Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Ludomił Czerniewski: Przedmowa do „Izrael. Jego przeszłość i przyszłość”

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-02-06

Skrzypek-na-dachu-fot-Strudziński

Żaden człowiek, pisarz, polityk czy dyplomata nie może się uważać za dojrzałego, dopóki nie zapozna się dokładnie z kwestią żydowską.”  Wickham Stead.

Powyższym cytatem belgijski katolicki pisarz H. De Vries De Heekelingen rozpoczyna swoją książkę pt. „Izrael. Jego przeszłość i przyszłość„. Książka na język polski została przetłumaczona przez J. M. Czerniewską a przedmowę do niej napisał Ludomił Czerniewski, wydana została przez Księgarnię Św. Wojciecha Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin tuż przed II wojną światową. Wznowienia w 2011 roku dokonało Wydawnictwo ANTYK Marcina Dybowskiego.

Wśród używających pióra, spolegliwi żydowskim manierom nazywali wydawnictwo  Św. Wojciecha antysemickim. Czy zło wytykane Żydom z jakiego zasłynęli w ciągu wieków jest antysemityzmem? Totalna bzdura. Nie mniej oni sami tak wyrokują. Mając liczne grono uzależnionych od ich kasy pracowników mediów łatwo sterują posądzeniami o antysemityzm. Najwięcej obrywa się katolikom na całym świecie a narodwościowo Polakom. Jan Bodakowski w artykule „Antyżydowskie oblicze wydawnictw katolickich w II RP” pisze o książce Vries De Heekelingena a także ustosunkowuje się do artykułu „Cienie przyszłości” Grzegorza Krzywca z PAN. Pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk napisał: „Lata 20. pokazały jeszcze jeden istotny element polskiego antysemityzmu: jego ścisłe związki z popularną mentalnością religijną. Ich symbolem mogą być losy poznańskiej Księgarni św. Wojciecha, jednego z głównych wydawców popularnej literatury religijnej w Polsce, a zarazem największego popularyzatora publikacji antysemickich”.

Książka poświęcona jest Żydom w zachodnich krajach Europy, brak w niej spraw polsko-żydowskich. Dlatego też Ludomił Czerniewski w przedmowie uzupełnia treść książki o związki społeczności żydowskiej z Polską do okresu międzywojennego. Przedrukowując ten fragment chcemy dać możliwość naszym czytelnikom dokonania własnych ocen i własnych refleksji.

Waldemar Glodek, PCO

 

*         *          *

PRZEDMOWA

 

Izrael_-jego-przeszlosc-i-przyszlosc_-HeekelingenDajemy do rąk publiczności polskiej książkę szczególnego znaczenia.
W sprawie żydowskiej pisano u nas wiele i pisze się coraz więcej. Tłumaczy się też niemało. Ale dotychczasowa literatura żydoznawcza jest albo teoretyczno-naukowa, albo zbył praktycznie cząstkowa o zdecydowanym zabarwieniu polityczno-publicystycznym i polemicznym. Jedno i drugie jest potrzebne. Jedno i drugie wnosi swój wkład niezastąpiony. Ale w ogólnym podnieceniu walki idei i czynów potrzeba wnieść pewną zrównoważoną, spokojną, choć stanowczą i mocną ocenę. Potrzebne jest to nie tylko dla wiedzy oderwanej, lecz również i dla zdobycia wyników praktycznych.

Sądzimy, że taką syntezę spokojną, a jednak nie abstrakcyjną i obojętnie-teoretyczną, lecz stanowczą po męsku, zgodną z duchem naszej kultury zachodniej rzymsko-katolickiej i zarazem realnie praktyczną daje autor niniejszej pracy. W zwięzłej i jasnej formie, nie dając się ponieść żadnym odruchom, na podstawie bogatego materiału przedstawia całą istotę i doniosłość, a nawet grozę niebezpieczeństwa żydowskiego.

Rozpatruje dzieje sprawy żydowskiej w Europie zachodniej, charakteryzuje duszę i kulturę Żydów, ich plany i dążenia; przedstawia dotychczasowe chybione wysiłki nawracania, równouprawnienia i asymilacji; szuka rozwiązania tego groźnego zagadnienia w narodowym ruchu żydowskim rozwijającym się pod postacią syjonizmu, zdążającego ku odbudowie własnego pań­stwa na terenie Palestyny, i w samoobronie społeczeństw nieżydowskich.

Autor nie porusza sprawy żydowskiej w Polsce, choć tu ona jest nie tylko dla nas, ale i dla całego świata najważniejszą. Możemy to raczej policzyć na korzyść dzieła, gdyż Europa zachodnia albo wcale nie zna istoty tego zagadnienia na ziemiach polskich, albo ma o nim zupełnie błędne poięcia.

Wobec tego jednak uznaliśmy za stosowne tłumaczenie niniejsze uzupełnić krótkim rysem dziejów sprawy
żydowskiej w Polsce.

 

*       *      *

 

Polska należy do tych krajów europejskich, do któ­rych Żydzi najpóźniej się dostali. Podczas kiedy Kijów zapełnił się Żydami chazarskimi i lewantyjskimi, stolica Czech Praga stała się ważnym ośrodkiem handlu żydowskiego, cały Zachód roił się od nich, a Hiszpania była ich krajem wybranym, w Polsce nic o Żydach nie słychać (1).

Nic dziwnego. W okres e przedchrześcijańskim, lechickim, oraz w okresie pierwszych Bolesławów nic ich w Polsce nęcić nie mogło. Wystarczała przelotna obecność. Najważniejszy bowiem do osiadania powód: lichwa, był rzeczą przez czas długi bezprzedmiotową. Naturalna i najzupełniej samowystarczalna gospodarka społeczna obrotów pieniężnych nie potrzebowała.

Pierwsze zapotrzebowania w tym kierunku zjawiły się ze strony władców-książąt przy wzroście potrzeb dworu i państwa, szczególniej w okresach rozbicia dzielnicowego, zubożenia, i przekształcenia się gospodarki naturalnej w pieniężną. I wtedy to nastręczyła się Żydom tradycyjna, im właściwa rola do odegrania.

W pierwszych źródłach historycznych wzmianki o Żydach są nader szczupłe. Najstarsza kronika podaje wiadomość o dobroczynnej działalności matki Bolesława Krzywoustego, wykupującej niewolników chrze­ścijańskich z rąk żydowskich, ale królewna Judyta mogła to czynić jeszcze w ojczystej Pradze, ognisku tego strasznego handlu (2).

Tradycja przypisuje Władysławowi Hermanowi przyjęcie zbiegów żydowskich z Zachodu w okresie pierwszej wyprawy krzyżowej (r. 1096). Dopłvw ten musiał być nieznaczny, skoro jeszcze w trzysta lat później w Polsce niewielu Żydów i to po większych tylko miastach dało się naliczyć.

Mimo jednak tej małej liczebności, o wiele mniejszej niż na Zachodzie, Żydzi zaczęli się już od razu mocno dawać we znaki ludności rdzennej.

Odzwierciedlenie tego spotykamy w ciągu XIII wieku w kronice Kadłubka, w pierwszym przywileju żydowskim i w uchwałach synodów kościelnych polskich.

Opiekunami Żydów byli książęta-władcy, gdyż Żydzi to ich pomocnicy finansowi i wierzyciele. W zamian za tę nęcącą usługę członkowie narodu „osobliwego” kazali sobie grubo płacić, przede wszystkim kosztem poddanych księcia, a częściowo i kosztem samego państwa.

Uprawnienie, wbrew protestowi Kościoła, rujnujące ludność chrześcijańską lichwy żydowskiej pod zastaw w stosunku 108 1/2% rocznie (3) (nie uprawniona sięgała do 300% ), wydzierżawianie ceł, bogactw naturalnych kraju do eksploatacji, a czasem nawet poboru podatków i mennicy — oto ich zdobycz.

Protektorem Żydów był Mieszko Stary. Wszelkie odruchy przeciwżydowskie surowo karał, miał żydowskich mincarzy (z tych czasów pozoslały monety polskie z hebrajskimi napisami), a prawdopodobnie i żydowskich poborców podatków, którzy podług kroniki bł. Wincentego okrutnie, na podobieństwo wilków, obdzierali ludność (4).

Upadek władzy monarszej, jej powagi, siły i zasobności materialnej popchnął książąt dzielnicowych na fatalne tory.

Jeden z tych książąt, i to z najlepszych, Bolesław Pobożny kaliski, wydał pierwszy przywilej żydowski (16. VIII. 1264 r.). Przyciśnięty prawdopodobnie trudnościami finansowymi, w ustawicznych walkach o przyszłość państwa, uległ inspiracjom żydowskim i wydal przywilej na wzór zachodnio-europejskich, ułożony wyraźnie na korzyść Żydów, z krzywdą chrześcijan, a nawet samego państwa.

Na trzydzieści sześć jego artykułów niemal wszystkie są nieopatrznym faworyzowaniem elementu żydowskiego.
Są tam punkty ułatwiające Żydom koniokradztwo, paserstwo, a nawet fałszowanie monety, wykazujące lekkomyślne zaufanie żydowskiemu świadectwu i żydowskiej przysiędze, nie mówiąc już o uprawnieniu lichwy i ochronie Żydów przed możliwymi ekscesami zrozpaczonej ludności nieżydowskiej (5).

Dokument ten wykazuje zupełną nieznajomość ducha i charakteru żydowskiego, prostoduszną prawie ufność w stosunku do Żydów. Co więcej — czuć w nim redakcję rabinów żydowskich, tym bardziej, że szereg punktów jego zadziwiająco się zbiega z uchwa­łami synodu rabinów francuskich powziętymi po drugiej krucjacie na Zachodzie.

W tych warunkach jedynym zdecydowanym i wytrwałym obrońcą wyzyskiwanej ludności chrześcańskiej był Kościół.

Duchowieństwo polskie zjechało się do Wrocławia (r. 1267) i obradując pod przewodem legała papieskiego powzięło szereg uchwał, mających na celu obronę wartości duchowych (religijno-moralnych), a także gospodarczych (materialnych).

Uchwały te starały się odseparować chrześcijan od Żydów, ażeby nie przejęli ich „przewrotności i nieobyczajności”; zabraniały Żvdom uczęszczania do łaźni i gospód chrześcijańskich, zabraniały im posiadania niewolników, sług i mamek chrześcijańskich; nakazywały karanie Żydów za wykroczenia przeciwko czystości obyczajów. Zakazywały obejmowania ceł
i innych urzędów publicznych, a nade wszystko potę­piały lichwę żydowską (6).

Niestety uchwały te, jak i liczne następne powzię­te na szeregu synodów (r. 1279, 1285, 1331, 1340), nieraz bardzo surowe, wzbraniające np. handlu i stosunku z Żydami pod karą odsunięcia od Kościoła, mogły mieć tylko skutek częściowy. Hierarchii duchownej brakowało należytej egzekutywy. Władza państwowa, brachium seculare, nie działała, przeciwnie, ustawodawstwo cywilne oraz immunitety królewskie uprawniały lichwę żydowską i stosunki handlowe z narodem „wybranym”, a chrześcijanie nie znajdujący dostatecznej opieki i gwałtem sięgający po swoją własność zastawioną u Żydów, byli karani surowo „jako rozbójcy książęcego skarbu” (art. 29 przywil. kalisk.).

Jednakże i w tym nieszczęsnym przywileju znalazł się artykuł, który bronił podstaw bytu nie-Żydów, surowo bowiem zakazywał Żydom pożyczania pieniędzy na zastaw nieruchomości, broniąc własności miejskiej i ziemskiej chrześcijan (art 25).

Kiedy Kazimierz Wielki (1333— 1370 r.) zwyczajem średniowiecznym zatwierdzał Żydom przywilej macierzystego dziada (r. 1334), rozciągając go na całe pań­stwo, utrzymał w pełnej mocy ten zbawienny artykuł.

Wielki monarcha wbrew później wytworzonej legendzie nie był filosemitą. Jako skrzętny gospodarz, dźwigający materialny byt narodu, odbudowujący pań­stwo, starał się tę drobną liczbę Żydów, jaka wówczas w Polsce się znajdowała, wykorzystać na swój sposób, poza odziedziczony jednak przywilej nie wykroczył. Przeciwnie, w r. 1347 w Wiślicy (dla Małopolski) i w
Piotrkowie (dla Wielkopolski) artykuł ten wraz z panami umocował i obostrzył, przy czym Małopolanie zniżyli uprawniony procent lichwiarski do 54% . Wystąpiono też przeciwko dawaniu przez Żydów pieniędzy nieletnim (7).

W tym czasie zaczęły się pierwsze „pogromy” (8) Żydów (od r. 1349). W ludnej i bogatej stolicy państwa, Krakowie, liczącej zaledwie kilkuset Żvdów, potrafił wywołać je wyzysk dwudziestu lichwiarzy. Bezwzględność w ściaganiu długów lichwiarskich była tak wielka, że sam papież Bonifacy IX musiał stanąć w obronie jednego z gnębionych rycerzy polskich.

Lichwiarze żydowscy, rażeni pogromami, nie uzyskawszy pomocy od Kazimierza W., próbowali uciekać się również do Stolicy Apostolskiej.

Zresztą tzw, „pogromy” polskie były zaledwie słabym echem ich pierwowzorów z Zachodu. Cierpliwa i dobrotliwa natura polska nie od razu wybuchała, a wybuchnąwszy szybko gasła, zapominając o krzywdach i uciskach. Toteż choć co pewien czas przez następne wieki zdarzały się te wybuchy, nie tyle „pogromami” ile tumultami należy je nazywać. Polska nigdy nie wypędzała swoich Żydów. Ta miękkość charakteru polskiego musiała podsunąć Żydom myśl całkowitego w przyszłości opanowania Polski. (Myśl tę dosadnie scharakteryzował w w. XVIII pseudo-wychrzta Frank Doorucki) (9). Celem ułatwienia sobie realizacji zamysłu Żydzi przystąpili do fałszowania przywilejów i usuwania art 25 już w końcu XIV wieku.

Za następców Kazimierza W. powoływali się oni na trzy przywileje rzekomo przez tego króla nadane. Dwa pierwsze, datowane rokiem 1364 i 1367, podrobione były bardzo ostrożnie i z wyjątkiem artykułu 25 prawie niczego me zmieniały z poprzedniego nadania. Ta jedna zmiana natomiast tyczyła się rzeczy zasadniczej, bo zawierała prawo obdłużenia i zagarnienia nieruchomości chrześcijan w razie niewypłacalności dłużnika.
Trzeci, całkowicie sfałszowany, bez daty, w swoich 46 artykułach wręcz całą ludność Polski z jej majętnością ruchomą i nieruchomą oddaje w sposób bezwzględny na pastwę lichwiarzy żydowskich (10).

Wszystkie te rzekome nadania pozostają w sprzeczności ze Statutem Wiślickim. Toteż Jagiełło, monarcha rozważny, gorliwy katolik, otoczony mądrymi doradcami w rodzaju Oleśnickiego, pomimo zabiegów, żydowskich dokumentów tych jako sfałszowanych nie zatwierdza. Przeciwnie, w Statucie Wareckim (1432) ochronę chrześcijan wzmacnia, nie pozwalając Żydom
pozyczać pieniędzy „na listy a zapisy” (weksle), lecz jedynie na zastaw ruchomości.

Udało się Żydom czasowo uzyskać zatwierdzenie swych sfałszowanych nadan u Kazimierza Jagiellończyka. Wprawdzie rychło pod wpływem nacisku opinii publicznej, Oleśnickiego i okoliczności, król zmienił swe stanowisko w Statucie Nieszawskim-Opockim (1454 r.) ale tu nastąpił pierwszy wyłom, który powtórzywszy się w wieku XVI, utorował drogę do potwierdzeń wszystkich królów obieralnych, aż do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447— 1492) jest przełomowym w sprawie żydowskiej na ziemiach Polski, teraz bowiem dopiero zaczyna się prawdziwy napływ Żydów do Polski.

Do drugiej połowy XV stulecia, przy zdrowym chrześcijańsko-korporacvjnym ustroju średniowiecznym, w dobie równowagi stanów, w okresie monarchicznomożnowładczym, pod czujną opieką Kościoła, nieliczny żywioł żvdowski mimo swej dokuczliwości nie mógł zasadniczo ujemnie zaważyć na życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym narodu. Miasta posiadały mocne, unaradawiające się mieszczaństwo. Wieś Żydów nie znała zupełnie.

Teraz otwarto szeroko podwoje napływowi żydowskiemu, do czego walnie się przyczyniła przemiana gospodarcza.
Po pokoju toruńskim (r. 1466) odzyskawszy wybrzeże morskie, Polska wzmaga produkcję i eksport
zboża, przechodzi do gospodarki folwarcznej. Wzrasta zapotrzebowanie na kredyt i kapitał, który mogą zaoferować Żydzi. Jednocześnie słabnie powaga i siła Kościoła w Polsce wobec przeprowadzonego w tym czasie uzależnienia hierarchii duchownej od wtadzy świeckiej, co w następstwie ułatwiło załamanie się „reformacyjne”.

Żydzi, bezwzględnie prześladowani na Zachodzie, śpieszyli do Polski, w której koniunktury ekonomiczne,  nieopatrzni i dobrotliwi monarchowie, dochodząca do władzy młoda warstwa szlachecka o miękkim i ufnym słowiańskim charakterze, a bujna i zamaszysta w swych zamierzeniach, nastręczały przybyszom wielkie możliwości.

Szlachta jednak niezupełnie jeszcze była skażona ciasnotą poetyki kastowej i przez znaczną część panowania Zygmunta I (1506— 1548) większą okazywała przezorność i energię w sprawie żydowskiej od swego monarchy. Wzrastający, masowy napływ obcego żywiołu wywoływał gwałtowne wrzenia i ścieranie się sprzecznych prądów.

Król-gospodarz, mając możnych neofitów w swoim otoczeniu (Abraham Ezofowicz), zależny od nich finansowo, obstawał za Żydami (11). Szlachta występowała przeciwko Żydom, łącząc się w tej sprawie z mieszczaństwem. Żydzi nie poprzestają już na lichwie: wdzierają się do handlu. Miasta bronią się i łączą, czasowo nawet zdobywają przywileje ochronne (r. 1521).

Żydzi jednak łamię lub obchodzę zakazy. „Ufni w swe wpływy na dworze, utrzymuję dawne stosunki” (12), a zarazem „umieję zyskać dla siebie urzędników i szlachtę drogą okupu” (13), staję się szerzycielami korupcji.

Szlachta raz po raz występuje przeciwko Żydom w obronie nie-Żydów. Szczególnie na sejmie piotrkowskim r. 1538 przedsiębierze uchwały przeciwko paserstwu żydowskiemu, zabrania Żydom targów „na wsiach”, wprowadza ograniczenia co do przedmiotów handlu żydowskiego, odsuwa Żydów od ceł i urzędów, przy tym jednak bierze ich w obronę przeciwko ekscesom tumultów „antysemickich”.

W ogóle ówczesna polityka szlachecka w tych sprawach przedstawia obraz mędrego i konsekwentnego działania (14).

Niestety, nie trwało to długo. Już rok następny, 1539, przyniósł zasadniczy przełom. Król uczynił posunięcie, możliwe za inspirację żydowskich radców, które całą postawę szlachty wobec Żydów z gruntu zmieniło.

Do tego czasu wszyscy Żydzi byli bezpośrednimi i wyłącznymi poddanymi króla, jego sługami (servi camerae).

Teraz następuje rozdział zwierzchnictwa nad Żydami. Król Żydów w miasreczkach i wsiach szlacheckich oddaje ich posiadaczom — szlachcie. Szlachta zaczęła ze „swoich Żydów ciągnąć pożytki”, a przeto od nich się uzależniać (15).

W rezultacie nie tyle szlachta miała swoich Żydów, ile Żydzi — swoję szlachtę. Pacht nabiałowy, zbożowy, karczmy szlacheckie — wszystko to wchodziło do rąk żydowskich. Rozpoczęł się najazd Żydów na dwory, dworki i wieś.

Konsekwentna obrona kraju przed Żydami słabnie. Wprawdzie bywały jeszcze uchwały sejmowe, mające na celu ochronę nie-Żydów przed Żydami, ale już ich nie wykonywano. Poczucie praworządności chwiało się i zamierało, ustrój państwowy Polski paczył się wiotczał.

W tym samym czasie społeczność żydowska coraz liczniejsza krzepła i na swój sposób potężniała.

Zygmunt I dla celów fiskalnych położył podwaliny pod centralizację dotąd rozproszonego w gminach kierowanych kahałem ustroju Żydów w Polsce, mianował zwierzchników: seniorów generalnych spośród Żydów. Żydzi zrazu nadaremnie protestowali przeciwko tej narzuconej
centralizacji.

Zygmunt August ustąpił Żydom i nadał im zupełną autonomię z prawem wyboru seniorów, przy tym wytworzył rodzaj sejmów żydowskich: koronnego, litewskiego i białoruskiego. Rychło te zjazdy zagarnęły całą władzę nad Żydami w Polsce, a mając do swej pomocy i wykonania postanowień ustrój kahalny, wykonywały ją sprężyście.

Ten rząd żydowski wydawał prawa obowiązujące, ustalał linię postępowania politycznego wobec Rzeczypospolitej Polskiej, strzegąc niezależności swej organizacji wobec państwa, uchwalał podatki, regulował całokształt życia wewnętrznego społeczności żydowskiej pod względem sądowym, handlowym, oświatowym, dobroczynnym i religijnym, a nawet bez wiedzy i poza plecami prawowitego rządu kierował imigracją żydowską.

Było to państwo w państwie (16).

W czasach nowożytnych nigdzie nie działo się Żydom tak dobrze jak w Polsce, nigdzie nie mieli takich swobód i takich praw, ani takich warunków dla masowego bytowania. Toteż Polskę XVII i XVIII wieku zwano: Paradisus Judaeorum. 

Mimo to nie byli wierni tej, którą nawet niektórzy z ich pisarzy wysławiali. W najcięższych chwilach Rzeczypospolitej największa ilość szpiegów rekrutowała się spośród Żydów. Czarniecki był zmuszony wieszać ich setkami za zdradę na rzecz Szwedów. To samo zresztą
powtarza się i później, w okresie powstań i aż do dni dzisiejszych (17).

Z szeregu przyczyn, wywołujących upadek dawnej Rzeczypospolitej, jedną z najważniejszych był niedorozwój i zanik stanu średniego, mieszczaństwa. Otóż Żydzi, opanowawszy miasteczka, w nich handel i rzemiosła, wytworzyli niezdrową, bo na tandecie opartą
konkurencję miastom wolnym królewskim i ubożyli je. Sami tworzyli obcy surogat mieszczaństwa. Oparci na własnej mocnej organizacji hamowali rozwój rodzimego.

Równocześnie doprowadzali do nędzy wieś, głównie przez rozpajanie ludu, gdyż „karczma stała się ostoją ich bytu (18). Demoralizowali społeczeństwo i rozprzęgali państwo dla własnych celów, a zarazem w wysłudze wrogim sąsiadom Polski.

Drogą przekupstwa zrywali sejmy. W r. 1738 tym sposobem nie dopuścili do pomnożenia armii polskiej (19). W połowie XVIII w. zalewali przez siebie pod opieką króla Fryderyka II fałszowaną monetą (20). Jednocześnie podstępnie werbowali i wyprowadzali poza granice państwa młodzież wiejską, ażeby ją sprzedawać do wojska pruskiego tegoż Fryderyka (21).

Za panowania ostatniego króla podejmowano próby rozwiązania sprawy żydowskiej, ale sejm czteroletni za­łatwić jej nie zdążył (22). Polska w tym czasie miała 900.000 Żydów czyli 10 1/2% ogółu ludności (23).

Stulecie „Oświecenia” i rozwielmożnienia się sekty masońskiej jak na Zachodzie tak i u nas przyniosło ideę asymilacji Żydów. Jednak w okresie upadku państwa obok lekkomyślnych filosemitów, pod wpływem niezłomnego stanowiska Kościoła oraz odrodzenia narodowego
zaczęli się zjawiać ludzie należycie oceniający rolę Żydów w dziejach i życiu Polski, a zarazem szukający praktycznych rozwiązań tej ciężkiej sprawy. Wśród nich najwybitniejszym niezawodnie był Stanisław Staszic.

Wydał on w r. 1818 dzieło „O przyczynach szkodliwości Żydów „, po raz pierwszy rzucając należyte światło na istotę zagadnienia.

Mimo to ruch w kierunku asymilacji nie ustawał. Polska już w XVIII stuleciu wchłonęła spory zastęp wychrzczonych Żydów, tzw. frankistów. Na Zachodzie w wyniku wielkiej rewolucji nastąpiło całkowite równouprawnienie Żydów. W granicach Królestwa Kongresowego stało się to pod zarządem margrabiego Wielopolskiego.

Dopiero też po powstaniu styczniowym w okresie pozytywizmu i pracy organicznej rozwinęło się szybkie przenikanie Żydów do życia kulturalnego narodu z jednoczesnym opanowywaniem placówek gospodarczych wielkokapitalistycznych zarówno w handlu
jak i przemyśle. Procent Żydów w Kongresówce podnosił się (do 13V2%). Niemniej zapełniona była żydowskim elementem Galicja, a najbardziej Kresy Wschodnie. Jedynie tylko Wielkopolska i Pomorze walczyły pomyślnie z naporem żydowskim, szybko redukując
ich procent z 7.5 do 1.5, a nawet 1/2% (24).

Pod koniec ubiegłego stulecia Żydzi w Królestwie zasileni agresywnym elementem, wypartym z Rosji, tzw. litwakami, przybrali wobec ludności polskiej postawę wręcz napastliwą. To musiało jeżeli nie zakończyć, to w każdym razie osłabić złudzenia asymilacyjne. Złudzenia te doszły do największego nasilenia i opanowały prawie całkowicie opinię publiczną inteligencji polskiej w ósmym i dziewiątym lat dziesiątku ubiegłego
stulecia. Szereg najwybitniejszych publicystów i powieściopisarzy szerzył nastroje filosemickie.

Ale w r. 1882, w którym E. Orzeszkowa podniosła głos „O Żydach i kwestii żydowskiej” (filosemicki) i w którym też formufował pierwsze zarysy nowoczesnego
nacjonalizmu żydowskiego odeski lekarz L. Pinskier — został zrobiony stanowczy, odważny wyłom we mgle złudzeń i rozpoczęło się godne podziwu dzieło należytego nastawienia świadomości narodu w sprawie żydowskiej.

Wystąpił z własnym tygodnikiem Jan Jeleński (1845— 1909) (25), twórca nowoczesnej obrony narodu polskiego przed zalewem żydowskim pod hasłem „swój do swego”, i to obrony zarówno kulturalnej jak i gospodarczej. W ybitny publicysta, niezmożenie czynny,
w najcięższych warunkach rozwinął działalność tak wszechstronną, wytrwałą i pełną odwagi cywilnej, a zarazem owianą duchem kultury katolickiej i głęboką rozwagą, że stał się postacią przełomową, pionierem w tej dziedzinie.

Tygodnik jego „Rola” przez ćwierć stulecia budził i krzepił instynkt samoobrony narodowej, uświadamiał, oświecał w sprawie niebezpieczeństwa żydowskiego, a zarazem szukał dróg rozwiązania i wskazywał je. Tworzenie stanu średniego, kupiectwa polskiego, wzmacnianie
rzemiosła, ruch spółdzielczy, wszystko to zawdzięczało nieobliczalnie wiele Jeleńskiemu.

Należy uświadomić sobie, że nawet najwięksi krzepiciele narodu, jeżeli nie brali w obronę Żydów, to milczeli w tej sprawie, jak Sienkiewicz. Budzący się zaś właśnie nacjonalizm polski jeszcze w on czas sprawy żydowskiej nie doceniał.

Stopniowo w około Jeleńskego i jego „Roli” zaczęli się grupować współpracownicy tacy, jak uczony i świetny stylista ks. biskup Niedziałkowski, pełen temperamentu T. Jeske-Choiński, Wacław Gąsiorowski, Antoni Skrzynecki i inni. Ale w każdym razie przez długie lata była to garstka pisarzy, którzy musieli uporczywie borykać się z prądem błędnej opinii. Wreszcie zwyciężyli w opinii publicznej i w praktyce, doczekali się chwili, kiedv po prowokacyjnych wyborach żydowskiego posła do Dumy petersburskiej ze stolicy Polski nastąpił szybki zwrot od wszelkich złudzeń filosemickich i asymilacyjnych, kiedy wybitni publicyści prożydowscy zaczęli się wycofywać ze swoich stanowisk, a wódz i jeden z twórców ruchu narodowego Roman Dmowski (26) podjął sprawę żydowską jako sprawę główną życia narodu polskiego.

Sprawa ta w Polsce weszła w nowy okres, okres świadomej i energicznej walki z niebezpieczeństwem żydowskiej przewagi gospodarczej i zachłanności kulturalnej. Naród otrzeźwiał i tak zwany ekonomiczny „bojkot Żydów ” został wprawdzie przerwany przez wybuch wojny wszechświatowej, a wielkie przesunięcia w życiu narodu zaszłe w wyniku odzyskania własnego państwa, zwróciły uwagę i energię na czas pewien w innym kierunku, niemniej jednak przerwa w rozwią­zywaniu tej najdonioślejszej sprawy była tylko czasowa
i częściowa.

Żydzi popróbowali jeszcze zagarnąć poważniejsze wpływy w odrodzonym państwie polskim, jednak próby te z konieczności muszą być już tylko chwilowym zjawiskiem. Z jednej strony czujność narodu polskiego, jego energia gospodarcza i kulturalna, pobudzona wzrostem potrzeb społecznych, a zarazem ostrzeżeniem przykładu sąsiedniego państwa komunistycznego, z drugiej — realizacja ideałów syjonizmu pod postacią uzyskanej przez Żydów Palestyny — stanowią czynniki, które muszą doprowadzić do rozwiązania kwestii żydowskiej, zarówno na ziemiach Polski, jak i całej Europy.

Dwie pozorne antytezy — kapitalizm i socjalizm żydowski — podsycane błędnym mesjanizmem, traktujące teren Polski jako rezerwuar sił biologicznych żydowskich, opóźniają to rozwiązanie, ale właściwy syjonizm, wspierany naciskiem rozwijającej się świadomo­ści i energii nie-Żydów, musi zwyciężyć. Zwycięstwo to leży w interesie zarówno narodów chrześcijańskich, jak i nieszczęsnego narodu żydowskiego, który z okaleczałego, pasożytniczego tułacza będzie mógł się zamienić w normalny, w pełni rozwinięty naród osiedlony na własnej ziemi.
Ludomił Czerniewski. 

 

Odnośniki  DO PRZEMOWY:

1) Pomimo iż w najwcześniejszych źródłach brak jakichkolwiek wzmianek o Żydach w Polsce, kilku historyków żydowskich, piszących po polsku, próbowało zasugerować nauce i publicystyce naszej prawieczną (przedchrześcijańską) osiadłość Żydów w Polsce, nieomal autochtonizm, posługując się pseudohistorycznymi i pseudofilologlcznymi dociekaniami.
Dr M. Gumpiowicz (Początki religii żydowskiej w Polsce, Warszawa 1905) czynił to w sposób naiwny, czasem nawet wprost śmieszny (wywody o możliwości panowania księcia żydowskiego w Polsce przed Piastem)
Dr I. Schipper (Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza, Lwów 1911) przystąpił z bardziej „naukowym ” aparatem, ale aparat ten w zakresie poszukiwania pradawnej osiadłości Żydów w Polsce okazał sią tak powierzchownym, że całkowicie zawiódł (dalsze studia autora przyniosły nieco rzeczy trafnych).
Obydwaj autorowie zdążali do tego, żeby udowodnić, że Polska, podlegając wpływom lub naweł bezpośredniemu panowaniu Chazarów(?), otrzymała dopływ Żydów chazarskich ze wschodu w charakterze załóg wojskowych, jak i kolonistów rolnych, że nawet między szlachtą jeszcze za Hermana było niemało Żydów, wreszcie że mozaizm czy talmudyzm był w Polsce wcześniejszym od chrześcijaństwa i szerzył się wśród rdzennych Słowian.
Wszystkie te fantastyczne wywody, bez żadnych danych źródłowych, aż nadto wyraźne miały cele, z właściwymi badaniami naukowymi zupełnie nie związane.
2) Bielowski, Monumenta Polonica historica, t. 3, Lwów 1864 r. T. I (Kronika Galla).224
3) Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I. Prawa polskie Kazimierza W. i Władysława Jagiełły przełożone na język polski przez Świętosława z Wojcieszyna r. 1449. Nakład Biblioteki Kórnickiej.
4) Bielowski, Monumenta Poloniae historica (Kronika Kadłubka).
5) R. Hube, Przywilej żydowski Bolesława, Biblioteka Warszawska r. 1080, marzec.
Hirsch Gratz, Historia Żydów, przełożył St. Szenhak, Warszawa 1929.
6) Kodeks Wielkopolski, t. I, nr 423.
Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, 417 (Synodyki).
7) Świętosław z Wojcieszyna, Statut Wiślicki (homeograficzne wydanie). Poznań 1877.
Z. A. Helcel: Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I.
(Statut Wiślicki Kazimierza W., Synodyki, Księgi Sądowe Krakowskie). Kraków 1857.
R. Hube: Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego. Warszawa 1881 r.
8) Dr I. Schipper, I. c., str. 141 i 65.
9) Frank-Dobrucki, znany żyd sekciarz, pseudowychrzta i przewódca sekty żydowskiej z XVIII wieku, uważał Polskę za dziedzictwo boskie narodu żydowskiego:
„Jest to kraj, który przyrzeczono Patriarchom. Gdyby mi dano wszystkie kraje, kosztownymi kamieniami napełnione, nie wyszedłbym z Polski, bo to jest sukcesja Boga i sukcesja ojców naszych” (Księga Słów Pańskich, frag. 1328).
Dalej co do metody postępowania:
„Zapewne, będę się starał iść z wielką mocą i siłą, lecz około tej mocy musimy krążyć ze słodkimi słowy i oszukaństwem, póki wszystko nie przejdzie do rąk naszych” (frag. 1876).
Cytowane podług Al. Kraushara, Frank i Frankiści polscy, t. I. str. 28. Kraków 1895 r.
10) Pomimo udowodnienia fałszerstwa Przywileju Wielkopolskiego (bez daty) przez historyków tej miary co R. Hube, St. Kutrzeba, E. Müller, Żydzi piszący po polsku L. Gumplowicz, M. Schorr, I. Schipper, F. Bloch obstają uporczywie przy ¡ego autentyczności.
O fałszerstwie wiedział już Zbigniew Oleśnicki (wystosował w tej sprawie list do Kazimierza Jagiellończyka) oraz Długosz.
Legenda o rzekomym żydofilstwie Kazimierza Wielkiego została rozwiana przez R. Hubego w Przywileju żydowskim Bolesława, oraz przez J. K. Kochanowskiego wKazimierzu Wielkim, Warszawa 1900 r.
11 ) Zygmunt I stale korzystał z pomocy pieniężnej i rad Abrahama Ezofowicza, syna Joska Rochejewicza, najbogatszego Zyda litewskiego, który dorobił się na handlu skórami, solą i wódką, oraz na dzierżawach podatków i myt. Wychrzczony jako Jan Józefowicz, uzyskał od króla szlachectwo (herb Leliwa); jeszcze w r. 1507 nie przestał gorliwie popierać dawniejszych swych współwierców. Otrzymał od króla cło i sól w Koronie i Smoleńsku, myto mińskie, mennicę litewską, komorę wileńską, brzeską, łucką, włodzimierską, a w końcu przywilej na dwór henrykowski i rozległe dobra w powiecie trockim, i został wreszcie podskarbim wielkim litewskim.
12) Dr I. Schipper I. c.
13) H. Nussbaum, Żydzi w Polsce.
14) A. Marylski, Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce.Warszawa r. 1912, str. 91 i nast.
15) A. Marylski, I. c., str 93.
16) M. Schorr, Organizacja żydów w Polsce od najdawniejszych czasów, aż do r. 1772. Kwartalnik Historyczny, r. XIII, zeszyt IV.
17) A Marylski, I. c.
T. Jeske-Choiński, Historja Żydów w Polsce. Warszawa r. 1919.
18) A. Marylski, I. c., str: 117.
19) L. Glattman, Szkice historyczne: Jak Żydzi zrywali sejmy , Kraków 1906.
20) T. Jeske-Choiński, I. c.
21) T. Jeske-Choiński, op. c., str. 146— 147.
32) A. Marylski, op. c., str. 133.
23) T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. I, (tablica statystyczna).
24) B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Królestwie Polskim, Warszawa 1911.
Dr St. Gruiński, Materjały do kwestyi żydowskiej w Galicji, Lwów 1910.
Dr J. Buzek, Historia polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków, Lwów 1900.
25) Jan Jeleński, twórca podstaw nowoczesnej samoobrony narodu polskiego wobec Żydów i jego samopomocy, był też wybitnym i typowym przedstawicielem tej samopomocy. To selfmademan. Urodzony w Łagiewnikach (w p. stopnickim), ukończył gimnazjum w Kielcach, a następnie jako urzędnik kolei terespolskiej rozpoczął swoją wielką planową akcję publicystyczną rzucającą nowe, nieoczekiwane światło na sprawę żydowską.
Umieścił znaczną ilość artykułów w „Wieku”, wydawał broszury, aż założywszy własne pismo „Rolę”, wysunął się na czoło działaczy społecznych i narodowych.
Główne jego prace, jeszcze z okresu poprzedzającego zało­żenie „Roli” są następujące: O samopomocy w kształceniu się, (Warszawa 1873), O skierowywaniu Żydów ku pracy w rolnictwie, Nasz świat finansowy (1874 r.), Niemcy, Żydzi i my (1876 r.), Dworacy Żydów(1878), Pomoc własna klas niezamożnych. Już same tytuły wskazują zdecydowanie na linie zapatrywań Jeleńskiego. Ten, jeden z prekursorów nowoczesnej Polski, powinien otrzymać swoją monografię.
26) Roman Dmowski napisał: Separatyzm żydów i jego źródła. Poza tym liczne artykuły w organach swego stronnictwa.
Przeprowadził organizację masowego bojkotu ekonomicznego Żydów bezpośrednio przed wojną wszechświatową i tą drogą powołał do planowego i systematycznego czynu cały naród.

*       *       *

Źródło: „Izrael – jego przeszłość i przyszłość„, autor: H. De Vries De Heekelingen, wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin.

 

 • Na zdjęciu scena ze spektaklu „Skrzypek na dachu” granego w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Fot. K. Strudziński, za: freeradom.pl / wybór zdjęcia wg.pco

POLISH CLUB ONLINE

Komentarzy 18 to “Ludomił Czerniewski: Przedmowa do „Izrael. Jego przeszłość i przyszłość””

 1. z blogów said

  05.02.2015
  Kiedy przyjdą podpalić dom, Kaczyński i Duda z zapałkami

  Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz Polskę…
  Oglądając ostatnie wydarzenia w Polsce przypomina mi się ciągle ten wiersz. Dlaczego?
  Patrząc na życiorys Jarosława Kaczyńskiego nie trudno dostrzec, że jest to człowiek stworzony do niszczenia. Większość spraw, które na jego drodze stanęły kończą się kompletnym zniszczeniem. Przykłady można by mnożyć. Dla tych co nie pamiętają tamtych czasów, razem z Gazetą Wyborczą jako niezależne czasopismo startował Tygodnik Solidarność. W pewnym okresie jego redaktorem naczelnym Lech Wałęsa, przy sprzeciwie redakcji, uczynił Jarosława Kaczyńskiego. Czy dziś ktoś pamięta o tym tygodniku, zna go jak Gazetę Wyborczą, a przecież jest nadal wydawany. Fiaskiem zakończyła się kolejna inicjatywa Kaczyńskiego, Budowa lotniska Cargo w Modlinie, na terenach lotniska wojskowego.

  By zobaczyć dalsze dzieło zniszczenia tego człowieka wystarczy popatrzeć na dzisiejszą prawicę. To za sprawą decyzji Kaczyńskiego zniknęła konkurencyjna dla PSL, partia chłopska „Samoobrona”. Również dziełem Kaczyńskiego jest zniszczenie LPR, konkurenta do serca Tadeusza Rydzyka, zarządzającego oddziałem międzynarodowego koncernu multimedialnego „zakon redemptorystów”* w Polsce.

  Decyzja Jarosława Kaczyńskiego, sprzedaży władzy za dotacje do partii doprowadziła do tego, że nie tylko utracił możliwość tworzenia jakiejkolwiek koalicji, czy któryś z przywódców partii będzie takim idiotą, by pójść drogą LPR, Samoobrony? Ale utracił również władzę na osiem lat. Jego droga polityczna to też spektakularne klęski gospodarcze jakimi można nazwać upadek zakładów Ursus, czy do spółki z PO upadek stoczni.

  Przyczynę tego faktu można doszukiwać się w samym charakterze Jarosława Kaczyńskiego. Nie potrafi dzielić się władzą. Jego model polityki to Jarosław Kaczyński prezydentem, Jarosław Kaczyński premierem i Jarosław Kaczyński wszystkimi ministrami w Polsce na raz. Pamiętamy rządy PIS, „jak mój brat będzie prezydentem to ja nie będę premierem – obiecywał” I rzeczywiście premierem został Marcinkiewicz, skromny nauczyciel, wydawało się, że będzie ślepym wykonawcą woli Jarosława, ale ten, gdy tylko obrósł w piórka, zapragnął jednak realizować swoje koncepcje. Przeczołgano go przykładnie i wysłano na zsyłkę do banku w Wielkiej Brytanii. Prawda wyszła na jaw, rządzić miał Lech Kaczyński, ślepy wykonawca woli Jarosława od dzieciństwa, bez konsultacji telefonicznej z bratem żadnej decyzji nie podejmował prezydentem i Jarosław Kaczyński jako premier. Dwóch bliźniaków jednojajowych na dwóch czołowych stanowiskach w Polsce, a w zasadzie tylko jeden z nich, Jarosław.

  Jaka jest przyczyna tych porażek wyborczych PIS? Czyżby głoszone przez PiS fałszerstwa wyborcze? Zwróćmy uwagę na paradoks, PiS partia, której członkowie mają znacznie wyższe wykształcenie niż członkowie PO a trafia do elektoratu o znanie niższym wykształceniu niż elektorat PO. Gdzie tkwi tajemnica tego paradoksu? Myślę, że w traktowaniu wyborcy. Przegrane Kaczyńskiego trzeba było uzasadnić, a uzasadniono to tym, że wyborcy PO są ślepymi słuchaczami TVN i innych podobnych mediów. Interpretację tę stworzono przez analogię, do wyborców PiS, będących ślepymi słuchaczami mediów międzynarodowego koncernu multimedialnego redemptoryści, gdzie Tadeusz Rydzyk, genialny specjalista od manipulowania tłumem, wodzi swych wpatrzonych w niego wiernych radiosłuchaczy jak na smyczy.

  Dlatego właśnie PiS przygotowuje swoje kapanie z myślą o idiotach. „Kiełbasa wyborcza” płynie z ust polityków PiS, ich zaprzeczenia prawdzie aż rażą w oczy. Sprzeczki o to, czy oziębić a może ocieplić wizerunek Kaczyńskiego, czy ma wygłosić list „do przyjaciół Rosjan”. A może wykrzyszczeć z trybuny o „zdradzonym o świcie”?

  Ostatnio „sondaże” w komentarzach, kto za PiS łapka w górę, kto przeciw łapka w dół. A te sondaże, które potrafi zmanipulować uczeń gimnazjum dla PR PiS mają być dowodem na to, że fałszowano wybory. Polacy, to najsprytniejsze w świecie łaziki, jak Marek Kondrad powiedział w CK Dezerterach, ich się gremialnie takim czymś nie da zmanipulować, Jesteśmy na to genetycznie odporni, nie jeden zaborca na te metody nas brał. Jeśli Kaczyński i PiS traktują nas za idiotów, to my ich również traktujemy za idiotów i PiS, i Kaczyńskiego. I tu tkwi źródło wszelkich porażek wyborczych PIS.

  Wręcz książkowy przykład takiego traktowania wyborców widzimy dziś. Kaczyński, Duda, Błaszczak latają po mediach krzycząc, to nie my podpalamy Polskę, to Polskę podpala rząd. Drogi PiS-ie litości, nie wszyscy Polacy są noszącymi kapciuszki za prezesem, nie wszyscy spijają słodycz jego płomiennych przemówień. Myślimy realnie, Duda na plecach górników chce dorwać się do polityki, spełni oczekiwania Kaczyńskiego, dostąpi zaszczytu „noszenia kapciuszków”.

  Powiedzmy sobie prawdę, po 8 latach przegranych wszystkich wyborów Jarosław uznał, że w wyborach w rozmowie na argumenty on nie wygra, nie raz dostawał tęgie cięgi spotkaniach telewizyjnych między przywódcami partii. Dlatego postawił na rozwiązanie siłowe, „ja muszę do koryta, bo to ostatnia moja szansa, a po mnie nawet zgliszcza, czyż to dla mnie nowina, popatrz co zrobiłem z prawicą w Polsce”… Stąd postawił na Dudę, a ten będzie podpalał strajki kolejnych silnych środowisk związkowych. Nauczyciele, rolnicy, kolejarze… stoją w kolejce.

  Dziś z Kaczyński z Dudą wspinają się po karkach „górniczych leminów”. Bo jak nazwać ludzi, dla których przy groźbie upadku ich zakładów pracy, utraty ich miejsc pracy za jedną z ważniejszych spraw uważają wypłatę barbórki i 14 pensji? Bo im się należy, jak psu kiełbasa. Nie, drogie „górnicze lemingi”, tak nie ma, zarobimy to dostaniemy, nie zarobiliśmy to Polacy nie dopłacą. Nie jesteście inwalidami, ułomnymi społecznie. barburka i czternasta pensja to nagrody z zysku, nie było zysku to się nie należą, koniec, kropka. Bądźcie chłopami, nie płaczliwymi babami, którym rząd (Polacy) nie dał.

  Czy ktoś wierzy, że te pieniądze coś poprawią? Podreperują budżet górnika na chwilę, a później? Później tak dalej brnąć się nie da. Za kilka miesięcy drogi górniku pomarzysz o pracy bez barbórki, bez czternastki, byle tylko była. I wtedy zrozumiesz kim był dla was Duda, kim był Kaczyński i sam przed lustrem, w chwili szczerości, o ile będzie ciebie na to stać powiesz sobie „o ja górniczy leming”.

  Dziś by zamydlić oczy, górnicy wyliczają ile to pieniędzy wpłacają do kasy państwa. A ja się pytam czyim bogactwem jest węgiel, górników, czy wszystkich Polaków? Czy z wydobycia naszych polskich surowców mineralnyh tylko górnicy powinni korzystać? Czy jest w Polsce zakład, który nie powinien płacić podatków? Czy zakład wydobywający nasze wspólne surowce nie powinien za to dołożyć się do wspólnej kasy? Może na rencistów, a może na inną wspólną sprawę?

  Co proponują górnicy? Zablokować import tańszego węgla? Czyli co? Zwykły Kowalski ma kupować droższy węgiel, by związkowcom żyło się tak jak żyli dawniej, jak pączkom w maśle, bez ograniczeń, bez wyrzeczeń, bez odpowiedzialności, bo przecież tam gdzie dobrze, to jesteśmy my, my związkowcy, ale gdy źle, to winny zarząd? Ostatecznie możemy zrobić zadymę, prawda? A zapytali Kowalskiego z wielkopolski, z mazur, z mazowsza, czy na pewno tego chce?

  Czymże były ostatnie rozróby pod siedzibą Jastrzębskiej spółki węglowej, protestem górników? Protestem, w którym zatroskani górnicy rzucali w dziennikarzy kulami śniegowymi ze śrubami w środku? To protest górników, od którego odcięły się związki zawodowe i ich negocjatorzy? Panie Duda, panie Kaczyński, czy wy choć trochę myślicie, wierzycie, że Polacy w to uwierzą? To wy jesteście tą bandą idiotów, nie my.

  To odgórnie sterowana rozróba polityczna. Czyli podpalanie Polski, byle do żłobu. A o co walczą „górnicze lemingi”? Oczywiście pierwszym postulatem jest zmiana osób na górnych stanowiskach, bo przecież to zawsze prezesi, szefowie są winni, czyż nie? Oczywiście, do tego są związki zawodowe powołane, by negocjować z zarządem, by walczyć o sprawy pracownicze. Ale pytanie, czy związków zawodowych, w kopalniach wcześniej nie było? Nie widzieli złych posunięć? Nie, my związki, na Duda jesteśmy nie winni jak właśnie powite dziecię. A jak nawet byliśmy to nic nie widzieliśmy, nic nie mogliśmy, teraz możemy, ale wtedy nie. Dlaczego? Może byliśmy zaślepieni mamoną, a teraz źródełko zaczyna wysychać? Zapytajmy się ile otrzymuje pan P. Duda za robienie zadymy, to z ramienia Solidarnej Polski, to z ramienia PiS, a przecież nie jest członkiem partii, jest podobnież związkowcem, walczącym do upadłości o sprawy pracowników.

  Oni nie widzieli co się dzieje? Teraz źródełko wysycha, zakład może paść, więc podnoszą głowy, sięgnijmy po pieniądze wszystkich Polaków, podatników. Zrobimy zadymę, rok wyborów, rząd będzie miękki, też chcą swoje stanowiska utrzymać, więc my jeszcze jakiś czas zachowamy status quo. Pogrążymy inne kopalnie, to nic, będziemy mieli ciepłe posadki.

  Tak pomyślmy, czy ktoś wierzy, że ten zastrzyk naszych pieniędzy, który mamy wstrzyknąć w górnictwo a dziś nikt nawet nie wie ile to będzie, cokolwiek zmieni? Że za rok, dwa dziś źle zarządzane kopalnie, podtrzymane tym zastrzykiem, dające związkowcom spokojne i dostatnie życie, odbiją się od dna? Jest gdzieś taki optymista? Nie mówię o „utrzymankach” czyli związkowcach. Mówię o tych, co mają na nich łożyć, czyli zgodnie z życzeniami „utrzymanek”, nas wszystkich, nas Polakach. Dlaczego upadająca kopalnia przejęta w ręce prywatne, po kilku latach uzyskała rentowność? Czy może właśnie dlatego, że nie ma już w niej rządzących, ale nie ponoszących żadnej odpowiedzialności związkowców? Panie Duda, odpowiesz?

  Dlatego ciągle mi do głowy przychodzi wiersz, którego jako dziecko w szkole się uczyłem na pamięć, wiersz patriotyczny, pisany w przeddzień II wojny światowej, prawda, przez komunistę, ale czy komunista czasem prawdy powiedzieć nie może? „Kiedy przyjdą podpalić dom, ten w którym mieszkasz Polskę…”, trzeba im dać po łapach, powiedzieć w oczy, jak Zagłoba Radziwiłowi, kłamcy, kłamcy, po trzykroć kłamcy.

  http://zawisza.neon24.pl/post/118746,kiedy-przyjda-podpalic-dom-kaczynski-i-duda-z-zapalkami

 2. W uzupełnieniu warto przypomnieć wystąpienie Szymona Pereza na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym namawiał abyśmy zrezygnowali z nauki historii.

 3. Mieczysław S.Kazimierzak said

  Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGI GRUPOWA (Kevin MacDonald KULTURA KRYTYKI),którą nie uwzględnia się w oficjalnej polskiej polityce historycznej.

 4. aga said

  ad.1
  Sowieciarze już tu przysz]li i podpalili nie tylko dom ale i duszę w ’45 i niestety nie odeszli razem z sowieckim rosyjskim wojskiem jak się okazuje a mącą i mieszają ile wlezie przez swoją agenturę…

  Sowieciarzom ani tym udającym chrześcijan ani innym ateistom nie dedykuję , bo i tak nie zrozumieją 😉

 5. aga said

  ad.3
  McDonald jadowicie nienawidzący Polaków to faktycznie ałtorytet dla ogłupionych przez sowieciarzy….

 6. aga said

  ad.4

  Chrystus sugeruje kilka rozwiązań względem słabych , złych , grzesznych ludzi.Na pierwszym miejscu pojawia się kwestia zgorszenia słabością grzesznych lub odwrotnie, gorszenie się tzw.”dobrych” postawą tych którzy zdają się być przesadnie „słabi”, „grzeszni”, „za często” upadający .
  Czym jest zgorszenie ?Rozum ludzki niewiele moze wychwycić z jego misterium.Swoją naturą wykracza poza jego mozliwości .Nieprawość, niegodziwość, jest tajemnicą.Nie pojmujemy jej do konca, w całosci.Owa „tajemnica” stawia opór i rozumowi i wyobrażni .Mozna zgorszyć się złem czynionym przez innych , oburzać się ich nieprawością, ich negatywnym skrzywieniem, ktore jest drapieżne i agresywne , które walczy z tym co chciałoby ją wypełnić czyli dobrem.To ostatnie nie dochodzi do głosu.A jesli kapłan zdecyduje się pojsc na szukanie grzesznych i złych , jesli jego stosunek do złych bedzie taki sam lub zblizony jak do „sprawiedliwych ” moze „gorszyć również dobrze myślących”Czy ci ostatni nie powiedzą , ze nie odróznia on wrogów Boga od Jego przyjaciół ? To jest poważny problem.
  Istnieje ponadto jeszcze inny rodzaj zgorszenia.Ma ono miejsce wówczas , gdy gorszymy się dobrem , które nie zostaje rozpoznane jako dobro, bo jest moze zbyt nowe, niespodziewane i stąd też sprzeciwiające się stereotypowym konwenansom.Idzie pod prąd wewnętrznej sztywnosci „dobrze myślących „przekonanych o swojej słusznosci , o moralnym autorytecie do osądzania drugich.Ten rodzaj zgorszenia wywoływała postawa Jezusa wsród Faryzeuszy.Gorszył ich tym co mówił , co robił , z kim przebywał z kim zasiadał do stołu.My wiemy ze korzeń zgorszenia nie tkwił w Jezusie ale w samych gorszących się.Nie byli oni w stanie ropoznać dobra i jego znaków.Nie chcieli poddać w wątpliwośc swoich dotychczasowych przekonań i zapatrywań.Jak w tej sytuacji zachowuje się Jezus ?Nie interesuje się tym, co powiedzą inni.Nie przypisuje większego znaczenia temu jak Go widzą i oceniają.Skupia się na człowieku i jego potrzebach .Dobro człowieka jest dla Niego najważniejsze.Nie gorszy się chorobą, nie przeraża się złem.Nie nteresuje się również tym, ze ktoś inny moze się gorszyć Jego postawą.To ważna uwaga również dla nas , nie tylko dla kapłanów.Jej znaczenie bowiem jest uniwersalne , wypływa z troski o autentyczne dobro człowieka i z szacunku dla jego godnosci.
  …(…) i pewnie myslicie teraz sobie , ze jestescie chrzescijaninami?Mogę przysiąc ze tak myslicie.Ze jesteście tego pewni .Kazdy z was chodzi dumnie , wypina pierś i ogłasza „jestem chrzescjaninem”Patrzcie na mnie wszyscy , podziwiajcie -oto idzie chrzescijanin, prawdziwy , ze nie ma prawdziwszego na świecie, nieskażona wiara, nietknięta pobożność.Oto jak myslicie czytając powyzszy tekst, z goła zakłądając ze akurat was on nie dotyczy.Dotyczy, innych, tych grzeszników, z którymi się NIGDY nie dentyfikujecie.
  Być jednak chrzescijaninem to znaczy słyszeć w sobie głos Pana , to przypominać sobie słowa, przypowieści z Ewangelii i znajdywać w sobie ich praktyczne zastosowanie.To stawać się jak Jezus ale nie w słowach, lecz w czynach.Konfrontować to Słowo z samym sobą i na kazdym kroku uzmysławiać sobie wlasne niedociągnięcia i starać się je korygować.
  Nie łatwo usłyszeć zatem głos Boga w sobie.Do tego trzeba wysiłku woli, systematycznej praktyki i pokory.Aby uslyszeć glos Boga trzeba wejść w siebie, zrezygnować z osądzania innych a skupić się na osądzaniu siebie, zapewniam jest wiele w kazdym z nas do zrobienia.
  Jesli podołamy temu zadaniu, powinnien nam przyświecać na koncu cel : Być jak Jezus.
  I to jest moi drodzy naturalna droga chrzescijanina, droga przez ból i walkę z samym sobą az do świętosci .

  „Znalazłem perłę ” Z.Józef Kijas OFMConv

 7. aga said

  Skoro już wiadomo co ks.Profesor o żydach sądzi, to może teraz o rosyjskich zbrodniarzach, tym bardziej,że mamy luty -miesiąc największych wywózek Polaków na Syberię i do Kazachstanu;;

 8. Bulba said

  Patrzac na ta trzode szatana.Odnosze wrazenie jakbym czytal lub widzial okultystow
  duchowych ktorzy hipnotyzuja dusze GOIA.

 9. aga said

  O rosnących wpływach rosyjskich, ZSL-ówie Kopaczowej i innych

 10. jasiek z toronto said

  Re: Artykul…
  Juz sa pierwsze sygnaly w walce z zydowskim lichwiarstwem.
  Kilka dni temu, Bank of Canada zostal prawnie odebrany z lap lichwiarza rotschilda.
  Bank of Canada bedzie funkcjonowal na potrzeby spoleczne: bez podatku I oprocentowania emitowanych banknotow I bitych monet…

  Ciekawi mnie, kiedy „narodowy” bank polsko-jezyczny zostanie odebrany z lap zyda j.p. morgana???

  ========================
  jasiek z toronto

 11. aga said

  ad.4

  „Wszyscy oligarchowie rosyjscy, wywodzący się rosyjskiej mafii mają podwójne obywalestwo : rosyjskie i izraelskie w związku z panującą w latach 90’tych tzw. aliją” –

  to jest jakby uzupelnienie do ks. prof. Chrostowskiego kto jest żydem;)

 12. Moraw said

  Aga z typowa zydowska hucpa nadaje dalej.
  Czy nie masz babo innego sposobu zarabiania czy moze oddelegowal cie tu kahal?

 13. aga said

  ad.11
  Byle nie bolszewicka hucpa i kremlowska…

  (Eks)kgbiści z Łodzi za pieniądze Psychopaty i Pedofila zamiast siedzieć w domu z rodziną rozwalali sprawę gazu łupkowego rok temu…

  http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/52271/dlaczego-nie-chcemy-milionow.html

 14. aga said

  Rosjanie kontra kgbiści

 15. Marek nocny said

  RE: z blogów said
  2015-02-06 at 02:51
  05.02.2015
  „Kiedy przyjdą podpalić dom, Kaczyński i Duda z zapałkami”

  SŁUCHAJ no „TOWARZYSZU” UBEKU!
  Wtedy gdy twoi tawariszczi sowieccy i z WSI podpalali nasz dom, to na pewno klaskałeś rękami i nogami, a gdy zaczyna się walić się wam grunt pod PO-d waszymi Platfusowskimi nóżkami to znów zaczynacie walić w swój wytłuczony już dawno bęben: wszyscy którzy by śmieli oderwać od koryta PO i inne współpracujące z nimi lewactwo, to są Żydami, niegodziwcami i …. cyklistami!

 16. Mieczysław S.Kazimierzak said

  Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA.Wpisany jest w nią proces od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który zmilitaryzował handel wojną i pokojem na Ukrainie.Opis tego handlu zamieścił polski badacz Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,a językiem matematyki potwierdził Song Hongbing w WOJNA O PIENIĄDZ.Chińczyk przedstawił od czasów wojen napoleońskich historię bankowości na przykładzie sagi rodu Mayer-Rothschild.
  Jest rzeczą znamienną,że okupanci przed agresją w roku 1939 nie ukrywali,że będą liczyc na brak lojalności wobec Polski mniejszości narodowych żydowskiej i ukraińskiej.Stąd ZBRODNIA PRZEMILCZENIA KATYŃ,a następnie RZEŹ WOŁYŃSKA.
  Dziś ŻYDOBANDERYZM odwołuje się do antypolskich,bandyckich korzeni, oficjalna polska polityka historycznego nad tym problemem przechodzi do porządku dziennego.Duża to zasługa STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO,które zostało zasilone dezerterami ze STRONNICTWA RUSKIEGO.Ciekawą hipotezę zaprezentował Bogusław Wolniewicz dotyczącą podziału wpływów w PZPR :
  -Wojciech Jaruzelski to prekursor STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ZYDOWSKIEGO
  -Stefan Olszowski natomiast STRONNICTWA RUSKIEGO.
  STRONNICTWO PRUSKIE ma swoje EURO i konsekwentnie wpływa na powiększenie wpływów na drodze ekonomicznej.Dla tych celów potrafi wykorzystać kolejną ekonomiczna utopię po odbiciu sie od ściany komunizmu do ściany globalizmu.W swobodnym przepływie śroków finansowych coraz bardziej okazuje się,że KAPITAŁ ma swoją NARODOWOŚĆ.Z.

 17. Mieczysław S.Kazimierzak said

  @Aga
  Aga wydajaca się być gorliwą zwolenniczką JUDEOCHRZĘŚCIJAŃSTWA wystawia fałszywe świadectwo o Kevinie MacDonaldzie.W czym przejawia się jego wrogość do Polaków?!
  U Agi antyrosyjskość ma związek z ŻYDOBANDERYZMEM.Tym bardziej powinna przeczytać ksiązkę H.De Vriese De Heekelingena aby przekonąc się do wartości wynikającyc z opisu CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ,którą autor Feliks Koneczny nazwał CYWILIZACJA PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.

 18. Roseanne said

  Julian Kornhauser: Wiersze dla Agatki

  „A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,
  żeby pana swego, Seweryna Kahane,
  zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
  […]
  Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew.”

  Ten wrażliwy poeta to teść Andrzeja Dudy

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: