanu, związaną ze skrajną prawicą, prawdopodobnie Prawym Sektorem. Celem tej operacji było przejęcie władzy i z tego powodu obecny ukraiński rząd prowadzi śledztwo w sprawie masakry na fałszywe tory.

  http://www.kresy.pl/publicystyka,analizy?zobacz%2Fkijowskiej-masakry-dokonali-ludzie-majdanu-wynika-z-analizy-kanadyjskiego-naukowca#

 21. Kapsel said

  Banderowcy w Polsce czują się jak u siebie i zachowują się bardzo zuchwale. Wznoszą publicznie przy każdej możliwej okrzyki „Sława Herojom”, nie zważając na to, że obrażają tym uczucia rodzin pomordowanych przez takich samych fanatyków w latach 1943 – 1947. Zabijają już na Ukrainie, kobiety, starców, dzieci. Przemoc tam staje się normą. Obawiam się, że niebawem zaczną zabijać także w Polsce, zaczynają od oskarżeń o bycie „rosyjską V kolumną”, Takie oskarżenie u tych fanatyków to już wyrok, sądy ani dowody nie są im potrzebne. Co robić, gdy po polskich ulicach, pomiędzy normalnymi ludźmi, krążą wściekłe psy?

  http://www.prawy.pl/z-kraju/7237-banderowski-flirt-wszechpolakow

 22. grafen said

  @ PanMarek
  Podobnie jak się dali otumanić w 1989 roku Solidaruchom,tym z pod sierpa i młota.

 23. Marek said

  Pomimo medialnego wrzasku, ci którzy trzymają władzę w Nadwiślańskiej Guberni,
  mają powody do radości. Dzięki głupocie tubylczej gawiedzi ich plany przebiegają
  znacznie szybciej niż myśleli, podobnie jak przejmowanie majątku pod hasłami
  „jedynie słusznej prywatyzacji”. Jak tak dalej pójdzie, to nie w roku 2050 ale za 10 lat
  osiągną swój cel. Pamiętajmy przy tym, że mniejszość koszerna nad Wisłą już liczy
  ok. 4 mln osobników płci różnej.

 24. j said

  No coz, cos trzeba zrobic, zeby nas te sukinkoty nie wyludnili za szybko, prawda?
  A co?
  Ano, najlepiej wziac swoje i swoich najblizszych zdrowie we wlasne rece. Tylko tyle. I az tyle! 🙂

  Zainspirowana inicjatywa „Podpiszmy protest by się uratować!” zapraszam do obejrzenia i naprawde glebokiego przeanalizowania wszystkich ponizszych video ze spotkan z Jerzym Zieba, chyba najlepszym naturopata polskim, a moze i swiatowym. Zycze cierpliwosci. Naprawde oplaci sie!!!!!

  ________________________________________

  UKRYTE TERAPIE Niezwykłe właściwości WITAMINY C Jerzy Zięba Katowice 2014

  Ukryte terapie, cz. 1 – Jerzy Zięba – 15.07.2014

  Ukryte terapie, cz. 2 – Jerzy Zięba – 22.07.2014

  Ukryte terapie, cz. 3 – Jerzy Zięba – 4.08.2014

  „Ukryte Terapie” – Komentarze – Jerzy Zięba – 23.09.2014 (chyba 4 czesc)

  Ukryte Terapie, cz. 5 – Cukier – Jerzy Zięba – 30.09.2014

  Ukryte terapie, cz. 6 – Zdrowe żywienie – Jerzy Zięba – 6.10.2014

 25. Ali Baba said

  ad 16 Wlk. dzięki…warto było posłuchać…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: