Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-04-09

Poznaliśmy zawartość kopii tajnych dokumentów z posiedzeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zwykle, zwykli ludzie zostaną bronić kraju i stawiać barykady, a władza będzie już wtedy w drodze do miejsce ewakuacji.

Dokumenty z posiedzeń BBN, które odbyły się w dniach 7-11 marca mają prawie 860 stron. Dokument zatytułowny jest „Eagle Guardian – Lift 11”, opatrzono go podpisem i pieczęciami szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja (krytpotnim „Szogun”). Dowiedzieć się z niego można, jak wyglądać będzie ewakuacja urzędów centralnych na wypadek wojny z Rosją.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.18.46

Zgodnie z dokumentem, który był przedmiotem ożywionych dyskusji na posiedzeniach, planowana jest ewakuacja czternastu ministerstw.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.17.05

Stworzono imienne listy funkcjonariuszy państwowych, którzy podlegać będą ewakuacji – wraz z najbliższymi członkami rodzin. W zależności od ministerstwa listy te zawierają od 98 osób (Ministerstwo Kultury) do 168 (Ministerstwo Gospodarki). Na liście nie ma Ministerstwa Sportu (jak utrzymują nasi informatorzy, uznano je za mniej istotne) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (którego rangę uznano również za nieważną, dlatego że w przypadku okupacji Polski przez Rosję obecność jego urzędników będzie bardziej pożądana w kraju).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej uzyskało specjalny status ewakuacyjny.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.19.33

Uznano, że jest ono integralną i najważniejszą częścią systemu obronnego w przypadku wojny. Założono całkowitą ewakuację wszystkich jego pracowników na zasadach opracowanych dla Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.17.23

Przywilej całkowitej ewakuacji przypadnie też funkcjonariuszom BOR, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP oraz oczywiście Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta RP.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.20.12

Zgodnie z posiadanym przez nas wykazem ewakuowane ma zostać w całości kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku okupacji oficerowie tych służb w sposób oczywisty skazani by być mogli na eksterminację.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.21.18

Poczynając od stopnia dyrektora departamentu, ewakuowani zostaną urzędnicy Narodowego Banku Polskiego, Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Ruchu Lotniczego, Agencji Rezerw Materiałowych (wraz z personelem pomocniczym) oraz, co jest mniej zrozumiałe, Państwowego Instytutu Geologicznego. Dziwi to, gdyż np. nie przewiduje się ewakuacji zrzeszającej elitę intelektualną kraju – Polskiej Akademii Nauk.

 

W sumie stworzone listy zawierają 3843 nazwiska. Nie znamy wszystkich personaliów. Uzyskaliśmy wgląd jedynie w wykazy zbiorcze.

Zgodnie z założeniami każdy ewakuowany funkcjonariusz i urzędnik otrzyma

specjalną ankietę, w którą wpisać powinien nazwiska najwyżej czterech osób, które wraz z nim nabędą prawo do ewakuacji.

 

W celu prawidłowego przebiegu ewakuacji każdy przeznaczony do wyjazdu otrzyma specjalny pakiet instrukcji w szarej zaplombowanej kopercie.

 

Drukiem instrukcji i koncesjonowaniem zajmuje się już Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w zakładzie przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie.

 

Pakiet zawiera:

Paszport dyplomatyczny – nadający posiadaczowi międzynarodowy immunitet.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.22.50

Specjalną przepustkę w formie plastikowego identyfikatora z kodem kreskowym do zawieszenia na szyi. W kolorze niebieskim dla przeznaczonych do ewakuacji drogą lotniczą. w kolorze czerwonym dla uprawnionych do ewakuacji pociągami. Identyfikator zawiera również takie dane, jak grupa krwi oraz priorytet posiadacza. Posiadaczom przypisano alfanumeryczne kody typu A-032; B-032; C-032. Kod z prefiksem „A”, oznacza osobę o najwyższym poziomie kompetencji przeznaczoną do ewakuacji w pierwszym rzucie (cała Kancelaria Premiera i Kancelaria Prezydenta RP). Oznaczenie cyfrowe przyporządkowano bazie danych, na podstawie, której zidentyfikować można, do ja-kiego resortu ewakuowany przynależy.

Dokładny plan ewakuacji z mapą wskazującą miejsca alokacji oraz godzinę od momentu jej ogłoszenia.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.25.07Adres, pod który trzeba się dostać w miejscu docelowym.

Kwotę 950 euro w nieużywanych banknotach o nominałach 50 euro.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.27.08

Nową kartę SIM z nowym numerem telefonu, którego cyfry uszeregowano według stosownego klucza. Operatorem jest niemiecka firma T-mobile.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.06.40

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.08.42

Instrukcje dotyczące sposobu skompletowania bagażu (nie więcej niż 37 kg, nie

więcej niż dwie sztuki plus bagaż podręczny tzn. torebka, aktówka, laptop).

 

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.11.16

Instrukcje dotyczącą ilości zabieranej żywności i leków osobistych.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.11.52

Krótką ulotkę na temat zwyczajów, ważnych instytucji oraz polskich

przedstawicielstw w kraju docelowym.

 

Plan Kompleksowej Ewakuacji

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.25.07

zakłada, że rząd, Sztab Generalny i pozostałe instytucje wojskowe przemieszczone zostaną samolotami 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z terminalu Lotniska Wojskowego Okęcie.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.13.44

W przypadku reprezentantów ministerstw i ich rodzin, na dyrektorze departamentu skończywszy, zorganizowane będą wyloty z cywilnego portu lotniczego Okęcie im F. Chopina, głównie samolotami PLL LOT, które w razie konfliktu zostaną zmilitaryzowane.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.27.57

W przypadku personelu pomocniczego zakłada się dwie drogi. Samolotami transportowymi Transall C160 niemieckiej jednostki Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) stacjonującej w Hohn oraz Herculesami C-130E 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza. Niemcy mają podstawić 11 transalli mogących pomieścić 93 pasażerów, Polacy wszystkie 5 herculesów mogących wziąć na pokład 92 osoby każdy.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.29.09

Pozostali uciekną za pomocą dwunastu specjalnych pociągów odjeżdżających z dworca Warszawa Centralna.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 16.44.11

Wyciągnięto też wnioski z tragedii smoleńskiej. Stworzono stosowny parytet, według którego w danym środku transportu może się znaleźć najwyżej 35 procent obsady danego resortu lub instytucji. Na przepustkach nadrukowane zostały dokładne numery miejscówek, które zająć mają ewakuowani. Z wyjątkiem tych z grupy „C”, przeznaczonych do ewakuacji samolotami transportowymi i pociągami.

Według założeń posiadacze przepustek typu „A” powinni być ewakuowani do 16 godzin od ogłoszenia godziny „H”, czyli czasu ewakuacji. Posiadacze przepustek „B” – w czasie H+32, przepustek typu „C” – H+48.

 

Plan Kompleksowej Ewakuacji przewiduje 3 miejsca docelowe alokacji uchodźców. W przypadku generalicji, pałacu prezydenckiego i resortu obrony adresem są koszary 12 km od Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO). Jest ono zlokalizowane 5 km na północ od belgijskiej miejscowości Mons, a ok. 70 km na południe od Brukseli. Pozostali udadzą się do holenderskich Brunssum, Maastricht, Heerlen i Aachen.

 

Jasne, że w przypadku wybuchu konfliktu przy obecnej mobilności armii (raczej nie należy liczyć, że Putin rękami ambasadora Siergieja Andriejewa dostarczy prezydentowi Komorowskiemu akt wypowiedzenia wojny)

NATO nie zdąży zareagować w ciągu pierwszych kilku godzin.

 

Wielonarodowe dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego z kwaterą w Mons ma dość skomplikowaną procedurę decyzyjną, w przeciwieństwie do armii Federacji Rosyjskiej. Jej szef sztabu generalnego Nikołaj Makarow ma szerokie plenipotencje. Do rozpoczęcia wojny wystarczy mu jedno „da” naczelnego wodza, którym w czasie wojny staje się prezydent. 20 godzin jest to wystarczający czas, aby supernowoczesne czołgi T-90 na jednym baku paliwa dotarły na warszawską Pragę, nawet jeżeli napotkają jakiś opór.

 

Pierwsze 48 godzin będzie krytyczne dla losów spodziewanej wojny. O ile ustanowienie naprędce obrony będzie trudne, o tyle zapewnienie państwowości polskiej możliwość dalszego trwania wydaje się logiczne.

 

Jak wynika jednak z planu ewakuacji, polskim politykom nie chodzi jednak o ochronę podstaw polskiej państwowości, ale głównie o ratowanie dup własnych, rodzin i przyjaciół, bez zważania na sytuację w zaatakowanym kraju.

 

Za czasów II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski twierdził, że jego zadaniem jest nie dopuścić do wojny z Rosją i Niemcami. Jeżeliby do tego doszło, za punkt honoru uważał zginąć na placu Saskim w Warszawie.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.15.42

 

Wobec tego nie opracowywano planów ewakuacyjnych. Dopiero doraźnie, w 1939 r., licząc się z klęską w wojnie z Niemcami, podjęto rozmowy z Rumunią, która ze względu na naciski nie dotrzymała zobowiązań i internowała przedstawicieli naszego kraju.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.16.20

Za czasów PRL, w 1967 r. odbyły się wielkie ćwiczenia wojskowe na wypadek wojny nuklearnej. Ćwiczył również rząd, w tym I sekretarz Władysław Gomułka. Pierwszym etapem ewakuacji miała być Góra Kalwaria, a następnie ośrodki rozlokowane na Mazurach.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.17.23

Generał Bolesław Chocha, ówczesny Szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, wspominał w swoich pamiętnikach: „Nie mogliśmy myśleć, że ze względu na Matkę Boską Częstochowską oni Polskę całkowicie oszczędzą. Ale z drugiej strony też nie powinniśmy byli myśleć, że jesteśmy tak ważni, że główne uderzenie na nas trafi – zaatakowane byłyby głównie zachodnie i centralne regiony Związku Radzieckiego. To, co nam się mogło dostać, całkowicie by jednak wystarczyło”.

 

Ówczesna doktryna wojskowa, w przeciwieństwie do obecnej, nie zakładała możliwości porażki. Ewakuację przewidywano nie z tego powodu, że Zachód zajmie Polskę, ale że trzeba będzie atakować i w związku z tym rozlokować władze poza krajem.

 

W III RP takie pojęcia jak honor czy atak zgoła nikogo z naszych elit nie obchodzą. Ważne, aby siódmy kuzyn po kądzieli dotarł po trupach w okolice Brukseli.

Zrzut ekranu 2015-04-1 o 17.19.29

 

 

Za: http://pressmix.eu/2015/04/01/pilne-znamy-plan-ewakuacji-rzadu-rp-na-wypadek-wojny-z-rosja/

Komentarzy 19 do “Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!”

 1. marian44 said

  SSkurwysyny!

 2. jasiek z toronto said

  Re: Artykul…
  Czyzby Rosja ulitowala sie nad nami Polakami I oddala nam nasza Ojczyzne, kiedy te parchate badziewie bedzie odlatywac do…”cieplych krajow????”…
  ===================
  jasiek z Toronto

 3. Antek said

  To będzie ewakuacja do Kołymy.

 4. Newman said

  Szanowni Panstwo,

  moze warto czytac artykuly zrodlowe do konca i przekonac sie, ze pierwotnie te „rewelacje” zostaly opublikowanie w tzw. czasopismie „NIE”? Zenada i dyskwalifikacja.

  A teraz sa one prawdopodobnie rozpowszechniane, aby nas, Polakow, dzielic. Kazdy przeciez bedzie mial odrebna opinie…

  Z Panem Bogiem,

  RChK, Nowy Jork

 5. jasiek z toronto said

  Re: Artykul…

  Wszyscy sa przygotowani do wojny…za wyjatkiem amerykanskich „owiec”…..(sic…)

  http://govtslaves.info/everyone-is-preparing-for-war-except-clueless-american-sheeple/

  ===========================
  jasiek z Toronto

 6. Mieczysław S.Kazimierzak said

  To dotyczy dezerterów ze STRONNICTWA RUSKIEGO do AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO.

 7. PYTAĆ Komorowskiego o jego PRACĘ dla "Fundacja PRO-CYWILI" said

  Bronisław Komorowski to SUPER PRZESTĘPCA, który ZDEFRAŁDOWAŁ miliardy polskich złotych za pomocą firmy „Fundacja PRO FEDE” i to jest ukrywane, gdyż grupa przestępcza MAFIJNA zwykłych MORDERCÓW jest wspierana przez najwyższych urzędników państwowych w Polsce.

  Posłuchaj koniecznie prawdziwej opowieści o kilkuset MORDERCACH wywodzących się z WSI którą wspiera B.Komorowski

  Kilkuset morderców rządzi Polską – wywiad z W. Sumlińskim w NY

 8. orzel said

  To ciekawe. Opuszczaja KORYTO, bo boja sie procesow i szbiennicy……….(………..)

 9. Janusz1945 said

  Trzeba pomyśleć o tym, żeby uniemożliwić im ucieczkę.

 10. tiro said

  To by nie było złe… żeby wszyscy naraz opuscili nasz kraj… a my tymczasem utworzymy sobie nowe POLSKIE rządy…. i wydamy dekret zakazujący powrotu do kraju byłym rządzącym pod karą śmierci….

 11. Stary warszawiak said

  Można im umożliwić ucieczkę, ale w samych majtkach lub gaciach. A najlepiej z gołą d…ą.

 12. z sieci said

  Przewidują:
  „Zgodnie z planami budowy obrony terytorialnej przez resort obrony, jej częścią mają być organizacje paramilitarne. Te nie mają nic przeciwko temu, ale apelują o ułatwienie w dostępie do broni, czego MON nie uwzględnił w swoich planach.”

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/obrona-terytorialna-bez-broni

  A tak w ogóle to po co ten Plan? Skoro do roboty w Kraju, prawdę mówiąc, dojeżdżają.

 13. Zenek said

  Ja się modlę, żeby wyjechali już DZIŚ i nie wracali do Polski nigdy więcej!!!!!!!!!!!!

 14. Shadowman said

  Jak uciekną, to nie akceptować nowego rządu londyńskiego! Szkoda że Polacy w kraju nie wypowiedzieli posłuszeństwa rządowi RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej.

 15. SPRZEDAJĄ polski majątek dla SAMYCH SIEBIE ale kapitał lokują z granicą! said

  Re: wpis 9 – Janusz1945

  MORDERCY i ZŁODZEJE z przestępczego gangu PO-PiS-PSL-SLD/PZPR właśnie dlatego „sprzedają” za BEZCEN polski majątek wypracowany przez nasz ojców i dziadów, dla samych SIEBIE ale zarejstrowanym pozornym firmom gdzieś za granicą np. w Luksemburgu, aby następnie ten majątek sprzedać faktycznie za rynkową cenę komuś innemu i tym ZŁODZEJSKIM sposobem się natychmiast wzbogacić.

  MUSIMY ich już teraz, NATYCHMIAST jakoś ROZLICZYĆ z tego złodziejstwa i ZBRODNI zdrady !
  Ale JAK ROZLICZYĆ tych MORDERCÓW „rząd warszawki” za ich ZBRODNIE ZDRADY gdy oni mają pod swoją kontrola wszystkie resorty siłowe: sądy, policje, wojsko … bo są dalej „władzą” oraz decydentami o naszej śmierci ???!

  Jak się nie bedziemu BRONIĆ przed tym łajdactwem z urzyciem przemocy aby ich OBALIĆ to oni nas autentycznie ekonomicznie WYKOŃCZA i całkowicie zniewolą !!!
  Z nimi trzeba WALCZYĆ z użyciem WSZYSTKICH dostępnych środków !!!
  To MY musimy ich ZNISZCZYĆ, a jak tego nie zrobimy to oni nas ZNISZCZĄ !!!

  W ten to sposób ci bezkarni osobnicy tzw. „polski rząd” którzy nas OBRABOWALI urządzają swoje NOWE miejsca tam gdzie mają zaplanowane UCIEC aby okradzeni Polacy ich NIE mogli dosięgnąć, aby tych MORDERCÓW ROZLICZYĆ.

  Tak właśnie np. urządził się już Kulczyk, Kołomyjski i inni super złodzeje.

  Komorowski z Kopacz właśnie w styczniu 2015 roku SPRZEDALI ale dla „siebie samych” górę Kasprowy Wierch z przylegającym Tatrzańskim Parkiem Narodowym dla ich spółki pod nazwą „Artura” zarejestrowanej w Lixemburgu czyli w miejscu docelowym ich ucieczki ze zbankrutowanej Polski.

  „Bogusław Wolniewicz 41 SPRZEDAĆ KASPROWY…Warszawa 21.01.15”

 16. emjot said

  TAK TO JEST JAK SIĘ BIEGNIE ZA SENSACJĄ I NIE SPRAWDZA ŹRÓDEŁ!!!

  TEN ARTYKUŁ TO ŻART OPUBLIKOWANY W „NIE” 1 KWIETNIA!!!

 17. Tatar said

  Szanowny Panie Profesorze ,Pan powinien wiedziec ze ci ludzie co pan wspomina oni nie znaja slowo HONOR. Jak ten durny narod wybiera takie siermiegi na swoja zgube .Najlepszy psycholog nie rozgryzie W PRLu bis zlodziej zlodziejem popycha ,co beda krasc jak juz nic nie zostanie .
  Oni musza miec cos wspolnego z pasozytami .Taki atakuje organizm czlowieka do konca wiedzac ze umrze rownierz ze swoim zywicielem

 18. miccc said

  Dosyć emocjonalne te komentarze jak na żart primaaprilisowy…

 19. marc said

  sugeruje, aby ten artykuł wymazać ze strony WP

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: