Wirtualna Polonia

“-Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy.”

Nowy Jork: kard. Dziwisz odznaczył dyrektora ADL Złotym Medalem Jana Pawła II

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2015-07-31

Abraham Foxman.

W nowojorskiej siedzibie Ligi Przeciw Zniesławianiu (ADL), najbardziej wpływowej organizacji żydowskiej na świecie założonej w 1913 r,, odbyła się uroczystość uhonorowania jej dyrektora Abrahama Foxmana najwyższym odznaczeniem Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej – Złotym Medalem Jana Pawła II. Przyznała go kapituła pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

.

Medal i specjalną bullę wręczał delegat kardynała, ks. kanonik Mirosław Król. W mowie laudacyjnej podkreślił długoletni wkład Abrahama Foxmana w dziele dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Dzięki odznaczonemu udało się m.in. zrealizować historyczną wizytę 300-osobowej pielgrzymki Metropolii Krakowskiej w Yad Vashem w Jerozolimie. Z jego inicjatywy ADL uhonorowała kardynała Stanisław Dziwisza specjalną nagrodą ekumeniczną tej organizacji im. Kardynała Augustyna Bea (współautora soborowej deklaracji „Nostra Aetate”).

Dzięki Foxmanowi ukazała się także wydana przez ADL monografia zawierająca pełny zbiór dzieł Jana Pawła II poświęconych Żydom, judaizmowi i relacjom chrześcijańsko-żydowskim.

Ks. Król silnie zaakcentował zaangażowanie dyrektora Foxmana w utrwalanie dzieła Jana Karskiego, sięgające 1988 roku, kiedy bohater II wojny otrzymał „Courage to Care” („Odwaga ratunku”) ADL. Kard. Dziwisz przekazał przez swego wysłannika wyrazy osobistego szacunku dla uhonorowanego, z którym pozostaje od lat w bliskich relacjach. Wyraził nadzieję rychłego spotkania i wizyty w siedzibie ADL podczas mającej nastąpić w niedługim czasie wizyty duszpasterskiej w USA.

Podkreślił również, że obaj są też laureatami Nagrody Orła Jana Karskiego, co jest znamiennym znakiem i symbolem.

Na uroczystość zostali zaproszeni i uczestniczyli w niej przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego. Przekazali oni uhonorowanemu serdeczne gratulacje.

Waldemar Piasecki (KAI Nowy Jork) / Nowy Jork / KAI

Komentarze 24 to “Nowy Jork: kard. Dziwisz odznaczył dyrektora ADL Złotym Medalem Jana Pawła II”

 1. Ze wszystkich sił Bronić się przed hebraizacją said

  Dariusz Pancherz:

  Hebraizacja świata – potop kłamstw i oszustw.
  Od wieków trwa hebraizacja Biblii, czyli walka mediów, władz oraz wielu religii chrześcijańskich z Watykanem na czele o przekonanie nas, że największymi ekspertami Biblii są Żydzi, ponieważ wszystkie wydarzenia biblijne działy się w Izraelu i dotyczyły Żydów. Jezus był Żydem oraz wszystkie księgi Biblii zostały spisane w języku hebrajskim.
  Niestety niemal wszystko powyższe to kłamstwa. Jest w tym tekście jedna półprawda. Wydarzenia biblijne dotyczyły częściowo także Żydów.
  Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Żydów podczas ich niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda alfabet aramejski – spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.
  Oryginalnym językiem Starego Testamentu jest tzw. paleo-hebrajski, który według dzisiejszej nomenklatury nie jest językiem semickim. Dlatego mamy w tej kwestii wielki problem. Jeżeli paleo-hebrajski sklasyfikujemy jako język semicki oraz jako hebrajski – nowoczesny hebrajski czyli judeo-aramejski nie jest ani językiem semickim, ani hebrajskim.
  Wiadomo także, że Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku. Stąd jego druga jego nazwa – Chrześcijańskie Pisma Greckie.
  Żyd – pojęcie wyjątkowo mylące, ponieważ Żyd nie nie powinien być utożsamiany z Izraelitą.

  Jakub, czyli Izrael miał dwunastu synów. Jeden z nich miał na imię Juda, a jego pokolenie to Judejczycy. Chrystus urodził się w pokoleniu Judy, w Judei z pokolenia Judy – tak ze strony Marii, matki Jego jak i przybranego ojca, Józefa. Teoretycznie można by Go nazwać Judejczykiem. Jest jednak kwestia, która wyklucza tę opcję.

  Jego Ojcem jest Bóg, więc Isus nie był Judejczykiem ale był i jest Synem Bożym.

  Nie był On nigdy Żydem.

  Według Biblii to mężczyzna zrodził tę osobę czy inną. Adam zrodził Seta, Jesse zrodził Dawida – typowe biblijne wersety, które są w oczywistym konflikcie żydowskiej percepcji, że matka stanowi o pochodzeniu swego dziecka. Biblia mówi, że ojciec!

  Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 3 A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zerę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. 4 A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5 A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.

  Wszelkie rodowody przedstawiają ojca, jako sprawcę urodzin oraz kontynuację rodu. Trzeba także wyraźnie podkreślić, że Isus nie przyszedł do Żydów, ale do zagubionych owiec z domu Izraela. Dlatego do większości z nich mówił jedynie w przypowieściach.

  Od syna Izraela – Judy wzięła się nazwa Żydzi, ale i to nie jest prawdą. Nazwa ta jest zniekształcona. Współcześni Żydzi ogólnie nie są Judejczykami. Przeważająca ich część to potomkowie Chazarów, reszta to Edomici, którzy zostali podbici przez Judejczyków około 125 lat przed narodzeniem Isusa. Edomici zostali zmuszeni do przejścia na Judaizm. Zniekształcili go z czasem oraz aktywnie zwalczali wszelkie formy Chrześcijaństwa. Król Herod był Edomitą (syn Idumejczyka) oraz znaczna część faryzeuszy.

  Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego.
  Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jako główne bóstwo południowego Edomu. Takich informacji jest znacznie więcej w literaturze i staje się jasne, że Yahwe był bogiem Kanaanu oraz Idumei – z pewnością nie był bogiem Izraela! Yahweh jest także utożsamiany z Baalem. I w tym miejscu mamy problem.

  Imię Yahweh jest manipulacją. Żydzi twierdzą, że Tetragram to imię. Jest to nieprawdą.

  Tetragram jest rzeczownikiem – znaczy – Bóg. To właśnie o Edomitach podających się za Żydów mówi nam Objawienie:

  Objawienie 2:9
  „Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana”

  Werset ten wskazuje niedwuznacznie, że ludzie nazywani Żydami są wielbicielami szatana. Isus określił ich także w ten sposób:

  Mateusza 23:33 (NWT PL)
  „Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?”

  Rzeczywisty naród – Izrael zawierał 12 pokoleń synów Izraela. Tymczasem dzisiejszy fałszywy Izrael posiada zaledwie niewielką cząstkę ludzi, których można nazwać Judejczykami.

  A gdzie reszta z 11-ciu pokoleń?

  Narodem wybranym przez Boga był 12 pokoleniowy Izrael – nie tylko Judejczycy czy Żydzi!

  Niemal wszystkie oficjalne informacje o Żydach to stek kłamstw.

 2. Kapsel said

  …..Medal i specjalną bullę wręczał delegat kardynała, ks. kanonik Mirosław Król. W mowie laudacyjnej podkreślił długoletni wkład Abrahama Foxmana w dziele dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego…..

  Zdziwiony said

  2015-01-16 @ 21:33
  Shema Israel = Chrystus wynocha.

  Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza – kardynała i biskupa Krakowa – który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie obrażać żydów osobą kapłana katolickiego, widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel.

  Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to, że symbolika judaizmu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu, a co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze.

  Przebieg nagrania:

  0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy).

  0.29 – Dziwisz zdejmuje stułę (1) jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie.

  0.43 – Ksiądz – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od dr h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi.

  1.02 – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi.

  1.18 – Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel.

  3.34 – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce.

  3.40 – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowiadaj chórem: Shalom.

  Miejscem tego wszystkiego jest „katolicka polska ziemia” Anno Domini 2013.

  (-) Red.

  ============

  (1) Stuła (orarium)

  Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris – usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, którą ocierano usta. Stuła jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszą stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich w starożytności. Była oznaką ich urzędu i godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską, szatę godową wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie.

  Modlitwa, jaką odmawiano przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: “Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, którą straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż nie jestem godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej”.

  https://wirtualnapolonia.com/2015/01/16/koscher-news-hawdala-%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%94-17-01-2015/#comment-141851

 3. NC said

  Niewiarygodne….

 4. cobalt2001 said

  Jesli to jest prawda co napisane to kardynal Dziwisz jest agentem w Kosciele Katolickim. Ja nie wiem ja sie pytam. Nowy Jork: kard. Dziwisz odznaczył dyrektora ADL Złotym Medalem Jana Pawła II

 5. Wuj said

  Skandal

 6. Jan said

  Boże chroń nas przed Judaszami którzy opanowali nasz Episkopat. Daj nam Prawdziwego Piotra. Amen

 7. rojecki said

  niech on już idzie na tę emeryturę

 8. Jan said

  Zbieramy owoce pontyfikatu „santo subito”. Droga do Apokalipsy czyli czekamy na Pana. Przyjdż Panie Jezu i uratuj to co zostało. Zbrodnie jakich dokonują na Ziemi wołają o pomstę do Nieba.

 9. Polaczek said

 10. Julka said

  Ks.prof.Chrostowski, który prócz wiedzy ma praktyczne doświadczenie w tym zakresie twierdzi, że dialog chrześcijańsko-żydowski jest niemożliwy. Tuż po śmierci JPII ogłoszono, że miał blisko siebie agenta wskazując na o.Hejmo. Kto wie czy agent nie był bliżej. A miał bardzo doniosłą rolę: umawianie spotkań, przekazywanie korespondencji (zapraszanie Kwaśniewskich do papa mobile-:), organizowanie Papieżowi całej tej otoczki administracyjnej i dyplomatycznej. Potem były zarzuty pod adresem Papieża, że przyjął Michnika a nie narodowców, nie odpisał na taki czy inny list.

 11. Moher49 said

  Ot, i wylazło żydło z Dziwisza. Ekskomunikować żydowskiego kreta. Na miejsce Dziwisza powołać ks Małkowskiego albo Oko, albo Natanka.

 12. Zdziwiony said

  http://www.adl.org/press-center/press-releases/interfaith/adl-director-abraham-foxman-honored-by-archdiocese-of-krakow.html

 13. Jawamdam said

  Hańba dla kościoła. V żydowska kolumna zniszczyła go, razem z żydem wojtyłą-Katzem z mamusi chazarki. Jeśli świat nie uwolni się od żydochazarskiej zarazy zginie marnie. Antysemityzm? Od kiedy to dzicz chazarska lekko oswojona pochodzi od Sema? To nazwa wymyślona przez żydowskiego debila.
  Poza tym żyd jest wrogiem ludzkości, wszystkie wojny u rewolucje oni zorganizowali i występowanie przeciwko żydom jest obrona konieczną.

  Dziwisz żydzie podły Won z kościoła.

 14. cobalt2001 said

  Ks. dr. Natanek Mial racje. Ksiądz Piotr Natanek – Odpowiedź dla kard. Dziwisza – 23 lipca 2011 r https://youtu.be/9LPW0OL6lyg?t=30s

 15. cobalt2001 said

  Ksiądz Natanek o Żydach narodzie wybranych. https://youtu.be/AfF8h7sIjVw

 16. Kapsel said

  Re 12

  ….Medal i specjalną bullę wręczał delegat kardynała, ks. kanonik Mirosław Król. …..

  No to teraz panie prezes będzie trąbił na cały świat że dostał święty medal od polskiego Króla. 🙂

  Co do „zasług” panie prezesa dodać jeszcze należy wredną krytykę Mela Gibsona za słynną Pasję i poparcie dla praw gejów.

  WOKÓŁ «PASJI CHRYSTUSA» WEDŁUG MELA GIBSONA

  /frasgmenty/

  Myślał o tym 10 lat. W tym czasie powstała wytwórnia Icon. Mel Gibson zrealizował wiele filmów, w tym Braveheart (Waleczne Serce, 1995), który zdobył pięć Oscarów. Kiedy nadszedł czas zrealizowania „Pasji”, przy obsadzaniu roli Chrystusa pomyślał tylko o jednym aktorze, był nim Jim Caviezel, mało znany aktor, zdecydowany zrobić karierę bez ustępstw. Pochodzący z pobożnej rodziny katolickiej Jim nie ukrywa, że jest człowiekiem wierzącym i praktykującym, co nie zjednuje mu wyłącznie sympatii w Hollywood, czasem zaś naraża nawet na ośmieszenie, kiedy nie zgadza się on na grę scen erotycznych. Jest wrażliwy na „znaki”, jak każdy dobry katolik. Odczytał po swojemu i ten znak, iż rolę Chrystusa ogrywał mając 33 lata.
  Czy nie jest znakiem także ta złośliwa krytyka, w której prasa amerykańska pławi się od miesięcy? Chrystus będzie zawsze znakiem sprzeciwu dla tego świata, zgodnie ze słowami Symeona (por. Łk 2,34).
  Mel Gibson był podejrzewany o przygotowywanie filmu antysemickiego, jego przeciwnicy wymachiwali szkicem treści filmu, zredagowanym jeszcze przed napisaniem scenariusza. Szkicem, który mu… skradziono. Gibson chciał oddać sprawę nieuczciwości dziennikarzy do sądu, kiedy Konferencja Episkopatu Ameryki stwierdziła, iż nie może krytykować filmu, którego nie widziała. Tymczasem gorliwa prasa zdążyła już pisać, iż biskupi Ameryki należą – obok uczonych żydowskich i katolickich – do przeciwników filmu.
  W tym samym czasie całe życie Mela Gibsona, jego krewnych i bliskich zostało wystawione na widok publiczny, jego konta bankowe zostały prześwietlone, jego wsparcie udzielane stowarzyszeniom charytatywnym ujawnione.
  Mel Gibson kontynuował jednak kręcenie filmu „Pasja Chrystusa” twierdząc, iż treść jego jest w całkowitej zgodzie z Soborem Watykańskim II, który definitywnie potępił tezę, iż to naród żydowski odpowiada za śmierć Chrystusa.
  Premiera filmu odbyła się w USA, po wielu perypetiach, w Środę Popielcową 2004 r. Mel Gibson radził, by dzieci poniżej 12 roku życia nie oglądały filmu. Tymczasem w USA wykorzystano i ten środek, aby dokuczyć reżyserowi: zamknięto drogę do obejrzenia filmu młodzieży… Wyznaczono granicę wieku dla widzów na 18 lat. Był to jedynie kolejny efekt prześladowań reżysera, a nie – rzekoma dbałość o młode umysły, za które przecież Chrystus także poniósł śmierć. Ta sama młodzież amerykańska oglądała już nie raz w kinach i w domowym zaciszu sceny z pewnością nie przeznaczone dla niej.
  Film, jak się wydaje, stanowi odpowiedź dla tych, którzy relatywizują cierpienia Zbawiciela, a każdego dnia bombardowani są scenami okrucieństw i cierpień przez media.
  Konstruując scenariusz Gibson chciał być wierny Ewangelii, lecz posługiwał się też pismami mistyków, w tym – jak się sądzi – Sł. B. Anny Katarzyny Emmerich, którą Papież ma w maju 2004 r. ogłosił błogosławioną.
  Czas kręcenia filmu otaczała atmosfera religijnego skupienia. Każdego dnia, w studio była celebrowana msza św. po łacinie przez kapłana z Instytutu Chrystusa Króla, a reżyser pełnił rolę ministranta. Wiele wydarzeń związanych z powstawaniem tego filmu miało charakter nadprzyrodzony, tak odczuwali to świadkowie. Między innymi w czasie kręcenia sceny nauczania na Górze Błogosławieństw piorun uderzył w odtwórcę roli Chrystusa… Twórcy mają nadzieję, że film przyczyni się do wzbudzenia wiary i gorliwości w niejednym zagubionym sercu.

  http://www.voxdomini.com.pl/vox_art/pasja.htm

 17. mmmm said

  Tylko czekać na Rozmowy Niedokończone z Foxmanem w roli prelegenta.
  Zobaczycie, ojciec dyrektor jest zdolny do wszystkiego byleby utrzymać swoje dzieła 😦
  Przeciez pogodził się z rebe Dziwiszem….
  a jak go teraz promuje

 18. Piotrx said

  Kardynał Dziwisz otrzyma (ł) nagrodę im. Kard. Bea, przyznaną przez syjonistyczną masońską organizację ADL
  http://www.bibula.com/?p=22085

  „Nagroda imienia kard. Augustyna Bea ustanowiona została przez syjonistyczną masońską organizację “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation League – ADL) – skrajnie antykatolicką organizację żydowską, której celem jest judaizacja społeczeństw chrześcijańskich, osłabianie wiary katolickiej i wpływów Kościoła. Ta założona w Nowym Jorku w 1913 roku organizacja na początku swego istnienia używała pełnej nazwy “The Anti–Defamation League of B’nai of B’nai B’rith“, co wskazywało wyraźnie na założyciela – masońską organizację “The Independent Order ofof B’nai B’rith“, jednak dla celów czysto propagandowych zrezygnowano później z drugiego członu nazwy. Kardynał Augustyn Bea był niemieckim jezuitą, który w zasadniczy sposób przyczynił się do rewolucyjnych zmian dokonanych podczas Soboru Watykańskiego II. Razem z żydowskim historykiem, Jules Isaac, był autorem deklaracji Nostra Aetate, przekreślającej całą 2000-letnią tradycję Kościoła. “Deklarcja O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate” stała się narzędziem judaizacji Kościoła katolickiego, co czynione było w okresie posoborowym w ramach “dialogu” ekumenicznego i międzyreligijnego, a szczególnie dialogu katolicko-żydowskiego….”

  Ty do mnie ja do ciebie, czyli niebezpieczne zabawy z ADL
  http://nick.salon24.pl/660893,ty-do-mnie-ja-do-ciebie-czyli-niebezpieczne-zabawy-z-adl

  „Kardynał Dziwisz zrewanżował się w lipcu za nagrodę, którą dostał od ADL w maju 2010 r. …”

 19. Shadowman said

  Swój do swojego po swoje.

 20. Dziadzius said

  Ja jakos nie rozumiem tej nowej? postawy „Katolickich?” ksiezy wzgledem zydow?Zydzi od zarania – od narodzin Chrystusa- naszej religii Chrzescijanskiej walczyli i walcza o jej zniszczenie . Herod przez mord niemowlat w Betlejem-Kajfasz przez ukrzyzowanie Jezusa [ przecierz to nie Rzymianie krzyczeli ukrzyzuj Go! Ukrzyzuj!] Ilu Apostolow i wiernych zydzi zabili? Sw,Pawel jest dowodem ze to niszczenie wiernych w Chrystusa bylo celowe i zoorganizowane. Dzisiejszy zyd pokazuje na telewizji Chrystusa jako „malpe” i oglasza ze Matka Boska miala stosunek z cyganem z cyrku i tak poczela Jezusa a my wszyszcy—Cacy cacy -Pluja nam w twarz a my mowimu ze pada deszcz. Zemsta jest BOSKA ale wiara wymaga postawy i honoru i odwagi i walki modlitwa i czynami. Nazywanie zydow jako „strszaych braci we wierze” jest co najmniej bluznierstwem bo dzisiejszy zyd nie jest niczyim bratem a szczegolnie we „wierze” a jego wiara nie jest wiara jaka uprawial i glosil Jezus. .

 21. Kontra said

  Foxman.Czy to nie jeden z tych „przyjaciol Polski” ktorzy wymuszaja na nas
  od 65 do 200 mld dolarow?
  Czemu Dziwisz podlizuje sie Foxmanowi? Oprocz rewanzu za nagrode Bea moze
  liczy na jakas kase?
  Jak daleko obecnym hierarchom Kosciola do kardynalow Hlonda czy Wyszynskiego.
  Boze, zmiluj sie nad nami.

 22. Zdziwiony said

  Re. 16. Kapsel: „Chrystus będzie zawsze znakiem sprzeciwu dla tego świata, zgodnie ze słowami Symeona (por. Łk 2,34)”.

  Kilka konkluzji teologicznych

  Pierwsza konkluzja:

  Naród żydowski, którego przeznaczeniem było wydanie na ten świat Zbawiciela, potknął się o Niego. Część narodu uwierzy w Niego i Mesjasz uformuje z nich pień drzewa oliwnego, którym jest Kościół. Inna część tego narodu upadnie i odrzuci Zbawiciela, unosząc się pychą z powodu swego pochodzenia i przynależności do swej rasy. Ta część Izraela została odrzucona i Krew Zbawiciela ciąży na niej jako przekleństwo. Owa część Izraela tworzy to, co nazywamy dziś judaizmem, jest to Synagoga będąca kontynuacją postawy rabinów, którzy odrzucili Mesjasza.

  Tak więc po przyjściu Chrystusa naród ten ma do wyboru jedynie dwie drogi: albo zaakceptuje Mesjasza by otrzymać błogosławieństwo zbawienia, czyli nawróci się na katolicyzm, albo odrzuci Go i obciążony zostanie Jego Krwią, jako przekleństwem.

  Druga konkluzja:

  Judaizm, będący wyrazem odrzucenia Mesjasza, jest zadeklarowanym i czynnym wrogiem wszystkich narodów w ogólności, a narodów chrześcijańskich w szczególności. Gra on rolę Izmaela, który prześladował Izaaka, Ezawa, który usiłował zabić Jakuba, oraz Kaina, który zabił Abla. Święty Paweł powie to jasno w swym Liście do Tesaloniczan: „Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom, zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich” (1 Tes 2, 14-16).

  Zwróćmy uwagę, że ta wrogość nie wynika z lokalnego konfliktu interesów, kwestii pieniężnych, rodzinnych czy innych relacji – jest to wrogość teologiczna, wrogość z dopustu Bożego.

  Trzecia konkluzja:

  Ponieważ wrogość ta jest wrogością teologiczną, jest ona powszechna, nieunikniona i straszliwa. Oznacza to, że chrześcijaństwo i judaizm muszą na przestrzeni historii spotykać się zawsze jako wrogowie, między którymi niemożliwe jest pojednanie. Cokolwiek czynione jest na korzyść katolicyzmu, dokonuje się z konieczności na szkodę judaizmu, i odwrotnie, każdy wzrost znaczenia Żydów nieodzownie oznacza osłabienie Kościoła.

  Czwarta konkluzja:

  Od Ukrzyżowania Zbawiciela istnieją na świecie jedynie dwa bieguny przyciągania. Sam Chrystus Pan powiedział: „I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy: aby wszelki, który weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 13-15).

  Zbawiciel, podwyższony na Krzyżu, przyciąga wszystkich do siebie; Synagoga natomiast działa w kierunku dokładnie przeciwnym. Stąd dwa bieguny przyciągania, dwa fundamentalne sposoby istnienia, siła chrześcijańska i siła żydowska.

  I znajduje to manifestację w historii. Istnieją jedynie dwa internacjonalizmy, chrześcijański, którego wyrazem są średniowieczna Europa i Kościół Powszechny, oraz żydowski, promowany przez organizacje takie jak Narody Zjednoczone. Wszelkie ludzkie siły muszą związać się z którąś z tych dwóch stron, ponieważ to sam Bóg ustanowił taki układ sił w historii – pomiędzy Izaakiem a Izmaelem, między Jakubem a Ezawem, między Kainem a Ablem, między Chrystusem a Antychrystem.

  O ile narody wchodzą do Kościoła, odnajdują tę wolność, przez którą Chrystus czyni nas wolnymi, stają się dziećmi wolnej Sary jak Izaak, jak pisze święty Paweł. Jeśli jednak narody odrzucają Kościół, stają się dziećmi niewolnicy, niewolnikami prawa ciała, gdzie Żydzi zawsze będą panami, ponieważ otrzymali błogosławieństwo ciała jak Izmael.

  Niezwykle ciekawe byłoby przytoczenie w tym miejscu wielu historycznych tego przykładów, jako że zasada ta znajduje nieustannie wyraz w polityce narodów – niestety ograniczony czas niniejszej konferencji na to nie pozwala.

  Piąta konkluzja:

  Ponieważ zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, narody mogą odnaleźć swą wolność poprzez przylgnięcie do Mesjasza, albo też popaść w niewolę odrzucając Go, jedyną ucieczką dla każdej duszy jest życie chrześcijańskie. Jest to ta sama walką pomiędzy ciałem a duchem, o której święty Paweł mówi, że musi wpierw zakończyć się zwycięstwem w każdej duszy, nim narody otrzymają błogosławieństwo Boże.

  http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/kompendium/37-kompendium/13772-ukrzyowany-zgorszeniem-dla-ydow

  Abp (dziś kardynał) Kazimierz Nycz: „Wyjątkowo bliska więź”.
  http://www.laboratorium.wiez.pl/teksty-korepetycje.php?wyjatkowo_bliska_wiez_jan_pawel_ii_wobec_zydow_i_j&p=3

  Ks. Michał Czajkowski:
  „Chrześcijaństwo więc, tak w swojej genezie, jak i w swojej naturze, nie może być zrozumiane bez odniesienia do judaizmu. Jezus ściśle związany z judaizmem czasu międzytestamentalnego (okresu Drugiej Świątyni), najbliższy ruchowi faryzejskiemu, nie chciał zapewne zerwania z judaizmem, podobnie jak jego uczniowie. Ruch przez Niego zainicjowany – który wyrósł w Kościół chrześcijański – za Jego życia był po prostu ruchem reformacyjnym w e w n ą t r z judaizmu”. Przywołuje też słowa „sławnego Żyda (chodzi o Stanisława Krajewskiego, również na to stwierdzenie powołuje się bp Grzegorz Ryś): „Wiara Jezusa nas łączy, wiara w Jezusa nas dzieli”.
  http://www.prchiz.pl/prchizkorzenie0017.html

  Stanisław Krajewski:
  „…obecnie, tak jak dawniej, Kościół uznaje się za depozytariusza prawdy, której nie ma gdzie indziej. O aktualności tej kwestii świadczy choćby polemika wywołana przez napisaną przez obecnego papieża, wówczas kard. Józefa Ratzingera, deklarację Dominus Iesus. Jest rzeczą godną uwagi, choć nie należy przeceniać wymowy tego faktu, iż Jan Paweł II wprost nie wypowiadał takich opinii”.
  http://www.laboratorium.wiez.pl/teksty-korepetycje.php?kim_byl_dla_mnie_jan_pawel_ii

 23. Chania said

  https://wirtualnapolonia.com/2011/02/28/proste-pytania-prokuratorskie-turowski-dziwisz/

 24. pugnus said

  Chwileczke!Foxman nazwal Radio Maryja antysemickim i zazadal jego likwidacji. Z kolei JPII wypowiedzial wysoce laudacyjna ekpreskje zaczynajaca sie od slow „jest w Polsce takie radio…” ,ktore to redakcja RM zawsze z duma cytujeDziwisz byl kapciowym papieza ,wiec powinien potepic tego Foxmana tymczasem daje mu on nawet oreder!Jest w tym wszystkim jakas logika?

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: