Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Sędzia Iwona Konopka, oto jej dokonania! Ostatnio skazała kandydata na prezydenta, p. Grzegorza Brauna.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-03-30

Teraz wypuściła podpalacza, a kiedyś zbulwersowała Polaków…

Sę­dzia Iwona Ko­nop­ka nie tylko wy­pu­ści­ła z aresz­tu 23-lat­ka po­dej­rza­ne­go o pod­pa­le­nia sa­mo­cho­dów w War­sza­wie, ale na do­miar złego… po­da­ła mu na­zwi­sko świad­ka, który go wska­zał! To nie je­dy­ne „osią­gnię­cie” tej sędzi. To wła­śnie ona ska­za­ła de­mon­stran­ta ska­to­wa­ne­go 11 li­sto­pa­da 2011 roku przez po­li­cjan­ta. De­mon­strant usły­szał wyrok trzech mie­się­cy wię­zie­nia bez za­wie­sze­nia!


Foto Pawel Cie­cier­ski

ZOBACZ ZDJĘCIA

Sę­dzia Iwona Ko­nop­ka nie tylko zwol­ni­ła z aresz­tu 23-let­nie­go Jacka T., syna zna­ne­go ad­wo­ka­ta i męż­czy­znę po­dej­rza­ne­go o pod­pa­le­nie 10 sa­mo­cho­dów w cen­trum War­sza­wy, ale także ujaw­ni­ła mu na­zwi­sko świad­ka, który go roz­po­znał – po­da­ła sta­cja RMF FM. Świad­kiem tym jest ko­bie­ta. W tej chwi­li nie ma ona ochro­ny po­li­cji.

Po­dej­rza­ny miał­by prawo do po­zna­nia na­zwi­ska świad­ka, gdyby zna­la­zło się ono we wnio­sku o areszt. Jed­nak we wnio­sku go nie było. Mimo to, sę­dzia ujaw­ni­ła na­zwi­sko ko­bie­ty Jac­ko­wi T. – po­da­ją RMF FM i gazeta.​pl. Dla­cze­go to zro­bi­ła? Nie wia­do­mo.

Jacek T. jest po­dej­rza­ny o podpalenie w ostat­nią so­bo­tę 10 aut w cen­trum War­sza­wy. Co ważne, jest także po­dej­rza­ny w innej spra­wie do­ty­czą­cej pod­pa­leń aut w sto­li­cy. Cho­dzi o 9 aut spa­lo­nych w kwiet­niu 2011 roku. W tym po­stę­po­wa­niu rów­nież zo­stał zwol­nio­ny z aresz­tu, ale za kau­cją – 60 tys. zło­tych.

W innej spra­wie po­li­cja po­dej­rze­wa­ła Jacka T. o  pod­pa­le­nie 5 aut w lipcu 2011 roku, ale wtedy śled­czy nie ze­bra­li wy­star­cza­ją­co moc­nych do­wo­dów prze­ciw niemu – pisze gazeta.​pl.

Ad­wo­ka­tem Jacka T. jest jego oj­ciec, znany war­szaw­ski me­ce­nas, Mi­chał T. O Mi­cha­le T. zro­bi­ło się gło­śno, gdy zo­stał za­trzy­ma­ny przez CBA w spra­wie po­dej­rze­nia ko­rup­cji przy pry­wa­ty­za­cji war­szaw­skie­go Sto­enu (firmy zaj­mu­ją­cej się do­star­cza­niem cie­pła do miesz­kań).

To nie pierw­sze za­ska­ku­ją­ce za­cho­wa­nie sędzi Iwony Ko­nop­ki. To wła­śnie ona ska­za­ła męż­czy­znę po­bi­te­go 11 li­sto­pa­da 2011 roku przez po­li­cjan­ta. Po­bi­ty usły­szał wyrok – trzy mie­sią­ce wię­zie­nia!

Oto to po­bi­cie:

W uza­sad­nie­niu wy­ro­ku ska­zu­ją­ce­go po­bi­te­go męż­czy­znę sę­dzia Iwona Ko­nop­ka na­pi­sa­ła:

Wtedy do Da­nie­la K. pod­szedł funk­cjo­na­riusz An­drzej Cz., który chciał do­ko­nać jego za­trzy­ma­nia. Pod­czas tej czyn­no­ści Da­niel K. za­czął się szar­pać z funk­cjo­na­riu­szem, był agre­syw­ny, nie sto­so­wał się do wy­da­wa­nych po­le­ceń, gdyż chciał zbiec. Wobec Da­nie­la K. funk­cjo­na­riusz po­li­cji An­drzej Cz. za­sto­so­wał środ­ki przy­mu­su bez­po­śred­nie­go. Nadto Sąd zwró­cił uwagę, iż wska­za­ny świa­dek po­da­wał, że za­cho­wa­nie oskar­żo­ne­go Da­nie­la K. było agre­syw­ne, pod­czas gdy sam oskar­żo­ny (cho­dzi o Da­nie­la K. – red.) w swo­ich wy­ja­śnie­niach stwier­dził, że jego za­cho­wa­nie po­le­ga­ło na ode­pchnię­ciu ręki funk­cjo­na­riu­sza. Sąd tym samym dał wiarę ze­zna­niom po­krzyw­dzo­ne­go (cho­dzi o po­li­cjan­ta – red.), który rze­tel­nie przed­sta­wił prze­bieg zda­rze­nia i zda­niem Sądu nie miał in­te­re­su w tym, aby wy­ol­brzy­miać za­cho­wa­nie oskar­żo­ne­go Da­nie­la K. Zwró­cić, bo­wiem na­le­ży uwagę, że An­drzej Cz. wy­ko­ny­wał w cza­sie za­trzy­ma­nia oskar­żo­ne­go obo­wiąz­ki służ­bo­we, pod­czas gdy sam oskar­żo­ny po­dej­mo­wał wszel­kie dzia­ła­nia do tego, aby nie zo­stać za­trzy­ma­nym.

>>>Pi­ro­man-syn ad­wo­ka­ta. Co jesz­cze musi …

Spo­tka­nie z sę­dzią Iwoną Ko­nop­ką opi­su­je też prof. Bo­gu­sław Wol­nie­wicz. Wol­nie­wicz zo­stał okra­dzio­ny w po­cią­gu. Po­li­cja za­trzy­ma­ła obu spraw­ców kra­dzie­ży. Wol­nie­wi­cza we­zwa­no na roz­pra­wę w cha­rak­te­rze świad­ka i po­krzyw­dzo­ne­go. Jeden ze spraw­ców na samym po­cząt­ku oznaj­mił, że cier­pi na cho­ro­bę al­ko­ho­lo­wą. Sę­dzia ogło­si­ła więc prze­rwa­nie roz­pra­wy. Wtedy Wol­nie­wicz chciał za­brać głos i po­wie­dzieć, że wnosi o umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia. Sę­dzia miała po­wie­dzieć, że „świa­dek nie ma prawa głosu!”. Wol­nie­wicz po­wie­dział więc, że nie chce brać udzia­łu w dal­szej czę­ści pro­ce­su. Na ko­lej­ne roz­pra­wy, a było ich ok. 20, nie przy­jeż­dzał. Za każdą nie­obec­ność do­sta­wał kary fi­nan­so­we i w sumie… rze­czy­wi­ście zo­stał po­krzyw­dzo­ny w tej spra­wie. Po jej za­koń­cze­niu do jego drzwi za­pu­kał ko­mor­nik. Pro­fe­sor miał ok. 6 tys. zł grzyw­ny do za­pła­ce­nia – na­ło­żo­nej na niego przez sę­dzię za nie­obec­no­ści na spra­wie. Ko­mor­nik po­trą­cał mu te pie­nią­dze z eme­ry­tu­ry.

teka, RMF FM, NEkran TV
Reklamy

Komentarzy 40 to “Sędzia Iwona Konopka, oto jej dokonania! Ostatnio skazała kandydata na prezydenta, p. Grzegorza Brauna.”

 1. gośc said

  Lista nieetycznych sędziów

  Poniższa lista sędziów sprzeniewierzających się etyce zawodu, została
  utworzona na wypadek sytuacji analogicznej do współczesnych Węgier, gdy
  prawica po przejęciu władzy przez premiera Orbana, rozpoczęła marsz ku
  niepodległości z gotowymi materiałami do rozliczeniu zbrodniczego
  systemu epoki komunizmu.

  Będę zobowiązany uzupełnić listę po otrzymaniu informacji o kolejnych
  patologiach w orzecznictwie sądowym, dlatego proszę o informacje z
  podaniem nazwisk sędziów i treści powództwa.

  LISTA SĘDZIÓW i PROKURATORÓW- SPRZENIEWIERZENIA ETYCE ZAWODU

  poz.14. Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie – Iwona Konopka

  https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.polish/6QFlvsTkj2A

 2. bronek said

  Tak jak tu w Ameryce.

 3. jasiek z toronto said

  Re: 2 Bronek…
  „Stany zjednoczonego zydostwa w ameryce polnocnej?”

  http://investmentwatchblog.com/the-fed-against-the-world-means-serious-market-and-economic-volatility/

  Polecam rowniez: „zmierzch amerykanskiego imperium…zarzadzanego przez zydo-lichwiarska bolszewie”…, ktora przygotowala plastikowe trumny, obozy koncentracyjne, obozy pracy i wszelkiego rodzaju „gulagi”…dla nie-politycznie poprawnych „terrorystow”…

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/przygotowania_do_stanu,p966262984

  ==============================
  jasiek z toronto

 4. jasiek z toronto said

  Re: Artykul…
  Czyzby zabraklo butelek i latwopalnego paliwa?… A moze zapalki sa reglamentowane w kioskach???…

  Ile razy mozna powtarzac w kolko??? – Jesli rzadza nami Polakami zwykli bandyci i konstytucyjni kryminalisci, to nalezy z takimi postepowac dokladnie tak samo jak „oni” postepuja” (i postepowali) z nami: … w ogien i do „piachu”….
  (Jestem przekonany, ze Bog wyda lagodny wymiar kary…)…
  ===========================
  jasiek z toronto

 5. rojecki said

  jak możliwe , że osoba tego autoramentu może orzekać w imieniu Rzeczpospolitej ??
  chyba , że jest to sędzia do specjalnych , politycznych poruczeń…

 6. Sikawkowy Stach said

  Jaśko, podaj numer telefonu do Kosiura Edwarda. Trzeba by było poprosić, by wysłał Tobie palancie kilka centów na zapałki.

 7. wezwania do wojska to propaganda mediów, okłamują nas specjalnie by przestraszyć putina tutaj przeczytacie więcej na ten temat: http://ulubione.blutu.pl/

 8. agent KGB said

  re/1
  Parę centów na zapałki mógłby Jaśkowi podpalaczowi podesłać także Krzysztof Cierpisz.

 9. agent KGB said

  Może sę­dzia Iwona Ko­nop­ka to bliska krewna rabina Friedmana?
  bp Ryś kontra rabin Friedman – MOCNE!
  http://www.gloria.tv/media/cVhHDBYWA1B

 10. z youtube said

  Konferencja „Jezus i Naród Żydowski” bp Grzegorz Ryś 26.01.2015 – Kraków K2

 11. frate said

  czerwona szmato nigdy ci tego nie zaPOmnimy. w wolnej Polsce skończysz pod murem!!!

 12. Moher49 said

  Ta pani ma wypaczone poczucie sprawiedliwości. Sędzia w Polsce jest poza jakąkolwiek kontrolą, car i bożek w jednej osobie. Wstyd, tacy ludzie nie mają żadnych skrupułów, etyki zero. Szkoła NKWD w dalszym ciągu egzystuje.

 13. Janusz1945 said

  Powinniśmy do ostatniej kropli krwi i potu podjąć działania, żeby prezydentem RP został Grzegorz Braun. On dałby im popalić! Przestańmy promować tutaj pozostałych, nic nie znaczących, rwących się do koryta kandydatów.

 14. Alina said

  Mała korekta: „Stoen” dostarcza energię elektryczną, nie cieplną. Ciepłem w Warszawie zajmuje się teraz „Dalkia”, której został sprzedany „SPEC” (nie wierzę, że bezaferalnie).

 15. @+@=@@ said

  Sędzina Konopka durniejsza od pszenicznego snopka

 16. BOLEK said

  to nie sedzia to kundel merdajacy ogonem

 17. j said

  Obawiam sie niestety, ze sedzina Iwona Konopka to ani snopek konopii ani kundel merdajacy ogonem tylko dzielna nastepczyni Heleny Wolinskiej. Zobaczycie, ze beda jeszcze robic filmy o dzielnej pani sedzi Konopce a filmy te beda zdobywac Oskary 🙂

 18. Bronisław said

  Re: 15.

  Snop pszenicy to należy z szacunkiem ucałować, a nie dokonywać takich niemądrych przyrównań!!! Wpis ten powinien być natychmiast usunięty!!!

  Godnych Forumowiczów tego portalu gorąco pozdrawiam!

 19. basia said

  ad.17/.Z ust mi wyjęte słowa.To są pachołkówy stalinowskie a^la wolińska.

 20. tiro said

  Do RUCHU KONTROLI WYBORÓW. Potrzeba mężów zaufania, koordynatorów i członków komisji wyborczych. To jest ten moment TERAZ kiedy możesz coś zmienić! Angażując się osobiście lub angażując swoich bliskich! Skończyły się wymówki że i tak nic nie możemy zrobić! Chcesz zmian! Działaj!
  http://www.ruchkontroliwyborów.pl http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl http://www.facebook.com/rkw2015

  Nie bądź bierny! Dołącz do inicjatywy tworzenia nowego systemu rządów w Polsce. Wejdź na stronę http://www.1polska.pl zapoznaj się z ideą i celami, zaproponuj postulaty zmian, zaproponuj patriotycznych kandydatów spoza obecnego systemu partyjnego. INICJATYWA BARDZO POWAŻNA! TO NIE ZABAWA!

 21. zobaczcie jak media nas okłamują, przeczytajcie również o nieistniejących wezwaniach do wojska wszystko to znajdziecie na: http://ulubione.blutu.pl/

 22. Analityk said

  Popatrzcie jak śedizowie-bandyci skazuja prawych ludzi za ściganie przestępców i zdrajców okradających Naród Polski.
  http://niezalezna.pl/65600-oto-sprawiedliwosc-wedlug-iii-rp-kaminski-skazany-sawicka-uniewinniona

 23. Analityk said

  Popatrzcie jak sędziowie-bandyci skazują prawych ludzi za ściganie przestępców i zdrajców okradających Naród Polski.
  http://niezalezna.pl/65600-oto-sprawiedliwosc-wedlug-iii-rp-kaminski-skazany-sawicka-uniewinniona

 24. Analityk said

  PS.
  Potrzebne są nazwiska tych sędziów aby w przyszłości ponieśli najsurowszą karę.

 25. pugnus said

  Zaczyna sie na ostro,bo juz na PIsiackich portalach wyja z oburzenia za wyrok na Kaminskim,bylym szefem CBA.A juz zapomnieli jak pisiacki minister bezpieki przesladowal Red& Watch za publikowanie w Sieci danych osobowych najwiekszych lewakow!Nawet udalo im sie zaprzc do tego FBI ,ktore zwijalo serwery R&W w odleglej Arizonie. Oczywiscie adminow w Polsce wyaresztowano.

 26. Moher49 said

  Ad 23, nazwiska są na portalu „Afery Prawa”, który jest od czasu do czasu niszczony, ale się odradza.

 27. z youtube said

  Sędzia Iwona Konopka gorsza od Roundupu

  Czy pracownik Monsanto napije się „bezpiecznego” Roundupu na antenie TV?

 28. BicWnich said

  Te goscia skatowalbym na smierc.Ludziom poleca Rounduap a sam nie chce sprubowac

 29. Ali Baba said

  ad 27 Warto było posłuchać…wystarczy popatrzeć na ryj tego urzędasa-łapówkarza..i wszystko jasne..!!

 30. Jedyna ROZMOWA ze Zbigniewem Stonogą. Bez cięć. Bez cenzury. said

 31. Antek said

  Mistrzowskie zagranie Kwaśniewskiego: dał absolutną władzę głupim i posłusznym sędziom.

 32. @+@=@@ said

  # 17 i 18

  Owszem, autorzy tych wpisów mają 100% rację…

  dla # 17
  „J” spuentował sprawę arcymistrzowsko porównując tę sędzinę-konopielkę do następczyni starej eSBeczki Heleny Wolińskiej

  dla # 18 (czyli dla Bronisława), który skontrował moja wypowiedź mówiąc:
  „Snop pszenicy to należy z szacunkiem ucałować, a nie dokonywać takich niemądrych przyrównań!!! Wpis ten powinien być natychmiast usunięty!!!” (ja sam bym ten wpis usunął, ale nie mam do tego uprawnień)

  – Ja nie pisałem, że snopek pszeniczny jest durny… Ja tylko pisałem, że Sędzina Konopka durniejsza od pszenicznego snopka…
  Nie napisałem tam, ale jednak chciałbym dopisać tu jeszcze, że
  – Sędzina Konopka powinna dostać w swój tyłek ogromiastego kopka, bo to co zrobiła, to eSBecka szopka, i koniec, i kropka.

 33. Irek said

  Takich przedstawicieli wymiaru „niesprawiedliwości ” jest setki . Mafia z ubeckimi korzeniami. Chronią tylko swoich Lub tych którzy zapłacą . Znam prokutatora który umorzył sprawe pobicia dziecka Przez dorosłego . Uzasadniając to słowami… ” ten czyn nie nosi znamion czynu zabronionego” W ocenie tego prokutatora można bez konsekwencji złamać nie dziecku.

 34. m.t. said

  Stopniu dostarcza ciepło?
  Brawo dla Pana Redaktora!

 35. Spolka ZOO : Prosze wstac Wysoki Sad idzie w Boleslawcu,
  SSR Maria Mariowska , SSR Paweł Wyrzykowski , SSR Daniel Strzelecki .
  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.1
  Film nr. 1/4 Daniel Strzelecki

  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.2
  Film nr.2/4

  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.3
  Film nr.3 /4

  Biegly nie musi ogladac domow porownywalnych ? Nr.4
  Film nr.4/4

  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.

  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/

 36. Konieczny said

  A gdzie byliście w 80 i pózniej

 37. Arcydzieło współczesnej „poezji” sądowniczej.
  „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”
  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława …

 38. Sądy opanowała mafia . „Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości”, „Bezmiar bezprawia”. „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  List Bogusława albo bezradność . Wzrastająca lawinowo w miarę zmniejszania czasu dzielącego nas od 25 października prorządowa medialna wrzawa nie jest już w stanie zagłuszyć fali narastającej frustracji, jaka ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa, bezskutecznie próbującego od lat osiągnąć to, co zapisane jest w Konstytucji:
  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).
  http://barwybezprawia.pl/2015/10/14/5348/

 39. Zeznania autora bajkowego operatu szacunkowego, biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego

 40. Sygnatura akt. II K 680/13 Bronislawa Bledniak i mgr . adwokat Anny Alianowicz !
  3 wrzesnia 2014 roku zeznalem przed Sadem Rejonowym w Boleslawcu. Bronislawa Bledniak zam. 59-700 Dabrowa Boleslawiecka w obecnosci mgr. adw. Anny Aljanowicz
  „ KANCELARIA ADWOKACKA. ANNA ALJANOWICZ ”
  Ul . Zgorzelecka 46 59-700 Bolesławiec skladala propozycje,
  „ Korupcyjna Bieglej sadowej Ofman Lilia ” .
  zanizenia wycena nieruchomości wartosci domu
  59-700 Trzebien Ul. Kolejowa 7.
  W pierwsyzm przypadku sie nie udalo Bronislawie Bledniak.
  W drugim z jerzym karpinskim jak widac ?
  Artykol Gazeta Regionalna 11.03.2015 rok.
  Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP.
  To może przydarzyć się każdemu…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: