Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Kult Bandery a polscy politycy

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-01-02

Pro­blem „przy­my­ka­nia oka” na roz­wój nie­bez­piecz­nej ide­olo­gii tuż za naszą wschod­nią gra­ni­cą oraz spra­wa prze­pom­po­wy­wa­nia do bu­dże­tu ukra­iń­skie­go pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go po­dat­ni­ka (a także do­sta­wy broni „za dar­mo­chę”) staną się klu­czo­wy­mi te­ma­ta­mi w te­go­rocz­nych kam­pa­niach wy­bor­czych. Tak Ewa Ko­pacz, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski j Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, jak i Ja­ro­sław Ka­czyń­ski i An­drzej Duda, a także sze­fo­wie i kan­dy­da­ci wszyst­kich in­nych ugru­po­wań po­li­tycz­nych, nie będą już mogli dalej ucie­kać od udzie­le­nia jed­no­znacz­nych od­po­wie­dzi. W innym bo­wiem wy­pad­ku gło­sów od za­nie­po­ko­jo­nych tymi spra­wa­mi pol­skich oby­wa­te­li po pro­stu nie do­sta­ną. Obie kam­pa­nie będą więc dla nich te­stem na praw­dę i od­wa­gę. 

Muzeum Stepana Bandery na Ukrainie, fot. Archiwum autora

Muzeum Stepana Bandery na Ukrainie, fot. Archiwum autora

1 stycz­nia 2015 r. uli­ca­mi Ki­jo­wa, Lwowa,  Ode­ssy, Dnie­pro­pie­trow­ska oraz wielu in­nych ukra­iń­skich miast  prze­szły mar­sze glo­ry­fi­ku­ją­ce zbrod­nia­rzy z UPA i in­nych for­ma­cji fa­szy­stow­skich. Oka­zją była rocz­ni­ca uro­dzin Ste­pa­na Ban­de­ry, który przy­szedł na świat 1 stycz­nia 1909 r. na ple­ba­ni w Uhry­no­wie Sta­rym jako syn księ­dza grec­ko­ka­to­lic­kie­go. W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym był on od­po­wie­dzial­ny za za­bój­stwo mi­ni­stra Bro­ni­sła­wa Pie­rac­kie­go i posła Ta­de­usza Ho­łów­ki oraz wielu in­nych oby­wa­te­li Dru­giej RP. Na ide­olo­gii frak­cji ban­de­row­skiej Or­ga­ni­za­cji Ukra­iń­skich Na­cjo­na­li­stów wy­ro­sła UPA, która w cza­sie wojny, jak i tuż po jej za­koń­cze­niu, do­ko­na­ła lu­do­bój­stwo na Po­la­kach, Ży­dach i Or­mia­nach. Z jej rąk zgi­nę­ło też wielu spra­wie­dli­wych Ukra­iń­ców.

Dziś kult Ban­de­ry, jak i in­nych zbrod­nia­rzy, roz­wi­ja się na Ukra­inie w naj­lep­sze i jest do­to­wa­ny z pie­nię­dzy pań­stwo­wych. Głów­ne jego na­si­le­nie za­czę­ło się za pre­zy­den­tu­ry nie­chlub­nej pa­mię­ci Wik­to­ra Jusz­czen­ki, wspie­ra­ne­go mocno i bez­kry­tycz­nie przez es­ta­bli­sh­ment  po­li­tycz­ny Trze­cie RP. Po­dob­nie jest rów­nież za obec­nej pre­zy­den­tu­ry Petro Po­ro­szen­ki, także wspie­ra­ne­go przez pol­skich po­li­ty­ków. Warto wspo­mnieć, że czci­cie­li Ban­de­ry i UPA na Ukra­inie jest obec­nie pełno nie tylko w sze­re­gach „Swo­bo­dy” i Pra­we­go Sek­to­ra, ale i Par­tii Ra­dy­kal­nej Ołeha Lasz­ki, Sa­mo­po­mo­cy mera Lwowa An­dri­ja Sa­do­we­go oraz for­ma­cji po­li­tycz­nych Julii Ty­mo­szen­ko, Ar­se­ni­ja Ja­ce­nu­ka i Petro Po­ro­szen­ki.

Roz­wój tego kultu jest moż­li­wy rów­nież dzię­ki nie­słu­cha­nie chwiej­nej, wręcz kunk­ta­tor­skiej, po­sta­wie pań­stwa pol­skie­go. Mie­li­śmy tego ja­skra­wy przy­kład w lipcu 2013 r., kiedy to po­sło­wie, ze­bra­ni w sie­dem­dzie­sią­tą rocz­ni­cę „Krwa­wej Nie­dzie­li” na Wo­ły­niu, w przy­ję­tej uchwa­le słowo lu­do­bój­stwo, zgod­ne z praw­dą hi­sto­rycz­ną, za­stą­pi­li po­kręt­nym sfor­mu­ło­wa­niem „zbrod­ni o zna­mio­nach lu­do­bój­stwa”. Za tym fał­szem pod wpły­wem pre­sji wy­war­tej przez ów­cze­sne­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go były PO i Ruch Pa­li­ko­ta. Za praw­dą opo­wie­dzia­ły się PiS, SP, PSL, SLD oraz grup­ka Ja­ro­sła­wa Go­wi­na. Nie­ste­ty zwy­cię­ży­li ci pierw­si. Tak jak w So­do­mie i Go­mo­rze za­bra­kło za­le­d­wie 10 gło­sów.

Po wy­da­rze­niach na Maj­da­nie miały miej­sce jesz­cze więk­sze wolty. Smut­nym tego przy­kła­dem jest naj­więk­sza par­tia opo­zy­cyj­na. Cho­ciaż we wspo­mnia­nym gło­so­wa­niu PiS za­cho­wał się jak na­le­ża­ło, to jed­nak sam pre­zes Ja­ro­sław Ka­czyń­ski od lat upo­rczy­wie od­ma­wia udzia­łu w upa­mięt­nie­niu ofiar lu­do­bój­stwa (od 2009 r. nie po­ja­wił się na żad­nej z uro­czy­sto­ści, także na Pod­kar­pa­ciu i Lu­belsz­czyź­nie, na któ­rych to te­re­nach znaj­du­je się wiele mogił ofiar UPA). Po­dob­nie po­stę­po­wał jego brat, pre­zy­dent Lech Ka­czyń­ski, który w so­ju­szu z na­cjo­na­li­stycz­nym obo­zem Jusz­czen­ki po­kła­dał duże na­dzie­je; jak się póź­niej oka­za­ło fał­szy­we.

Rów­nież wiele osób z oto­cze­nia obu braci bądź „roz­my­wa­ło” pro­blem lu­do­bój­stwa, bądź wprost sprzy­ja­ło na­cjo­na­li­stom ukra­iń­skim. Dr hab. Le­szek Ja­zow­nik, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go, i jego żona, dr Maria Ja­zow­nik, w swym do­sko­na­łym, a za­ra­zem bar­dzo od­waż­nym,  ar­ty­ku­le pt. „W kręgu tzw. uchwa­ły pro­wi­du Or­ga­ni­za­cji Ukra­iń­skich Na­cjo­na­li­stów” wy­mie­nia­ją w tym kon­tek­ście na­stę­pu­ją­ce osoby: Elż­bie­tę Ja­ku­biak i Adama Bie­la­na (po 2010 r. oboje w ka­na­po­wym PJN), Mi­cha­ła Ka­miń­skie­go i Pawła Za­lew­skie­go (dziś PO) oraz Bo­gu­mi­łę Ber­dy­chow­ską, która wy­stę­po­wa­ła prze­ciw­ko w War­sza­wie bu­do­wie po­mni­ka ku czci po­mor­do­wa­nych, a także Pawła Ko­wa­la, o któ­rym piszą:

„Wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy klubu par­la­men­tar­ne­go PiS, a także eu­ro­de­pu­to­wa­ny PiS, który sys­te­ma­tycz­nie kry­ty­ko­wał re­zo­lu­cję Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z 25 lu­te­go 2010 roku, po­tę­pia­ją­cej uho­no­ro­wa­nie Ban­de­ry ty­tu­łem Bo­ha­te­ra Ukra­iny, a w roku ubie­głym piel­grzy­mo­wał po kraju, gło­sząc kult Wik­to­ra Jusz­czen­ki, uzna­wa­ne­go przez niego za naj­bar­dziej Ukra­iny.” Dodam od sie­bie, że Paweł Kowal po zdra­dze­niu Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go i po sro­mot­nej po­raż­ce w eu­ro­pej­skich wy­bo­rach stał się jed­nym z naj­bar­dziej za­go­rza­łych zwo­len­ni­ków we­pchnię­cia Pol­ski w kon­flikt zbroj­ny na Ukra­inie. W tej kwe­stii ma on jed­na­ko­we po­glą­dy co Anne Ap­ple­baum, wpły­wo­wą żoną Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go. Z kolei Prze­my­sław Żu­raw­ski vel Gra­jew­ski, na­masz­czo­ny na mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych w wir­tu­al­nym rzą­dzie prof. Pio­tra Gliń­skie­go, wprost twier­dził, że uchwa­ła sejmu o lu­do­bój­stwie na Kre­sach jest ja­ko­by – uwaga! – sprzecz­na z pol­ską racją stanu. Pełna że­na­da.

Ogrom­ne wolty w tej kwe­stii czyni też ści­śle zwią­za­na z PiS (i od niego cał­ko­wi­cie uza­leż­nio­na) „Ga­ze­ta Pol­ska”, po­stę­pu­jąc nie­jed­no­krot­nie w myśl za­sa­dy Lecha Wa­łę­sy: „Je­stem za, a nawet prze­ciw”. Teraz jed­nak wy­łącz­nie „prze­ciw”, przez co upo­dab­nia się ona do „Ga­ze­ty Wy­bor­czej”. Przy­kła­dem jest ocen­zu­ro­wa­nie po­le­mi­ki prof. dr hab. Bo­gu­sła­wa Pazia ze wspo­mnia­nym Żu­raw­skim. Że nie wspo­mnę o ide­olo­gicz­nych ko­men­ta­rzach wy­pi­sy­wa­nych pod moimi ar­ty­ku­ła­mi przez re­dak­to­ra na­czel­ne­go To­ma­sza Sa­kie­wi­cza czy o dwu­krot­nym za­blo­ko­wa­niu mo­je­go fe­lie­to­nu o ban­de­row­cach w nowym rzą­dzie Ukra­iny. Śro­do­wi­sko tego pisma, w tym Ka­ta­rzy­na Hejke, Jerzy Tar­gal­ski i Mar­cin Wol­ski, sfor­mu­ło­wa­ło nawet tezę, którą można spraw­dzić do słów „Lep­sza Ukra­ina ban­de­row­ska niż so­wiec­ka”. Aż strach się bać.

Każdy, kto uważa że na­cjo­na­lizm ukra­iń­ski jest tak samo groź­ny jak ko­mu­nizm, jest ob­rzu­ca­ny in­wek­ty­wa­mi typu „ruski agent”, „agent wpły­wu”, „zdraj­ca” czy „po­ży­tecz­ny idio­ta”. Vide: atak Je­rze­go Tar­gal­skie­go na Ewę Sie­masz­ko, lau­re­at­kę Na­gro­dy Ku­stosz Pa­mię­ci Na­ro­do­wej. To dzia­ła­nie, wraz z wiarą w prze­róż­ne teo­rie spi­sko­we, ma cha­rak­ter wręcz sek­ciar­ski. Śro­do­wi­sko to jest przy tym cał­ko­wi­cie bez­kry­tycz­ne wobec po­li­ty­ki USA (i Izra­ela). Tak jakby sprze­da­nie Sta­li­no­wi przez Ame­ry­ka­nów w Jał­cie i Pocz­da­mie za­rów­no Pol­ski, jak i całej Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej, nie miało dziś żad­ne­go zna­cze­nia.

Co do dzia­łań or­ga­nów pań­stwo­wych, zdo­mi­no­wa­nych przez ide­olo­gię nie­boszcz­ki UD oraz PO, to Maria i Le­szek Ja­zow­ni­ko­wie w cy­to­wa­nym ar­ty­ku­le stwier­dza­ją: „W okre­sie PRL-u nie wolno było pisać o zbrod­niach do­ko­ny­wa­nych przez ukra­iń­skich na­cjo­na­li­stów. Nie pro­wa­dzo­no więc sys­te­ma­tycz­nych badań nad tą pro­ble­ma­ty­ką. Póź­niej sy­tu­acja nie­wie­le się zmie­ni­ła. W okre­sie 24 lat funk­cjo­no­wa­nia tzw. wol­nej Pol­ski nasza pro­ku­ra­tu­ra nie była w sta­nie do­pro­wa­dzić do za­trzy­ma­nia ani jed­ne­go zbrod­nia­rza wo­jen­ne­go spo­śród ma­so­wo ujaw­nia­ją­cych się na Ukra­inie człon­ków UPA.”

Pro­blem „przy­my­ka­nia oka” na roz­wój nie­bez­piecz­nej ide­olo­gii tuż za naszą wschod­nią gra­ni­cą oraz spra­wa prze­pom­po­wy­wa­nia do bu­dże­tu ukra­iń­skie­go pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go po­dat­ni­ka (a także do­sta­wy broni „za dar­mo­chę”) staną się klu­czo­wy­mi te­ma­ta­mi w te­go­rocz­nych kam­pa­niach wy­bor­czych. Tak Ewa Ko­pacz, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski j Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, jak i Ja­ro­sław Ka­czyń­ski i An­drzej Duda, a także sze­fo­wie i kan­dy­da­ci wszyst­kich in­nych ugru­po­wań po­li­tycz­nych, nie będą już mogli dalej ucie­kać od udzie­le­nia jed­no­znacz­nych od­po­wie­dzi. W innym bo­wiem wy­pad­ku gło­sów od za­nie­po­ko­jo­nych tymi spra­wa­mi pol­skich oby­wa­te­li po pro­stu nie do­sta­ną. Obie kam­pa­nie będą więc dla nich te­stem na praw­dę i od­wa­gę.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, publicysta, opozycjonista

Komentarzy 21 do “Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Kult Bandery a polscy politycy”

 1. Joe said

  A lemingi w POLSZA co??Nic… pojda i zaglosuja samobojcy na Komorowskiego,Kopaszke i Jarkacza…bo takie jest „demokratyczne prawo ” LEMINGA.

 2. arek29 said

  Niech Bóg księdza wspiera i błogosławi.

  Od siebie dodam tylko,że p.Kuchciński z PiS-u jest ukraińcem, a to prawa ręka Kaczyńskiego.

  Jest ich coraz więcej w naszej Ojczyźnie i są coraz bardziej bezczelni w swoich żądaniach. Otwarty Dialog,ZUwP, Nasze Słowo, i inne organizacje są dotowane przez polski budżet wbrew naszej woli.
  Prezydent Przemyśla przeznacza miliony na remont ukraińskiego „Narodneho Dima” w centrum miasta.
  A we Lwowie Polacy maja sobie wydzierżawić / za opłatą/ i wyremontować Polski Dom.Nie dostali go na własność aktem notarialnym.Skandal? Ależ nie , bo p. Siemoniak nie kazał.
  O polskich kościołach nie wspomnę , bo to inny temat.

  A pomoc humanitarna dla Polaków na Kresach też została wstrzymana na granicy i co ?Czy był protest niby polskiego MSZ?
  To tylko niektóre fakty jak jesteśmy traktowani. Czy wreszcie się obudzimy?
  Sądząc po dotychczasowych działaniach , chyba nie.
  I obawiam się ,że zwyciężą współcześni targowiczanie.

  Mamy okupację Polski przez banderowską swołocz. To wyraźnie widać.
  W każdym polskim mieście , są wiece poparcia dla UPA z ich krwiożerczymi okrzykami.
  Oni nas Polaków nienawidzą , tylko siedzą cicho bo u-kraina bankrutuje, a Putin zabiera po kawałku to upadłe niby państwo.
  Nikt nie mówi,że to do niedawna republika sowiecka, która otrzymała od Stalina polskie Kresy.
  Ukraińcy przebywający w naszej Ojczyźnie prowadzą do zagłady i upadku Państwa Polskiego,
  Ich już UPA-dło.

 3. mmmm said

  W Niezależnej pajace znowu atakują księdza

  „Kompromitacja księdza Isakowicz-Zaleskiego. Duchowny pisze, by… nie pomagać rannym”

  http://niezalezna.pl/62866-kompromitacja-ksiedza-isakowicz-zaleskiego-duchowny-pisze-nie-pomagac-rannym

 4. Piotrx said

  B. wicepremier Ukrainy: To był rok triumfu idei banderowskich
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/b-wicepremier-ukrainy-to-byl-rok-triumfu-idei-banderowskich

  „Zdaniem byłego wicepremiera Ukrainy w rządzie Arsenija Jaceniuka oraz wiceprzewodniczącego partii „Swoboda” Ołeksandra Sycza, jesteśmy dziś świadkami zwycięstwa idei banderowskich.

  „Obecnie to powitanie [„Sława Ukrainie”] opanowało całą Ukrainę. Bo każdy, kto tak mówi, wie, jaką bohaterską sławę ono niesie i jaką sławę my tworzymy. To zwycięstwo banderowskich zasad życia i banderowskiej prawdy!” – mówił Sycz….

  Ze słowami przedmówcy zgodził się przewodniczący Iwanofrankowskiej Rady Obwodowej Wasyl Skrypnyczuk – „Stepan Bandera to ten duch, którym jesteśmy teraz naładowani, którym oddychają nasi patrioci i który jednoczy teraz całą Ukrainę. Idee Bandery to idee całego ukraińskiego narodu”.

  Na wczorajsze obchody 106. rocznicy urodzin Bandery do jego rodzinnej miejscowości Uhrynowa Starego tradycyjnie zjechali się przedstawiciele lokalnych władz, politycy, duchowieństwo oraz działacze społeczni…”

 5. Piotrx said

  Na Wołyniu zamazano pomnik Niebiańskiej Sotni. „Bezbożna czerń” na płaskorzeźbie.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/na-wolyniu-zamazano-pomnik-niebianskiej-sotni-bezbozna-swolocz-na-plaskorzezbie-

  „1 stycznia nieznani sprawcy zostawili na znajdującej się w Równem na Wołyniu płaskorzeźbie poświęconej Niebiańskiej Sotni z Majdanu napis „bezbożna czerń”. Samoobrona Majdanu obiecuje 1000 hrywien nagrody za pomoc w znalezieniu sprawców.”

 6. Piotrx said

  We Lwowie uczcili Banderę – „OUN-UPA przykładem dla młodych Ukraińców”
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/we-lwowie-uczcili-bandere-oun-upa-przykladem-dla-mlodych-ukraincow-foto

  „W komentarzu dla Radia Svoboda Oleś Humenjuk, prezes Lwowskiego Krajowego Bractwa Weteranów OUN-UPA stwierdził, że całe życie czekał na to, by OUN-UPA stało się przykładem dla młodych Ukraińców, gdy cała Ukraina pozdrawia się okrzykiem „Slava Ukraini!”.

  Z kolei zdaniem szefa „Samoobrony”, wolontariusz Walerij Werenczuk, ostatnimi czasy postać Bandery stała się bardziej popularna. Dzieci i uczniowie wysyłają żołnierzom kartki i rysunki, gdzie pojawia się Bandera oraz UPA – „dziś dzieci wiedzą, kim był Stepan Bandera (…) Młodsze pokolenie wychowuje się patriotycznie”…”

  Marsz ku czci lidera ludobójczej antypolskiej organizacji przeszedł również w Dniepropietrowsku
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/marsz-ku-czci-lidera-ludobojczej-antypolskiej-organizacji-przeszedl-rowniez-w-dniepropietrowsku-foto

  „Marsz z okazji 106. rocznicy urodzin Stepana Bandera, lidera jednej z frakcji OUN, odpowiedzialnej za ludobójstwo polskiej ludności Kresów, odbył się w Dniepropietrowsku na Ukrainie środkowo-wschodniej. W demonstracji wzięło udział ok. 2,5 tysiąca uczestników.”

 7. Mieczysław Sylwester Kazimierzak said

  Cywilizacyjnie ukształtowana przewrotność jest widoczna w procesie od ŻYDOBOLSZEWIZMU do ZYDOBANDERYZMU.

 8. Kaz said

  Najwazniejsza przyczyna obecnego wzrostu kultu Bandery na Ukrainie jest Rosyjska agresja.

 9. Antek said

  ad.8 Pleciesz . A ameryńska agresja do czego sie przyczynia? Zrób sobie listę krajów zniszczonych przz agresorów amerkańskich. Rosja w ostatnich latach nikogo nie napadła.

 10. Piotrx said

  Stepan Bandera
  http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=bandera

 11. Basia said

  Kaz nie szukaj tu głupszych od siebie, bo to dosyć siermiężne zajęcie…

 12. Basia said

  Ukraina z ideami banderowskimi umrze zanim się urodziła – na zawsze.
  Boska kara dla probanderowskich Ukraińców jest naruszeniem podstawowych wartości dotyczących człowieczeństwa i etyki moralnej.

 13. Basia said

  powinno być:
  Boska kara dla probanderowskich Ukraińców będzie straszna za naruszenie podstawowych wartości dotyczących człowieczeństwa i etyki moralnej.

 14. Basia said

  I proszę się nie prześlizgiwać jak żmija przez temat kultu Bandery li tylko za sprawą symboli, bo ten kult widzimy także w bestialstwie popełnianych obecnie mordów.

 15. Jan Ryś said

  Brak znajomości faktów historycznych leży u podstaw ignorancji Polaków sprawy rzezi wołyńskiej oraz bestialskiej eksterminacji Polaków na kresach wschodnich. Jednak niektórzy mimo posiadanej wiedzy (Paweł Kowal) z premedytacją popierają banderowskie odrodzenie na Ukrainie. Serdeczne, wręcz braterskie przyjęcie Poroszenki przez prezydenta Komorowskiego to akt politycznego zaangażowania się po stronie nacjonalistyczno – banderowskiej Ukrainy. Cmentarz Orląt Lwowskich przez wiele lat był dewastowany, wypasano na nim krowy. Do dziś strona ukraińska kontestuje treść tablicy upamiętniającej tamte wydarzenia. Czemu IPN nie prowadzi akcji związanej z przybliżeniem Polakom tamtych tragicznych wydarzeń ?

 16. Mieczysław Sylwester Kazimierzak said

  Trwa WOJNA O PIENIĄDZ i w ramach handlu wojna i pokojem militaryzuje się Ukrainę.
  Dziś już wiemy,że wobec zadłużonego dolara powstała antydolarowa koalicja rosyjsko-chińska.Zadłużanie dolara to cały proces wynikający z EKONOMII,która nie służy krajowi,w którym jest stosowana.Taką ekonomię Feliks Koneczny nazwał ŻYDOWSKĄ i są tego konsekwencje stosowanie bezwzględnego prawa silniejszego.

 17. Joe said

  16..Dlatego sa tylko dwie opcje.Anulowac dlugi dluznikom i wszystko zaczac od Nowa…Albo??? Zabic wszystkich tych co tez maja Kapital….i zabrac Im….Teatr trwa…

 18. Mieczysław Sylwester Kazimierzak said

  @Joe
  Jest potrzeba opracowania projektu politycznego wyjścia z PUŁAPKI kolejnej utopii ekonomicznej.Można doskonalić drogę wskazaną przez Victora Orbana.

 19. Joe said

  re 18…Droga wskazana przez v.Orbana prawdopodobnie jest droga dla Wegrow a nie dla Polakow.A to z tej prostej przyczyny ze resorty silowe na Wegrzech zostaly przez zydostwo „wyslizgane” przy podziale lupow i Orban ma w nich oparcie.W POLSZA ubeki i wsioki nakradli „skolko ugodno”dlatego beda bronic nakradzionego do ostatniego guzika.

 20. Mieczysław Sylwester Kazimierzak said

  @Joe
  Dla doskonalenia węgierskiej drogi taka wskazówka dla Polski aby tak Orban rozprawić się z CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,która była wiodąca w CYWILIZACYJNEJ MIESZANCE.
  Do tego jest potrzebny polski mąż stanu,aby projekt polityczny mógł być opracowany i przyjęty.Trzeba mieć tą świadomość,że mamy wpływowe STRONNICTWA : RUSKIE,PRUSKIE i AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIE..

 21. Joe said

  Chiny i Rosja to dzis inne kraje niz byly ich POtworki 25 lat temu…System BRIGS prawdopodobnie POradzi sobie z dolarem.
  Bangsterzy w panice”zmieniaja pieluszki” ale z Rosja walcza jak wsciekli…Wegry maja madry narodowy rzad a wiec moze cos ugraja.Z Polska na razie jest zle…rzadza ??? ku…wy.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: